Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019 г.

 

Г Р А Ф И К

за изплащане възнагражденията на Секционните избирателни комисии за избори за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г. във фоайето на Градска концертна зала на Община Враца

 

Г Р А Ф И К

за предаване на изборните материали на Секционните избирателни комисии за избори за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г. във фоайето на Градска концертна зала на Община Враца

 

26 октомври 2019 г.

 

от 13,00 ч. до 14,00 ч.

от 81-ва   до 105-та секция    

                                   включително

от 14,00 ч. до 15,00 ч.

от   1-ва   до   20-та секция

                                   включително

от 15,00 ч. до 16,00 ч.

от 21-ва   до   40-та секция

включително

от 16,00 ч. до 17,00 ч.

от 41-ва   до   60-та секция

включително

от 17,00 ч. до 18,00 ч.

от 61-ва   до   80-та секция и

всички допълнително образувани секции

   
18.10.2019  РЕШЕНИЕ № 126 / 17.10.2019 на ОИК ОТНОСНО: оповестяване на мерки, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Враца.
19.09.2019 

СПИСЪК НА КМЕТСТВАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВРАЦА С НАСЕЛЕНИЕ НАД 350 ДУШИ, В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОИЗВЖДАТ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА ЕДНОВРЕМЕННО С ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ОБЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019Г.

16.09.2019 

Покана за участие в консултации за определяне съставите на СИК.

13.08.2019 

Покана за консултации за състав на ОИК.

Приложение № 1 към решение № 600-МИ от 09.08.2019г. на ЦИК.

01.08.2019 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

Във връзка с насрочените на 27 октомври 2019 г. избори за общински съветници и кметове, общинска администрация ВРАЦА уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления до Кмета на Общината, както следва:

1. Гражданин на друга държава - членка на ЕС, който отговаря на условията и желае да бъде вписан в избирателен списък, представя декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване в Република България до 16.09.2019 г. 

 Приложение № 8 МИ

2. Избиратели с трайни увреждания, могат да  гласуват и с подвижна избирателна кутия, като заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на Община Враца, не по-късно от 12.10.2019 г. Прилага се копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК)

Приложение № 17 МИ

3. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес до 12.10.2019 г. 

Приложение № 13 МИ

4. Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление до  19.10.2019 г. 

Приложение № 7 МИ

 

БЕЗПЛАТЕН ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКИ В

ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ 

080013699