Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Общински съвет » Предстоящо заседание 26.05.2020 г. от 10,00 часа

ДО                                                             Регистр.индекс и дата

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ                    9100-484/15.05.2020 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА                                                                      

           

           

            На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

СВИКВАМ

общинския съвет на редовно заседание на 26.05.2020 година от 10,00 часа в Концертната зала на Община Враца при следния

проекто-ДНЕВЕН РЕД:

1. Питания на общински съветници.

 

2. Приемане Правилник за устройството и дейността на Общински фонд „Култура“, реда и условията за финансово подпомагане на проекти в областта на културата в община Враца.

Докладва: Нели Стоянова

Председател на ОбС - Враца

 

3. Утвърждаване на Управителен съвет на Фонд „Култура” за Мандат 2019-2023.

Докладва: Нели Стоянова

Председател на ОбС - Враца

 

4. Определяне начинът на гласуване на представителя на Община Враца в редовното общо събрание на съдружниците в „Екопроект“ ООД гр. Враца, насрочено за 16.06.2020 г. от 11,00 ч.

Приложение

Докладва: Нели Стоянова

Председател на ОбС - Враца

 

5. Определяне начина на гласуване на представителя на Община Враца в редовното общо събрание на съдружниците в „Свежест“ ООД – Враца, насрочено за 30.06.2020 г. от 16,00 ч.

Приложение 1

Приложение 2

Докладва: Нели Стоянова

Председател на ОбС - Враца

 

6. Определяне начина на гласуване на заседание на Общото събрание на съдружниците във „В и К” ООД – Враца, насрочено за 29.05.2020 г. от 11,00 ч.

Приложение

Докладва: Нели Стоянова

Председател на ОбС - Враца

 

7. Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

Докладва: д-р Иво Ралчовски

Общински съветник

 

8. Даване съгласие за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала за извършване на изследвания и дейности по асистирана репродукция при безплодие.

Докладва: д-р Иво Ралчовски

Общински съветник

 

9. Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на лица, семейства и домакинства от Община Враца, пострадали при бедствия, аварии и пожари по утвърдени правила на Постоянната комисия по транспорт, обществен ред, сигурност, бедствия и аварии.

Докладва: Васил Василев

Общински съветник

 

10. Приемане на годишните финансови отчети и Информация за финансово-икономическите резултати от дейността за 2019 година на търговските дружества – лечебни и не лечебни заведения със 100 % общинско участие.

Докладва: Сашка Александрова

Общински съветник

 

11. Извършени промени по бюджета на Община Враца към 31.03.2020 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Докладва: Мария Попова

За Кмет на Община Враца

/съгл. Зап. №    814/30.04.2020 г./

 

12. Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя, поземлен имоти с идентификатор № 55070.11.25, находящ се в м. „Катранкьовото“, землището на с. Паволче, общ. Враца и обособяването му в урегулиран поземлен имот с предназначение „за жилищно строителство“, както и регламентиране на застрояването в устойствена зона „Жм“.

Докладва: Мария Попова

За Кмет на Община Враца

/съгл. Зап. №    814/30.04.2020 г./

 

13. Допълване на годишен план за ползване на дървесина през 2020 г. в горски територии- собственост на Община Враца.

Приложение

Докладва: Мария Попова

За Кмет на Община Враца

/съгл. Зап. №    814/30.04.2020 г./

 

14. Допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2020 г., относно управлениe на имот общинска собственост и откриване на процедура за отдаване под наем на част от недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ помещения, предназначени за медицинска дейност, находящи се в сграда в с.Лютаджик.

Докладва: Мария Попова

За Кмет на Община Враца

/съгл. Зап. №    814/30.04.2020 г./

 

15. Допълване на „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2020 г.”, относно имоти частна общинска собственост, предвидени за продажба чрез публичен търг.

Докладва: Мария Попова

За Кмет на Община Враца

/съгл. Зап. №    814/30.04.2020 г./

 

16. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот - УПИ IV-297, кв. 29 по действащия Регулационен план на с. Паволче.   

