Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Общински съвет » Решения 2020

Решения 2019 година /Мандат 2019-2023/

Реше- ние №

От дата

Относно

   120 31.03 Приемане на решение за удължаване на срок за плащане с отстъпка 5 на сто на таксата за битови отпадъци до 30 юни за предплатилите лица за цялата 2020 година в община Враца
   119 31.03 Приемане на решение за временно освобождаване от заплащане на такси и наеми за ползване на терени и обекти-общинска собственост
   118 31.03 Предложение за решение по молба от Л.Т.Г. до Президента на Република България за опрощаване на публични задължения
   117 31.03 Определяне на нов състав на местна комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове
   116 31.03 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот - УПИ IV, кв. 18 по действащия Регулационен план на  с. Тишевица
   115 31.03 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот - УПИ ІІ-236, кв. 36 по действащия Устройствен план на с. Челопек
   114 31.03 Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища
   113 31.03 Даване съгласие за временно ползване върху площ от 500 кв.м. от недвижим имот, общинска собственост, в полза на „Строител – Криводол“ ЕООД, за извършване на дейности, свързани с търсене и проучване на строителни материали – подземни богатства в площ „Въртешница“, разположена в землището на с.Лиляче, община Враца
   112 31.03 Допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2020 г., относно управление на имоти общинска собственост и откриване на процедура за отдаването им под наем
   111 31.03 Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина през 2020 г. в горски територии - собственост на Община Враца, определяне начина на ползване на добитата дървесина и утвърждаване на ценоразпис за продажбата й
   110 31.03 Допускане изработването на частично изменение на подробен устройствен план – план за застрояване, за промяна предназначението на УПИ XXIII-23,24, местност „Солишова падина“, землището на с. Костелево, общ. Враца
   109 31.03 Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя, поземлен имоти с идентификатор № 12259.1136.236, находящ се в м. „Върха“, м. „Врачански лозя“, землището на гр. Враца и обособяването му в урегулиран поземлен имот с предназначение „за жилищно строителство“, както и регламентиране на застрояването в устойствена зона „Жм“
   108 31.03 Програма за реализация за 2020 г. на „Общинския план за развитие на Община Враца 2014-2020 г.”
   107 31.03 Одобряване на годишен доклад за 2019 г за наблюдение на изпълнението на плана за интегрирано развитие на Община Враца 2014 - 2020 г.
   106 31.03 Определяне размера на годишната вноска на Община Враца за 2020 г. във Фонд „Общинска солидарност” - целева дейност към Националното сдружение на общините в Република България
   105 31.03 Решение за поемане на краткосрочен дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг, чрез Фонд за органите на местно самоуправление в България - „ФЛАГ” ЕАД
   104 31.03 Поемане на дългосрочен дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг, чрез Фонд за органите на местно самоуправление в България - „ФЛАГ” ЕАД
   103 31.03 Поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местно самоуправление в България - „ФЛАГ” ЕАД
   102 31.03 Одобряване на промяна на структурата на Общинска администрация– Враца при запазване на общата численост на администрацията
   101 31.03 Изменение  на бюджета на Община Враца за 2020 година
   100 31.03 Даване съгласие за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала за извършване на изследвания и дейности по асистирана репродукция при безплодие
   99 31.03 Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности
   98 24.02 Приемане Отчета за дейността на Общински съвет по наркотичните вещества и Превантивно-информационен център към ОСНВ - Враца за 2019 г.
   97 24.02 Кандидатстване на община Враца за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво
   96 24.02 Решение за кандидатстване на Община Враца с проектно предложение „Модернизация на уличното осветление в Община Враца“ по процедура BGENERGY-2.001 – „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“ и сключване на споразумение за сътрудничество
   95 24.02 Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: „Реконструкция на газопроводно отклонение „Враца – 1“ в участъка от Кранов възел 4 до ПГХ „Чирен“, преминаващо през землищата на с. Костeлево, гр. Враца и с. Чирен, община Враца, област Враца
