Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Достъп до информация » Отчет за 2014 г.

През 2014 г. в Община Враца са постъпили 9 заявления за достъп до обществена информация – 1 брой от фирма, 4 броя от неправителствени организации и 4 броя от граждани. 7 от постъпилите заявления са подадени в писмен вид в „Център за административно обслужване”, а 2 са подадени в електронен вид по e-mail. В 6 от заявленията е искан достъп до официална обществена информация, а 3 касаят предоставяне на достъп до служебна обществена информация. Всички постъпили заявления са разгледани, като на 6 от тях е предоставен пълен достъп, на едно частичен достъп, а за едно  има отказ за предоставяне на достъп до обществена информация. Има подадена една жалба срещу заявление, оставено без разглеждане поради неуточняване от страна на заявителя на предмета на исканата обществена информация. При четири от заявленията е удължаван срока, като за едно заявление срокът за предоставяне на исканата информация е удължаван поради това, че тя се отнася до трети лица и е необходимо тяхното съгласие, а при останалите три е за уточняване предмета на исканата обществена информация.