Докладва: Мария Попова

За Кмет на Община Враца

/съгл. Зап. №    814/30.04.2020 г./

 

17. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ - поземлен имот с идентификатор 12259.1012.370 по Кадастралната карта на гр. Враца, съставляващ УПИ IV- 338, кв. 98, ж. к. Металург по действащия Регулационен план.

Докладва: Мария Попова

За Кмет на Община Враца

/съгл. Зап. №    814/30.04.2020 г./

 

18. Даване на съгласие за възмездно придобиване право на собственост върху поземлен имот с идентификатор 12259.631.37 по Кадастрална карта на гр.Враца, находящ се в местност „Джуджански поток“, гр.Враца.

Докладва: Мария Попова

За Кмет на Община Враца

/съгл. Зап. №    814/30.04.2020 г./

 

19. Предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи от Картата на възстановената собственост на землищата в Община Враца, одобрени със Заповед № 70/17.06.2011 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” град Враца) за обезщетяване на собственици по реда на §27, ал. 2, т. 3 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи – Държавен вестник - брой 62/10.08.2010 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Докладва: Мария Попова

За Кмет на Община Враца

/съгл. Зап. №    814/30.04.2020 г./

 

20. Изменение на Решение № 989 от 26.02.2019 г., за поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местно самоуправление в България - „ФЛАГ” ЕАД – мостово финансиране по проект „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на образователни институции”.

Докладва: Мария Попова

За Кмет на Община Враца

/съгл. Зап. №    814/30.04.2020 г./

 

21. Изменение на Решение № 832 от 26.06.2018 г., за поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местно самоуправление в България - „ФЛАГ” ЕАД – мостово финансиране по проект „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Враца - Проект 1“.

Докладва: Мария Попова

За Кмет на Община Враца

/съгл. Зап. №    814/30.04.2020 г./

 

22. Изменение на Решение № 833 от 26.06.2018 г., за поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местно самоуправление в България - „ФЛАГ” ЕАД – мостово финансиране по проект „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Враца - Проект 2“.

Докладва: Мария Попова

За Кмет на Община Враца

/съгл. Зап. №    814/30.04.2020 г./

 

23. Изменение на Решение № 991 от 26.02.2019 г., за поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местно самоуправление в България - „ФЛАГ” ЕАД – мостово финансиране по проект „Нова възможност за деца и младежи в община Враца – Проект 1”.

Докладва: Мария Попова

За Кмет на Община Враца

/съгл. Зап. №    814/30.04.2020 г./

 

24. Изменение на Решение № 992 от 26.02.2019 г., за поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местно самоуправление в България - „ФЛАГ” ЕАД – мостово финансиране по проект „Нова възможност за деца и младежи в община Враца – Проект 2”.

Докладва: Мария Попова

За Кмет на Община Враца

/съгл. Зап. №    814/30.04.2020 г./

 

25. Изменение на Решение № 831 от 26.06.2018 г., за поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местно самоуправление в България - „ФЛАГ” ЕАД – мостово финансиране по проект „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на административни сгради (Ремонт и обновяване на административна сграда на Община Враца).”

Докладва: Мария Попова

За Кмет на Община Враца

/съгл. Зап. №    814/30.04.2020 г./

 

26. Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2020 година.

Приложение

Докладва: Петя Долапчиева

Зам.-кмет на Община Враца

 

27. Приемане на „Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Враца” за периода 2020-2022 г.

Приложение

Докладва: Петя Долапчиева

Зам.-кмет на Община Враца

 

28. Питания на граждани. 

 

29.Разни.           

 

  

*Забележка: Приложенията по т.7, т.8, т.9, т.10, т.12, т.14, т.15, т.16, т.17, т.18, и т.19 са на разположение в стая 80 на Община Враца.

 

С уважение,

Нели Стоянова

Председател на Общински съвет – Враца