Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
ЗАПОВЕД № 1184 от 27.09.2010 г

от 28.09.2010

З А П О В Е Д

1184

от 27.09.2010 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка Заповед № 806 / 23.06.2010г. на Изпълнителния Директор на ИАГ с която е определен за спечелил конкурса за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „ Леденика „ обявен със Заповед № 594 / 18.05.2010г. на Изпълнителния Директор на ИАГ   

 

 

                                      Н А Р Е Ж Д А М:

 

         ИЗМЕНЯМ Заповед № 1180/24.09.2010 г., както прекратявам тръжната процедура за отдаване под наем на следните поземлени имоти включени в дивечовъден участък „Леденика„ и дивечовъден участък „Дъбника”, както следва :

 

№ по ред в Заповед № 1180/24.

09.2010 г.

Имот№, местонахождение

НТП

Кат

Площ

/дка/

Първоначална цена

лева/год.

Ползване

Стъпка

на наддавне

АОС

10

000072, земл. с. Згориград

Пасище с храсти

Х

1007.472

3022.42

наем

302.24

1717/05.10г.

15

000079, земл. с. Згориград

Пасище с храсти

Х

253.982

761.94

наем

76.20

1768/08.10г.

 

 

         По отношение на останалите поземлени имоти Заповед № 1180/24.09.2010 г. на Кмета на Община  Враца остава непроменена .

 

Настоящата Заповед да обяви в интернет страницата на Община Враца и на информационното табло в сградата на общинска администрация,  както и  в тръжната документация.

 

КМЕТ на ОБЩИНА ВРАЦА:

Д-р Костадин Шахов