Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
25.07.2019 г. от 10.00 ч. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост

от 05.07.2019

Заповеди за спечелилите търга участници №№:

1263,    1264

 

На основание чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 52, ал. 1 и  ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет-Враца и Решение №1009 по Протокол №68/26.03.2019 г. на Общински съвет – Враца. В изпълнение на Заповед №1110/05.07.2019 г. на Кмета на Община Враца.

О Б Я В Я В А:

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти, частна общинска собственост:

 

№ по ред

Обект

Местонахождение

Предназначение

Площ /кв. м./

Наем за 1.00 кв. м.

Първоначален месечен наем с ДДС /лева/

1.

терен №1

в сграда на

ул. „Георги Апостолов“ №13

гр.  Враца

за поставяне на вендинг машина

1.00

50.00

50.00

2.

терен №2

в сграда на

 ул. „Георги Апостолов“ №13

гр.  Враца

за поставяне на вендинг машина

1.00

50.00

50.00

3.

терен №3

в сграда на

ул. „Илинден“ №6

гр.  Враца

за поставяне на вендинг машина

1.00

50.00

50.00

4.

терен №4

в сграда на

ул. „Илинден“ №6

гр.  Враца

за поставяне на вендинг машина

1.00

50.00

50.00

   

v    Търгът ще се проведе на 25.07.2019 г. от 10.00 ч. в сградата на Община Враца.

v    Търгът ще се проведе съгласно разпоредбите на чл. 51, чл. 52, чл. 53 чл. 54 и от чл. 60 до чл. 68 вкл. от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

v                 Право на участие в търга имат юридически лица и еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон и представили до 16.00 ч. на 24.07.2019 г. в „Център за административно обслужване” при Община Враца, запечатани в плик документи, както следва:

v     Заявление за участие в търга - по образец;

v     Удостоверение за актуално състояние или ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;

v     Проект на договор (попълнен /без наемна цена/ и подписан, че са запознати с клаузите в договора);

v     Документ за закупени тръжни книжа – фактура /оригинал/;

v     Документ за платена депозитна вноска – оригинал;

v     Декларация за оглед на обекта предмет на търга – по образец;

v     Изрично пълномощно за участие в търга, когато кандидатът се представлява от пълномощник – оригинал;

v     Офертата, попълнена и запечатана в малкия плик.

v     Срокът за отдаване под наем на обектите е 5  /пет/ години.

v       Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 50% от първоначалния месечен наем.

v       Стойността на тръжната документация е 30.00 лв. с ДДС.

v       Първоначалният месечен наем е с включено  ДДС.

v       Депозитната вноска и стойността за тръжната документация да се внасят в касата на „Център за административно обслужване” при Община Враца до 16.00 ч. на 24.07.2019 г.

v       Тръжната документация ще се получава само от „Център за административно обслужване” при Община Враца след представяне на вносните бележки.

За допълнителна информация, оглед и справки в „Център за административно обслужване” при Община Враца тел.: 0876/967802 и стая №37.

 

КАЛИН КАМЕНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА