Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
17.07.2019 г. от 14.00 ч. втори публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти

от 26.06.2019

Заповеди за спечелилите търга участници №№:

1193,    1194,    1195,    1196

З А П О В Е Д

 

№ 1051/26.06.2019 г.

 

            На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 18, във връзка с чл. 51, ал. 1 и ал. 2 и следващите от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 953 по Протокол № 65/29.01.2019 г. на Общински съвет – Враца

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            Да се проведе втори публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните имоти:

 

Павилион на пазарна площадка ул. "Васил Кънчов"

Квадратура

(кв. м)

Първоначален месечен наем

(лева)

№ 9

12

48.00

№ 16

12

48.00

Павилион на пазарна площадка ул. "Ген. Леонов"

Квадратура

(кв. м)

Първоначален месечен наем

(лева)

№ 3

6

24.00

№ 4, 5

43

172.00

№ 6

25

100.00

№ 8, 9

56

224.00

№ 10

6

24.00

№ 20

26

104.00

№ 22, 23

50

200.00

Санитарно помещение

12

45.00

Павилион на пазарна площадка "Болницата"

Квадратура

(кв. м)

Първоначален месечен наем

(лева)

№ 4

9

36.00

Санитарно помещение

25

93.75

Павилион на пазарна площадка ж. к. "Дъбника"

Квадратура

(кв. м)

Първоначален месечен наем

(лева)

№ 4, 5

21

73.50

№ 8

11

38.50

 

v       Търгът да се проведе на 17.07.2019 г. от 14.00 ч. в Конферентната зала на Община Враца.

Търгът да се проведе съгласно разпоредбите на чл. 53, чл. 54 и от чл. 60 до чл. 68 вкл. от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Право на участие в търга имат юридически лица, еднолични търговци и земеделски производители, представили до 16.00 ч. на 16.07.2019 г. в „Център за административно обслужване” при Община Враца, запечатани в плик документи, както следва:

  • Заявление за участие в търга - по образец;
  • Удостоверение за актуално състояние или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
  • Декларация по – по образец;
  • Проект на договор (попълнен/без наемна цена/ и подписан, че са запознати с клаузите в договора)
  • Документ за закупени тръжни книжа - оригинал;
  • Документ за платена депозитна вноска – оригинал;
  • Декларация за оглед на обекта предмет на търга – по образец;
  • Изрично пълномощно за участие в търга, когато кандидата се представлява от пълномощник – оригинал;
  • Офертата попълнена и запечатана в малкия плик.

v     Срокът за отдаване под наем на обектите е пет години.

v     Кандидатите за участие в търга или упълномощените от тях лица следва да носят документи с които да се легитимират.

v     Депозитната вноска за участие в търга да е в размер на 50% от първоначалния месечен наем.

v     Тръжната документация да се продава срещу заплатена сума от 30,00 лв., с включен ДДС.

v     Началната месечна наемна цена е с включен ДДС.

v     ДДС се начислява върху достигнатата на търга месечна наемна цена.

v       Депозитната вноска и стойността за тръжната документация да се внасят в касата на „Център за административно обслужване” при Община Враца до 16.00 ч. на 16.07.2019 г.

v       Тръжната документация да се получава само от „Център за административно обслужване” при Община Враца след представяне на вносните бележки.

v       За допълнителна информация, оглед и справки в „Център за административно обслужване” при Община Враца и тел.: 0876 939 181

 

 

 

КАЛИН КАМЕНОВ

Кмет на Община Враца