Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
Община Враца обявява на 13.10.2010 г. втори публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем и под аренда на земи от общинския поземлен фонд - частна и публична общинска собственост, конкретизирани по местонахождение, площ , категория

от 27.09.2010

  ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

 

На основание чл.52 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество / НРПУРОИ – приета с Решение №292/2008г. от ОбС -  Враца, изм. и доп. с Решение №331/19.02.09г./, чл.37п при спазване на изискванията по чл.37и до чл.37о от ЗСПЗЗ, чл.52 – чл.59, чл.90, ал.3 , чл.93, чл.48,т.3  от НРПУРОИ, в изпълнение на Решение №643 в Протокол №51/04.05.2010г., Решение №695 в Протокол №55/29.06.2010г. и Решение № 730 в Протокол № 57/29.07.2010г. на ОбС – Враца.   

 

 О Б Я В Я В А :

Със Заповед № 1180/24.09.2010г. Кмета на Община Враца е наредил  провеждането на|втори публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и под аренда на земи от общинския поземлен фонд - частна и публична общинска собственост, конкретизирани по местонахождение, площ , категория , начин на трайно ползване и първоначална тръжна цена, както следва:

 Подробен списък на предлаганите имоти. 

v       Търгът ще се проведе на 13.10.2010 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Община Враца.

v       Търгът да се проведе съгласно разпоредбите на чл.53 до чл.59 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от ОбС - Враца с Решение №292/2008г.

v       На основание чл.51,ал.1т.3 от НРУПРОИ, определям стъпка за наддаване

в размер на 10 на сто от първоначалната тръжна цена на всеки поземлен имот.

   

Утвърждавам тръжна документация както следва:

v     Заявление за участие в търга - по образец;

v     Декларация по & 2 от НРПУРОИ – по образец;

v     Декларация за оглед на земеделски имота предмет на търга – по образец;

v     Декларация за ползване на земеделски имот

v     Проект на договор за наем ;

v     Проект на договор за аренда;

v     Правила по които ще се проведе търга – извадка на текстовете чл.53 до чл.59 включително и чл.90  до чл.94 включително от НРПУРОИ.

Право на участие в търга имат земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни, или  лица / физически,юридически и еднолични търговци/,които са поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние  , отговарящи на изискванията на §2 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, представили до 17.00ч. на 12.10.2010г. в Информационния център на Община Враца, запечатани в плик документи, както следва:

·         Заявление за участие в търга - по образец;

·         Удостоверение за актуално състояние (оригинал или заверено копие с подпис и печат от лицето което по закон представлява търговецът ) или ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участника е юридическо лице или едноличен търговец;

·         Декларация по & 2 от НРПУРОИ – по образец;

·         Декларация за поемане на задължение за поддържане на наетите или отдадени под аренда земеделски земи в добро земеделско и екологично състояние,

·         Проект на договор за отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ (попълнен и подписан на всяка страница, че участникът е запознат с клаузите в договора)

·         Проект на договор за отдаване под аренда на земеделски земи от ОПФ (попълнен и подписан на всяка страница, че участникът е запознат с клаузите в договора)

·         Карта за регистрация като земеделски производител заверена от Областна Дирекция

       „ Земеделие „ за съответната година – заверено копие с подпис от регистрираното като               земеделски производител лице.

·         Документ за закупени тръжни книжа - оригинал;

·         Документ за платена депозитна вноска – оригинал;

·         Удостоверение от Дирекция ”Местни данъци и такси” при Община Враца за наличие или липса на задължения по ЗМДТ към Община Враца;

·         Декларация за оглед на обекта предмет на търга – по образец;

·         Когато кандидата не се яви лично, то лицето което ще го представлява в тръжната процедура следва да бъде упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно за участие в търга – в оригинал.

v     Срокът за отдаване под наем на земите от ОПФ - пасища публична общинска собственост е 5 години, а срокът за отдаване под аренда на нивите частна общинска собственост е 4 години.

v     Кандидатите за участие в търга или упълномощените от тях лица следва да носят документи с които да се легитимират.

v       На основание чл.51,ал.1,т.7 от НРПУРОИ , определям депозитна вноска за участие в търга, в размер на 50% от първоначалния годишен наем за всеки имот .

v       Наемната годишна цена и арендното годишно плащане ще се извършват по банков път или на касата на Община Враца в 14 дневен срок след датата на подписване на договора и за всяка следваща стопанска година в 30 дневен срок от началото й. Договорът за отдаване под наем и под аренда влиза в сила от датата на заплащане на наемната годишна цена и съответно на годишното арендно  плащане за първата година .

v       Стойността на тръжната документация е 30.00 лв.

v       Стойността на депозитната вноска за всеки имот за които ще участва на търг и стойността за тръжната документация ще се внасят в касата на Информационния център до 17.00 ч. на 12.10.2010г.

v       Тръжната документация ще се получава само от Информационния център на Община Враца след представяне на вносните бележки.

v       За допълнителна информация, оглед и справки в Информационния център на Община Враца и тел.: 092/ 66-51-26; 62-45-81 в.319 и в. 412.

Търгът да се обяви в един местен ежедневник, в интернет страницата и на информационното табло в сградата на общинска администрация.

 

К М Е Т: …..............………..

             /Д-р Костадин Шахов/