Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
09.05.2019 г. от 10.00 ч. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, общинска собственост

от 22.04.2019

Заповед за спечелил търга участник №:

765

На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 52, ал. 1 и  ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет-Враца и Решение №1010 по Протокол №68/26.03.2019 г. на Общински съвет – Враца. В изпълнение на Заповед №682/22.04.2019 г. на Кмета на Община Враца.

 

О Б Я В Я В А:

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следния имот, общинска собственост:

Недвижим имот

Местонахождение

Предназначение

Площ /кв. м./

Първоначален месечен наем с ДДС /лева/

I - етаж от сграда

/3 бр. помещения, коридор и санитарно помещение/

 в УПИ I-250, кв.37 по Регулационния план на с.Челопек, Община Враца

за дейност в обществена полза

228.00

114.00

v     Търгът ще се проведе на 09.05.2019 г. от 10.00 ч. в сградата на Община Враца.

v     Търгът ще се проведе съгласно разпоредбите на чл. 51, чл. 52, чл. 53 чл. 54 и от чл. 60 до чл. 68 вкл. от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

v     Право на участие в търга имат юридически лица с нестопанска цел, представили до 16.00 ч. на 08.05.2019 г. в „Център за административно обслужване” при Община Враца, запечатани в плик документи, както следва:

v      Заявление за участие в търга - по образец;

v      Удостоверение за актуално състояние или ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;

v      Проект на договор (попълнен /без наемна цена/ и подписан, че са запознати с клаузите в договора);

v      Документ за закупени тръжни книжа – фактура /оригинал/;

v      Документ за платена депозитна вноска – оригинал;

v      Декларация за оглед на обекта предмет на търга – по образец;

v      Изрично пълномощно за участие в търга, когато кандидатът се представлява от пълномощник – оригинал;

v      Офертата, попълнена и запечатана в малкия плик.

v      Срокът за отдаване под наем на имота е 10  /десет/ години.

v        Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 50% от първоначалния месечен наем.

v        Стойността на тръжната документация е 30.00 лв. с ДДС.

v        Първоначалният месечен наем е с включено  ДДС.

v        Депозитната вноска и стойността за тръжната документация да се внасят в касата на „Център за административно обслужване” при Община Враца до 16.00 ч. на 08.05.2019 г.

v        Тръжната документация ще се получава само от „Център за административно обслужване” при Община Враца след представяне на вносните бележки.

За допълнителна информация, оглед и справки в „Център за административно обслужване” при Община Враца тел.: 0876/967802 и стая №37.

 

 

 

КАЛИН КАМЕНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА