Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Общинска собственост » Земеделие и Гори

Заповед № 451/13.03.2020 г. за определяне на ползватели на земеделски земи от ОПФ, отговарящи на изискванията на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ, за землището на град Враца

Заповед № 452/13.03.2020 г. за определяне на ползватели на общински имоти – полски пътища, включени в масивите за ползване за землището на град Враца

Протокол на основание чл. 37м от ЗСПЗЗ от извършена проверка на договори за пасища, мери и ливади от ОПФ

Община Враца, уведомява заинтересованите лица, че от 02.03.2020 г. до 13.03.2020 г. включително ще се приемат Заявления по реда на чл. 37и, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделска земя /ЗСПЗЗ/, от собственици или ползватели на животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни в Интегрираната информационна система на БАБХ. Пасища, мери и ливади ще се предоставят под наем на лица, които нямат данъчни задължения, задължения към общинския и държавния поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, както и към Държавен фонд "Земеделие".

Списък на пасища, мери и ливади за общо ползване

Списък на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване

Образец на заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ

Приложение № 1 към заявлението

Приложение № 2 към заявлението

Писмо с изх. № 2600-306/30.01.2020 г. до "ГРЕЙНСТОР БГ" ЕООД

Заповед № 2184/20.12.2019 г. за определяне ползватели на земеделски земи от общинския поземлен фонд, отговарящи на изискванията на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ, с които да бъдат сключени договори за наем за едногодишно възмездно ползване за стопанската 2019/2020 г.

Писмо № 2600-3620/19.11.2019 г. на ДЗЗД "ЕСМ ИНЖЕНЕРИНГ" относно извършване на 3D сеизмични проучвания.

Предварителен план.

Заповед № 214/04.11.2019 г. на директора на ОД „Земеделие“ - Враца за определяне комисия за землищата на територията на община Враца

 

Заповеди на Директора на ОД ” Земеделие” гр. Враца относно служебно разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищата на община Враца, за стопанската 2018-2019 г.

 220-Враца.  148-Баница,  149-Бели Извор,  165-Веслец,  160-Вировско,  150- Власатица,  166-Върбица,   161-Голямо Пещене,  151-Горно Пещене,  186-Девене,  152-Костелево,  162- Лиляче,  153-Мало Пещене,  163-Мраморен,  154- Нефела,  155-Оходен,  156-Паволче,  157- Тишевица,    212-Три кладенци,    158- Челопек,  159-Чирен

Заповед № РД-12-108/03.10.2019 г. на директора на РДГ - Берковица

ПРОЕКТ: „Разширение на ПГХ „Чирен“, включен под номер 6.20.2 в Анекс 7 на Регламент 347/2013, който ще се осъществи с финансовата подкрепа от програмата „Механизъм за свързване на Европа“

ДЕЙНОСТ: „Провеждане на 3D полеви сеизмични проучвания върху площта на Чиренската структура“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „БУЛГАРТРАНГАЗ“ ЕАД

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ГЕОФИЗИКА ТОРУН“ АД – ПОЛША

ДЕЙНОСТ: „Осигуряване на достъп на техническо оборудване и персонал до земите в района на ПГХ Чирен за провеждане на 3D полеви сеизмични проучвания върху площта на Чиренската структура”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „БУЛГАРТРАНГАЗ“ ЕАД

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ЕСМ ИНЖЕНЕРИНГ“ ДЗЗД

СЪОБЩЕНИЕ

„ЕСМ ИНЖЕНЕРИНГ“ ДЗЗД съобщава на месното население и заинтересуваните при община Враца, че се предвижда осигуряване на достъп чрез преминаване на техническо оборудване и персонал за провеждане на 3D полеви сеизмични проучвания върху площта на Чиренската структура през следните имоти, за които липсват публични данни за ползватели:

Списък земи

О Б Я В А

ДНЕС 01.08.2019г. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ВРАЦА , НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72, АЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ СА ИЗГОТВЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ  ПО ЧЛ.72, АЛ. 2 ОТ ППЗСПЗЗ НА ИМОТИТЕ ЗА ВСИЧКИ ЗЕМЛИЩА НА ОБЩИНА ВРАЦА  ЗА СТОПАНСКАТА 2019/2020 ГОДИНА.

ПРЕДВАРИТЕЛНИИТЕ РЕГИСТРИ ПО ЧЛ.72, АЛ. 2 ОТ ППЗСПЗЗ СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОСЗ ВРАЦА

ПРОМЕНИ В ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ ПО ЧЛ.72, АЛ.2 ОТ ППЗСПЗЗ МОГАТ ДА СЕ ПРАВЯТ ДО 15 АВГУСТ 2019г.

 Заповед № 82/29.07.2019 г. на директора на ОД „Земеделие“ - Враца

 График за провеждане на срещи във връзка с процедурата по чл.37а от ЗСПЗЗ

10.07.2019 г. Протокол от 01.07.2019 г. на ОД "Земеделие" за допълнително разпределения на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд на правоимащи лица.

05.06.2019 г. Протокол от 03.06.2019 г. за окончателно разпределения на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд

31.05.2019 г. Заповед № 861/31.05.2019 г. на кмета на община Враца на основание чл. 4, ал. 4 от Наредба № 8121з – 968 от 10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи и във връзка с писмо вх. № 2400-1031/13.05.2019 г. от Областна дирекция „Земеделие“ - Враца

 Протокол от 22.04.2019 г. за разпределения на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд

19.04.2019 г.     ПРОТОКОЛ на основание чл.37м от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ЗСПЗЗ/, във връзка с изискванията на чл.37и, ал.4, ал. 7 и ал. 9 от ЗСПЗЗ, в административната сграда на Община Враца, комисия, назначена със Заповед № 377/12.03.2019 г. на Кмета на Община Враца.

21.03.2019 г.     ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА ОБЩО ПОЛЗВАНЕ

ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