Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост

от 27.09.2010

              В изпълнение на Заповед№1182/27.09.2010 год. на Кмета на Община Враца

О Б Я В Я В А  М:

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните имоти, общинска собственост:

 

 

Подробен списък на предлаганите имоти.  

 

             Търгът ще се проведе на 20.10.2010 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Община Враца.

               Право на участие в търга имат юридически лица и еднолични търговци, отговарящи на изискванията на §2 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, представили до 16.00ч. на 19.10.2010г. в Информационния център на Община Враца, закупени и попълнине тръжни документи.  Стойността на тръжната документация е 30 лв.

              Кандидатите за участие в търга или упълномощените от тях лица следва да носят документи, с които да се легитимират.

              Тръжната документация ще се получава само от Информационния център на Община Враца след представяне на вносните бележки.

             За допълнителна информация и справки в Информационния център на Община Враца и тел.: 092/ 66-51-26; 62-45-81 в.329 и в. 412.

 

                                                                                              К М Е Т: …..............………..

                                                                                                        /Д-р Костадин Шахов/