Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
ЗАПОВЕД № 1142 от 21.09.2010 г. относно проведен на 14.09.2010 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост

от 24.09.2010

З А П О В Е Д

 

1142/21.09.2010 год.

 

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.64 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Враца с Решение №292/2008г., във връзка с Протокол от проведен на 14.09.2010г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост, обявен със Заповед №1002/16.08.2010г. на Кмета на Община Враца в изпълнение на Решение №625 в Протокол №49/25.03.2010г.,изм. доп. с Решение 696 в Протокол №55/29.06.2010г. на Общински съвет – Враца,

 

О Б Я В Я В А М:

 

спечелилия търга за отдаване под наем на незастроен общински имот, находящ се в ГЧ с пореден номер по обявата 34, представляващ терен 10.5, съгласно Протокол от 14.09.2010г. на Комисия назначена със Заповед №1096/13.09.2010г. на Кмета на Община Враца.

За обект пореден №34 по обявата, представляващ терен №10.5 за поставяне на павилион за продажба на вестници, с първоначален месечен наем 108.00 лв.

Ø      Класиран на ПЪРВО място  ”Пролом 2011”ООД с предложен месечен наем 369 лв.

           Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на общината и в web-страницата на Община Враца.

С настоящата заповед да се запознаят заинтересованите лица по реда на чл.61 от Административно процесуалния кодекс.

Заповедта може да се обжалва пред Административен съд - Враца по реда на АПК в 14 дневен срок от уведомяването.

След влизане на настоящата заповед в сила ще бъде поканен спечелилия търга за внасяне на дължимите суми в 14 дневен срок и подписване на договор за наем.

Настоящата заповед се състави в четири еднообразни екземпляра за сведение и изпълнение.

 

 

                                                                                          КМЕТ:..................................

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                      /д-р Костадин Шахов/