   94 24.02 Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя, поземлен имоти с идентификатор № 12259.82.10, находящ се в м. „Метилявица“, землището на гр. Враца и обособяването му в урегулиран поземлен имот с предназначение „за жилищно строителство“, както и регламентиране на застрояването в устойствена зона „Жм“
   93 24.02 Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя, поземлени имоти с идентификатор 12259.674.19 и 12259.674.21, находящи се в м. „Занкиното“, землището на гр. Враца и обособяването им в два нови урегулирани поземлени имота с предназначение „за автокъща“, както и регламентиране на застрояването в устойствена зона „Пп“
   92 24.02 Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя, поземлен имоти с идентификатор № 12259.1139.4, находящ се в м. „Стефанка“, м. „Врачански лозя“, землището на гр. Враца и обособяването му в урегулиран поземлен имот с предназначение „за жилищно строителство“, както и регламентиране на застрояването в устойствена зона „Жм“.
   91 24.02 Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя, поземлен имоти с идентификатор № 12259.1129.392, находящ се в м. „Крайще“, м. „Врачански лозя“, землището на гр. Враца и обособяването му в урегулиран поземлен имот с предназначение „за жилищно строителство“, както и регламентиране на застрояването в устойствена зона „Жм“
   90 24.02 Допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2020 г., относно управление на имот общинска собственост, представляващ терен – част от УПИ I, кв.209, ж.к. „Околчица“, гр.Враца и откриване на процедура за отдаването му под наем
   89 24.02 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ  урегулиран поземлен имот – УПИ ІХ, кв. 3 по действащия Устройствен план на с. Голямо Пещене
   88 24.02 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ – поземлен имот с идентификатор 12259.1023.230 по Кадастралната карта на  гр. Враца, съставляващ УПИ ХI-230, кв. 204,  ж.к. „Околчица“  по  действащия  Регулационен план
   87 24.02 Определяне пазарни цени за недвижими имоти, частна общинска собственост, включени  в „Програма  за  управление  и  разпореждане  с  имотите – общинска  собственост  през 2020 г.”, за продажба чрез търг
   86 24.02 Даване на съгласие за предоставяне под наем на проектираните в плана за земеразделяне общински полски пътища, които са включени в масивите за ползване за стопанската 2019/2020 г. и определяне на цена за ползването им.
   85 24.02 Определяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2020/2021 година
   84 24.02 Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища
   83 24.02 Промяна в числеността и структурата на Общинско предприятие „Социални дейности“ – Враца
   82 24.02 Промяна в числеността и структурата на ОП „Обредни дейности” – Враца
   81 24.02 Годишна програма за развитие на читалищната дейност на територията на община Враца за 2020 година в изпълнение чл.26а от Закона за народните читалища (ЗНЧ)
   80 24.02 Приемане на Отчет за събития и дейности, осъществени в областта на туризма в Община Враца през 2019 година и Програма за развитие на туризма в Община Враца за 2020 година.
   79 24.02 Приемане на програма за управление на Община Враца за мандат 2019-2023
   78 24.02 Одобряване на бюджетни прогнози на Община Враца за периода от 2021 г. до 2023 г. в частта за местните дейности
   77 24.02 Извършени промени по бюджета на Община Враца към 31.12.2019 г.
   76 24.02 Приемане на Правила за кандидатстване с проекти на „Малки граждански инициативи 2020”
   75 24.02 Приемане на Правила и критерии за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на Община Враца
   74 24.02 Даване съгласие за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала за извършване на изследвания и дейности по асистирана репродукция при безплодие
   73 24.02 Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности
   72 24.02 Откриване на процедура за отдаване под наем на помещения и площи,  част от актива на „ЦКВЗ – Враца” ЕООД
   71 24.02 Прекратяване процедурата по провеждане на конкурс за избор на Управител и възлагане управлението на „Диагностично-консултативен център-I – Враца” ЕООД, открита с Решение №29 по Протокол №4 от 19.12.2019 г. на Общински съвет – Враца и откриване нова процедура по провеждане на конкурс за избор на Управител и възлагане управлението на „Диагностично-консултативен център-I – Враца” ЕООД
