начало » Търгове и конкурси

Архив

23.10.2018
13.11.2018 г. от 10.00 ч. Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост
На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 52, ал. 1 и  ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет-Враца, ...

18.10.2018
05.11.2018 г. от 14.00 ч Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост
На основание  чл. 35, ал. 1 от Закона за общинска собственост, чл. 35, чл. 51 и  чл. 52 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Програма за управление и разпореждане ...

16.10.2018
01.11.2018 г. от 14.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 1899,     1900,     1901,     1902 ...

05.10.2018
24.10.2018 г. от 10,00 часа Публично оповестен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж върху урегулиран поземлен имот-частна общинска собственост
Заповед за спечелилият търга участник: 1849    На основание ...

21.08.2018
05.09.2018 г. от 10.00 ч. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 1591,     1592 На ...

10.08.2018
27.08.2018 г. от 14.00 часа Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 1527 / 1528 / 1529   ...

24.07.2018
08.08.2018 г. от 14.00 ч. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните имоти
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 1421,     1422,     1423,     1424,     1425,     1426,     1427,     1428,    1429,     1430,     1431,     1432, ...

22.06.2018
10.07.2018 г. от 14.00 ч. публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост
Заповеди №№1283-1286/13.07.2018 г. за спечелили търга. На основание  чл. 35, ал. 1 от Закона за общинска собственост, чл. ...

08.06.2018
22.06.2018 г. от 10.00 ч. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 1137   На основание ...

05.06.2018
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕЧИЩА по БДС в обект № 18006, отдел 380 подотдел „г”, землище на село Тишевица – горска територия – общинска собственост
Договор № № 5/04.07.2018 г. с „МАРАНДИ ГРУП“ ЕООД.    Заповед №1206/29.06.2018 ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34