Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
ЗАПОВЕД № 1416 от 07.12.2009г във връзка с проведен на 01.12.2009г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна и публична общинска собственост./Позиция 10/

от 07.12.2009

З А П О В Е Д

№ 1416

от 07.12.2009г.

На основание чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Враца с Решение №292/2008г., във връзка с Протокол от проведен на 01.12.2009г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна и публична общинска собственост, обявен със Заповед №1352/13.11.2009г. на Кмета на Община Враца в изпълнение на Решение №470 в Протокол №38/13.10.2009г. на Общински съвет – Враца,

О Б Я В Я В А М:

спечелилия търга за отдаване под наем на имот, общинска собственост съгласно Протокол от 01.12.2009г. на Комисия назначена със Заповед №1383/01.12.2009г. на Кмета на Община Враца.

За обект пореден №10, помещение находящо се в БЛОК „Самуил”№3 на ул.”Васил Кънчов”, с обща площ от 35,12кв.м., с първоначален месечен наем 158,00лв.

v                 Класиран на ПЪРВО МЯСТО „ЦТК ВРАЦА”ООД, представляван от Маргарита Иванова Драганова с предложен месечен наем в размер на 160,00лв.;

v                 Класиран на ВТОРО МЯСТО ЕТ„БОРИС ЙОРДАНОВ”, представляван от Борис Ангелов Йорданов с предложен месечен наем в размер на 158,00лв.;

Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на общината и в web-страницата на Община Враца.

С настоящата заповед да се запознаят заинтересованите лица по реда на чл.61 от Административно процесуалния кодекс.

Заповедта може да се обжалва пред Административен съд - Враца по реда на АПК в 14 .дневен срок от уведомяването.

След влизане на настоящата заповед в сила ще бъде поканен спечелилия търга за внасяне на дължимите суми в 14 дневен срок и подписване на договор за наем.

В случай, че класирания на първо място не внесе цената и дължимите суми в срок по ал.1 от чл.66 на НРПУРОИ и не подпише договор за наем, се прилагат разпоредбите на чл.66 ал.2 и ал.3 от НРПУРОИ на ОбС – Враца.

Настоящата заповед се състави в четири еднообразни екземпляра за сведение и изпълнение.

ОБЩИНА ВРАЦА

КМЕТ :............

(Д-р Костадин Шахов)

Гл юрисконсулт”ОПиК”:..........

                                                                  (Полина Кръстева)                           

Изготвил:...................................                                                                      

Гл.експерт”УОбС” /Н.Иванова/