Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Общински съвет » Предстоящо заседание 31.03.2020 г. от 10,00 часа

ДО                                                             Регистр.индекс и дата

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ              9100-317/20.03.2020 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА                                                                      

           

           

            На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

СВИКВАМ

общинския съвет на редовно заседание на 31.03.2020 година от 10,00 часа в Концертната зала на Община Враца при следния

проекто-ДНЕВЕН РЕД:

1. Питания на общински съветници.

 

2. Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

Докладва: д-р Иво Ралчовски

Общински съветник

 

3. Даване съгласие за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала за извършване на изследвания и дейности по асистирана репродукция при безплодие.

Докладва: д-р Иво Ралчовски

Общински съветник

  

4. Изменение  на бюджета на Община Враца за 2020 година.

Приложение 3.1

Приложение 3.2

Приложение 4.1

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

 

5. Одобряване на промяна на структурата на Общинска администрация – Враца при запазване на общата численост на администрацията.

Приложение 1

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

 

6. Решение за поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местно самоуправление в България - „ФЛАГ” ЕАД – мостово финансиране по проект „Нови възможности за възрастни и хора с увреждания в община Враца“.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

 

7. Решение за поемане на дългосрочен дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местно самоуправление в България - „ФЛАГ” ЕАД, по проект „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца- II-ра фаза”.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

 

8. Решение за поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местно самоуправление в България - „ФЛАГ” ЕАД – мостово финансиране по проект „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца- II-ра фаза”.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

9. Определяне размера на годишната вноска на Община Враца за 2020 г. във Фонд „Общинска солидарност” - целева дейност към Националното сдружение на общините в Република България.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

10. Одобряване на годишен доклад за 2019 г. за наблюдението на изпълнението на Общински план за развитие на Община Враца 2014-2020.

Приложение 1

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

11. Приемане на Програма за реализация през 2020 г. на Общински план за развитие на Община Враца 2014-2020.

Приложение 1

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

12. Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя, поземлен имоти с идентификатор № 12259.1136.236, находящ се в м. „Върха“, м. „Врачански лозя“, землището на гр. Враца и обособяването му в урегулиран поземлен имот с предназначение „за жилищно строителство“, както и регламентиране на застрояването в устойствена зона „Жм“.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

 

13. Допускане изработването на частично изменение на подрабен устройствен план-план за застрояване, за промяна предназначението на УПИ XXIII-23,24, местност „Солишова падина“, землището на с. Костелево, общ. Враца.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

14. Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина през 2020 г. в горски територии - собственост на Община Враца, определяне начина на ползване на добитата дървесина и утвърждаване на ценоразпис за продажбата и.

Приложение 1

Приложение 2

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

15. Допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2020 г., относно управление на имоти общинска собственост и откриване на процедура за отдаването им под наем.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

16. Даване съгласие за временно ползване върху площ от 500 кв.м. от недвижим имот, общинска собственост, в полза на „Строител – Криводол“ ЕООД, за извършване на дейности, свързани с търсене и проучване на строителни материали – подземни богатства в площ „Въртешница“, разположена в землището на с.Лиляче, община Враца.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

17. Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

Приложение 1

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

18. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот - УПИ ІІ-236, кв. 36 по действащия Устройствен план на с. Челопек.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

19. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот - УПИ IV, кв. 18 по действащия Регулационен план на  с. Тишевица.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

20. Определяне на нов състав на местна комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

21. Предложение за решение по молба от Л. Т. Г. до Президента на Република България за опрощаване на публични задължения

Докладва: Петя Долапчиева

Зам.-кмет на Община Враца

 

22.Разни.           

 

  

*Забележка: Приложенията по т. 10,11,12,13,15,16,17,18,19 и т.21 са на разположение в стая 80 на Община Враца.

 

С уважение,

Нели Стоянова

Председател на Общински съвет – Враца