Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Общинска собственост

16.08.2017 г. Заповед №222/02.08.2017 г. на Областна дирекция  "Земеделие" - гр.Враца.

16.08.2017 г. График за провеждане на срещи по процедура по чл.37в от ЗСПЗЗ.

09.08.2017 г. Съобщение и Заповед №ЗА 09-614/04.08.2017 г. на Министъра на земеделието, храните и горите.

03.08.2017 г. 

О Б Я В А

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВРАЦА, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72, АЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ СА ИЗГОТВЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ  ПО ЧЛ.72, АЛ. 2 ОТ ППЗСПЗЗ НА ИМОТИТЕ ЗА ЗЕМЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВРАЦА, ЗА СТОПАНСКАТА 2017/2018 ГОДИНА.

ПРЕДВАРИТЕЛНИИТЕ РЕГИСТРИ ПО ЧЛ.72, АЛ. 2 ОТ ППЗСПЗЗ СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОСЗ - ВРАЦА,

ПРОМЕНИ В ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ ПО ЧЛ.72, АЛ 2 ОТ ППЗСПЗЗ МОГАТ ДА СЕ ПРАВЯТ ДО 15 АВГУСТ 2017 Г.

05.06.2017 г. Окончателен ПРОТОКОЛ на комисия по чл.37и от ЗСПЗЗ за ОКОНЧАТЕЛНО разпределение на имоти от ОПФ.

09.05.2017 г. ПРОТОКОЛ на комисия по чл.37и от ЗСПЗЗ.

01.03.2017 г. СПИСЪК НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ ПО ЗЕМЛИЩА - ОБЩИНА ВРАЦА  за стопанската 2017 / 2018 година.

Заповед №35/10.01.2017 г. за определяне ползватели на земеделски земи от общинския поземлен фонд в населените места в община Враца за стопанската 2016/2017 г.

Заповед №99/20.01.2017 г. за определяне ползватели на земеделски земи от общинския поземлен фонд в гр.Враца за стопанската 2016/2017 г.

Заповеди на Директора на ОД ” Земеделие” гр. Враца относно разпределение на Масивите за ползване между собственици и/или ползватели на земеделски земи в землищата на Община Враца

 156-Баница,  157-Бели Извор,  158-Веслец,  159-Вировско,  161-Власатица,  162-Голямо Пещене,  163-Горно Пещене,  164-Девене,  173-Костелево,  174-Лиляче,  175-Мало Пещене,  176-Мраморен,  177-Нефела,  178-Оходен,  179-Тишевица,  180-Три кладенци,  181-Челопек,  182-Чирен,  183-Върбица

Предварителни регистри по чл.72, ал.2 от ПП ЗСПЗЗ на имотите за землищата на Община Враца

Обява.

DI72_2017.

P72-17vr.

 МЗХ започва теренните проверки на физическите блокове за кампания 2016 г.

 

Заповед №993/13.06.2017 г. на Кмета на Община Враца относно обявяване на фенологична фаза "Восъчна зрялост" при житни култури, правила и норми за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи

 Протокол № 2 за разпределение на пасищата за община Враца.

 Протокол за проверка на договорите за наем, сключени с наематели на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд на Община Враца, за привеждането им в съответствие с чл. 37и, ал. 1 и ал. 4 от ЗСПЗЗ.

 Протокол за разпределение на пасищата за община Враца.

Списък за разпределение на пасищата за община Враца.

Заповед №275/25.02.2015 г. за принудително изземване от "Имплозия"ЕООД на терен, находящ се на ул.”Христо Ботев”97 над бензиностанция «Аванти» до жилищен блок .

Заповед №276/25.02.2015 г.за принудително изземване от "Имплозия"ЕООД на терен на терен находящ се на ул.”Леонова”35.

 Заповед №250 / 18.02.2015 г. на Кмета на Община Враца за принудително изземване на 23.02.2015г. на терен, находящ се на ул. «Васил Кънчов» до гараж над Военно поделение.

 Обявление до всички заинтересовани лица, че на 19.12.2014 г. е започнало административно производство във връзка с подадено заявление от Лиляна Тодорова Йолова за издаване заповед за одобряване оценка на подобрения за имот в местност "ГОЛЕМО КРАИЩЕ" гр.Враца.

 Обявление до Кирилка Милчева Иванова и всички заинтересовани лица, че на 29.12.2014 г. е започнало административно производство във връзка с подадено заявление от Петронка Антова Димитрова и Виолета Антова Миронова за издаване скици за делба на имот в местност "Мало Краище" гр.Враца.

  Обявление до Емил Тошков Замфиров и всички заинтересовани лица, че на 29.12.2014 г. е започнало административно производство във връзка с подадено заявление от Славка Митова Симеонова за издаване скици за делба на имот в местност "Лиляшка могила" гр.Враца.

 Обявление до всички заинтересовани лица за издаване заповед за одобряване оценка на подобрения за имот кад.№ 945.75 местност "ДЕРИ ВОЛ" гр.Враца.

 Програма  за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2013 г.

 

Писмо №9100-123 / 20.08.2014 г. до АРАХАНГЕЛ КИРИЛОВ ПЕТРОВ

Заповед №434 / 17.03.2014 г. на Кмета на Община Враца за определяне пазарна цена на подобрения в имот кад.№9640.483 в местност "Кореньо" в землището на гр.Враца, предоставен за ползване на Ивайло.

Заповед №435 / 17.03.2014 г. на Кмета на Община Враца за определяне пазарна цена на подобрения в имот кад.№9640.117 в местност "Кореньо" в землището на гр.Враца, предоставен за ползване на Ивайло.

Заповед №376 / 05.03.2014 г. на Кмета на Община Враца за определяне пазарна цена на подобрения в имот кад.№1052.130 в местност "Згориградска могила" в землището на гр.Враца, предоставен за ползване на Надка Митова.

Заповед №370 / 05.03.2014 г. на Кмета на Община Враца за определяне пазарна цена на подобрения в имот кад.№1052.149 в местност "Згориградска могила" в землището на гр.Враца, предоставен за ползване на Гена.

 

Заповед №1373 / 13.09.2013 г. на Кмета на Община Враца за определяне пазарна цена на подобрения в имот в местност "Згориградска могила" в землището на гр.Враца, предоставен за ползване на Александър Димитров.

Заповед №1170 / 24.07.2013 г. на Кмета на Община Враца за определяне пазарна цена на имот в местност "Лиляшка могила" в землището на с.Лиляче, предоставен за ползване на Йончо Христов.

Заповед №1169 / 24.07.2013 г. на Кмета на Община Враца за определяне пазарна цена на имот в местност "Лиляшка могила" в землището на с.Лиляче, предоставен за ползване на Светла Радулова.

Заповед №1158 / 23.07.2013 г. на Кмета на Община Враца за определяне пазарна цена на имот в местност "Под Балкана" в землището на с.Бели извор, предоставен за ползване на Петър Илиев. 

Заповед №550 / 17042013 г. на Кмета на Община Враца във връзка със съсобствен имот с наследниците на КОНСТАНТИН НИКОЛОВ ПЪРПОВ и ползвател МАРИЯ ДОНОВА ТОШЕВА. 

Заповед №291 / 27022013 г. на Кмета на Община Враца във връзка с пазарна оценка на имот, ползван от наследниците на ЕВДЕН ПЕТРОВ ЕЛЕНКОВ.