   70 24.02 Предоставяне мандат за представяне позицията на Община Враца по въпросите по дневния ред на редовно заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от ВиК ООД – Враца, насрочено за 05.03.2020 г. от 11,00 часа
   69 28.01 Приемане на бюджета на Община Враца за 2020 година
   68 28.01 Утвърждаване състава на обществения Ботевски организационен комитет за 2020 година
   67 28.01 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот – УПИ VI-96, кв. 50 по действащия Регулационен план на  с. Тишевица
   66 28.01 Допускане изработването на  ПУП-ИПРЗ за разделяне на УПИ III-316,321, кв.99, Ж.К.“Металург“ гр.Враца, община Враца,с предназначение „за обществено обслужване“, на шест нови урегулирани поземлени имота – УПИ-II-5,319,321,322,  УПИ-III-316, УПИ-VIII-316, УПИ IX-316, УПИ-X-316,322, УПИ-XI-321, както и присъединяването на УПИ-II-319,УПИ-VIII-5 и част от тупик ( от о.т.54 до о.т.55) към новообразувания УПИ-II-5,319,321,322, без да се променя предназначението „за обществено обслужване“
   65 28.01 Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, разделяне на поземлен имот с идентификационен  № 12259.724.120 на два нови поземлени имота - № 12259.724.126 и № 12259.724.127, както и промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на имот с идентификационен  № 12259.724.126 в местност „Гладно поле“, землището на гр. Враца.
   64 28.01 Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, разделяне на поземлен имот с идентификационен  №12259.724.119 на два нови поземлени имота - №12259.724.124 и №12259.724.125, както и промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на имот с идентификационен  №12259.724.124 в местност „Гладно поле“, землището на гр. Враца.
   63 28.01 Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, разделяне на поземлен имот с идентификационен  № 12259.724.118 на два нови поземлени имота - № 12259.724.122 и № 12259.724.123, както и промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на имот с идентификационен  №12259.724.122 в местност „Гладно поле“, землището на гр. Враца
   62 28.01 Даване на съгласие за допускане изработването и одобряването на проект за Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ЧИПУП-ПРЗ) с оглед изместването на уличните регулационни линни на УПИ VII-203 и УПИ IV-35, находящи се в кв. 45, по плана на ж.к. „Дъбника, гр. Враца поради наличието на преминаващ през УПИ VII-203 топлопровод и камера
   61 28.01 Приемане на списъка, определящ броя, вида и местонахождението на жилищата, включени във всяка от групите по чл.2, ал.1 от Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища /НУРУРОЖ/
   60 28.01 Приемане на „Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2020 г.”
   59 28.01 Приемане на „Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2020 – 2023 г.”
   58 28.01 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Враца  за периода 01.06.2019 год. – 30.11.2019 год.
   57 28.01 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за устройството и управлението на гробищните паркове на територията на град  Враца
   56 28.01 Приемане на второ четене на проект на Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Враца и за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност
   55 28.01 Определяне на основните месечни заплати на кмета на община Враца и кметовете на кметства от община Враца
   54 28.01 Определяне и предлагане на кандидати за съдебни заседатели за избиране от Общото събрание на Апелативен съд – София.
   53 28.01 Удължаване срока на договора за управление на „ДКЦ-1 – Враца” ЕООД, сключен с д-р Огнян Ананиев Тошев
   52 28.01 Даване съгласие за извършване преоценка на отчетната стойност на сградния фонд  собственост на „Тролейбусен транспорт – Враца” ЕООД
   51 28.01 Даване съгласие за бракуване негодни за употреба дълготрайни материални активи (превозни средства), собственост на „Тролейбусен транспорт – Враца” ЕООД
   50 28.01 Утвърждаване състав на Комисия по наименованията за Мандат 2019-2023
   49 28.01 Утвърждаване състав на Наблюдателна комисия по чл.170 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража
   48 28.01 Утвърждаване състав на Комисия по наградите на Община Враца за Мандат 2019-2023