Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
ЗАПОВЕД № 1186/27.09.2010 г. относно проведен публичен търг за продажба на недвижими имоти, обявен със Заповед №1072/07.09.2010 г. на Кмета на Община Враца

от 27.09.2010

З А П О В Е Д

 

№ 1186

      от  27.09.2010 г.

 

        На основание  чл. 35  ал.1  от  ЗОС, чл.33 ал.1 т.1, чл.35, чл.64, чл.65 и  чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (приета с Решение №292/2008 г. на Общниски съвет Враца), във връзка с Протокол от 24.09.2010 г. на Комисия назначена със Заповед №1178/23.09.2010 г., относно проведен публичен търг за продажба на недвижими имоти, обявен със Заповед  №1072/07.09.2010 г.  на Кмета на Община Враца,

       

О П Р Е Д Е Л Я  М :

иван  василев иванов с егн 7010037268 за спечелил търга и за купувач на недвижим имот, актуван с акт за частна общинска собственост №1034/19.07.2006 г., представляващ Втори етаж от двуетажна жил. сграда, ведно с полуетаж, мазе ид.ч. от общи части и правото на строеж – етаж с площ 142.58 м2, стълби, междинен  етаж с площ 32.50 м2 и мазе с площ 16.25 м2, находящ се в гр. Враца, УПИ І, кв.68, ЦГЧ, ул."Хр.Ботев" и ул."Петропавловска" в п.и. с идентификатор 12259.1014.202 по Кадастралната карта, за  сумата 29 876.60  лв. без ДДС /словом: двадесет и девет хиляди осемстотин седемдесет и шест 0.60 лв. без данък добавена стойност/.

       В 14-дневен срок от връчването на настоящата заповед, определеният за купувач следва да внесе на Община Враца в ОББ АД Клон–Враца:

 

1. IBAN, BG48UBBS80028413872805 / biC: UBBSBGSF/, Вид на плащане:  44 55 00, сумите:

-     27 026.60 лв., представляваща разлика в стойността на имота и внесения депозит ;

-          597.53 лв., представляваща 2% режийните разноски, съгласно чл.33 ал.2 от НРПУРОИ;

 

2. IBAN, BG48UBBS80028413872805 /biC:UBBSBGSF/, Вид на плащане:44 25 00, сумата:

-       776.79 лв. представляваща данък по чл.45 от ЗМДТ (в размер на 2.6 % в/у продажната стойност-чл.35 ал.2 от НОРМД, приета с решение №47/21.02.08 г., изм. и доп. с решение №303/29.01.09 г. на ОбС-Враца).

         Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на общината и в web-страницата на Община-Враца.

         Настоящата заповед  може да бъде обжалвана в 14-дневен срок, по реда на АПК.

         След влизане на заповедта в сила, същата да се връчи на определения за купувач по реда на АПК за внасяне на дължимите суми в определения по-горе срок.След внасяне на дължимите суми - да се сключи договор за прехвърляне на собствеността върху имота.

         В случай, че определеният за купувач с настоящата заповед, не внесе  сумите в определения срок - за купувач ще бъде определен, класирания на второ място иванка ненкова рашева с егн 7503221536, с предложена цена 29 156..60  лв. /словом: двадесет и девет хиляди стопетдесет и шест 0.60 лв. без данък добавена стойност/.

         Настоящата заповед се състави в четири еднообразни екземпляра за сведение и изпълнение. 

 

КМЕТ:  /п/

             /д-р Костадин Шахов/