Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
15.07.2019 г. Публичен ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от общинския поземлен фонд

от 25.06.2019

Заповеди за спечелилите търга участници №№:

1176,    1177

 

З А П О В Е Д

№ 1009/24.06.2019 г.

На основание чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чл. 51, във връзка с чл. 48, т. 3, при спазване на изискванията на чл. 52 до чл. 59, чл. 90, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и в изпълнение Решение № 953 по Протокол № 65/29.01.2019 г. на Общински съвет - Враца   

Н А Р Е Ж Д А М:

I.     Откривам търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от общинския поземлен фонд, конкретизирани по местонахождение, начин на трайно ползване, категория, площ и първоначална наемна тръжна цена, определена с Решение № 333 по Протокол № 28 (Част 1)/29.01.2013 г. и Решение № 195 по Протокол № 15 от 28.06.2016 г. на Общински съвет - Враца, както следва:

 

 Списък на обявените за отдаване под наем имоти.     

 

II. Търгът да се проведе на 15.07.2019 г. от 10.00 ч. в Конферентната зала на Община Враца.

            1. Търгът да се проведе съгласно разпоредбите на чл. 52 до чл. 59 от НРПУРОИ, приета от ОбС Враца.

2. На основание чл.51, ал.1, т.3 от НРУПРОИ определям стъпка за наддаване в размер на 10 на сто от първоначалната тръжна цена на всеки поземлен имот.

3. Оглед на имотите може да се извърши след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация, в присъствието на служител на Община Враца – всеки работен ден до 15.00 ч. на 12.07.2019 г.

III. Утвърждавам тръжна документация както следва:

1. Заявление за участие в търга – Приложение № 1;

2. Декларация - Приложение № 2;

3. Декларация за оглед на имот - Приложение № 3;

4. Декларация - Приложение № 4;

5. Декларация за ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец - Приложение № 5;

6. Проект на договор за наем, който следва да се подпише от участника;

7. Правила за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, които следва да се подпишат от участника.

IV. Право на участие в търга имат земеделски стопани или лица /физически, юридически и еднолични търговци/, които са поели задължение да поддържат имота/ите по т. I в добро земеделско и екологично състояние и представили до 16.00 ч. на 12.07.2019 г. в „Център за административно обслужване“ при Община Враца, запечатани в плик документи, както следва:

1.      Заявление за участие в търга – Приложение № 1;

2.      Декларация - Приложение № 2;

3.      Декларация за оглед на имот - Приложение № 3.

4.      Декларация - Приложение № 4;

5.      Декларация за ЕИК, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец - Приложение № 5;

6.      Проект на договор за отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ (попълнен /без наемна цена/ и подписан от участника, че е запознат с клаузите на договора);

7.      Правила за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, подписани от участника;

8.      Документ за закупена тръжна документация - оригинал;

9.      Документ за платена депозитна вноска – оригинал;

10.  Изрично нотариално заверено пълномощно за участие в търга, когато кандидатът се представлява от пълномощник – заверено копие „вярно с оригинала“.

Кандидатите за участие в търга или упълномощените от тях лица, следва да носят документи с които да се легитимират.

Преди датата на провеждане на търга, комисията служебно проверява липсата на изискуеми и непогасени задължения по сключени с Община Враца договори за отдаване под наем на имоти от общинския поземлен фонд, както и такива към Община Враца по Закона за местните данъци и такси.

V. Срокът за отдаване под наем на имота/ите по т. I е 5 стопански години, считано от стопанската 2019/2020 г.

VI. На основание чл. 51, ал. 1, т. 7 от НРПУРОИ, определям депозитна вноска за участие в търга за всеки поземлен имот в размер на 50 % от първоначалната тръжна цена.

VII. Стойността на тръжната документация е 30.00 лв. с включен ДДС и се внася в касата на „Център за административно обслужване“ при Община Враца. Същата се получава в „Център за административно обслужване“ при Община Враца след представяне на вносна бележка за закупуването ѝ.

Стойността на депозитната вноска за всеки имот, за който ще се участва на търг се внася в касата на „Център за административно обслужване“ при Община Враца или по сметка на Община Враца в ИНВЕСТБАНК АД – Враца, IBAN: BG60IORT80483316257400, BIC: IORTBGSF.

VIII. Определям петдневен срок за работа на назначена от мен комисия за провеждането на търга с явно наддаване. В този срок комисията да ми представи протокол за утвърждаване.

IX. Въз основа на резултатите от търга, ще издам заповед за класиране и определяне на спечелилия търга, цената и условията на плащането (внесеният депозит се прихваща от цената) или за прекратяване на търга. Заповедта се издава в 7-дневен срок от датата на провеждането на търга и се обявява на интернет страницата на общината, в сградата на общинска администрация и кметствата по местонахождението на имота, на място достъпно за всички заинтересувани лица.

X. Договор, със спечелилия търга участник, ще се сключи в 7-дневен срок от представяне на документ за извършено доплащане на наемната цена за стопанската 2019/2020 г.

XI. Търгът да се обяви в един местен ежедневник, в интернет страницата на общината, на информационното табло в сградата на общинска администрация и в сградите на кметствата по местонахождение на имотите.

XII. Определям лице за контакт, в чието присъствие да се извършват огледи на имотите - Десислава Даскалова – мл. експерт ЗГ, тел. 0879 970771, сградата на общинска администрация, ет. 2, стая 44.

 

КАЛИН КАМЕНОВ          /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА