начало » Общински съвет » Решения 2019
Реше- ние №

От дата

Относно

965

  Приемане на бюджета на Община Враца за 2019 година.

964

  Приемане Отчета за дейността на Общински съвет по наркотичните вещества и Превантивно-информационен център – Враца за 2018 г.

963

  Съгласие за издаване на „Запис на заповед” от Кмета на Община Враца за обезпечаване на авансово плащане по Административен договор № BG16M1OP002-2.005-0020-C01/05.11.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, проект „Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци – регион Враца”.

962

  Решение за поемане на дългосрочен дълг по проекти от инвестиционна програма на община Враца.

961

  Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя, ПИ 80311.17.30 (идентичен с ПИ 017030), находящ се в м. „Остриката“, землището на с.Челопек, община Враца и обособяването му в нов УПИ III-30 с предназначение „за жилищно строителство“, както и регламентиране на застрояването в устройствена зона „Жм“.

960

  Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя, ПИ 12259.727.28, находящ се в м. „Гладно поле“, землището на гр.Враца, както и промяна на регулационните и застроителните граници на УПИ XI-11 и придаване на ПИ 12259.727.28 към него с цел обособяването му в нов УПИ XI-11,28.

959

  Отстраняване на фактическа грешка в таблица на Решение № 870 по Протокол № 58 от 25.09.2018 г. на Общински съвет – Враца, относно Предоставяне на новоизградените обекти по проект „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца”, подобект „Реконструкция на ГПСОВ гр.Враца”, собственост на Община Враца, на оператора „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца за стопанисване, поддържане и експлоатация, за срока на договора, подписан между Асоциация по ВиК и „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца.

958

  Даване на съгласие за учредяване на възмездно безсрочно вещно право - сервитут върху поземлени имоти – публична държавна собственост, засегнати от изграждането на захранващ водопровод от яз. Среченска бара до гр. Враца по проект „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца”, в полза на Община Враца.

957

  Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

956

  Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина през 2019 г. в горски територии – собственост на Община Враца, определяне начина на ползване на добитата дървесина и утвърждаване на ценоразпис за продажбата ѝ.

955

  Промяна предназначението на недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в УПИ І126, кв.33 по плана на с.Горно Пещене в частна общинска собственост.

954

  Приемане на списъка, определящ броя, вида и местонахождението на жилищата, включени във всяка от групите по чл.2, ал.1 от Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища (НУРУРОЖ).

953

  Приемане на „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2019 г.

952

  Приемане на „Актуализация на програмата за управление на качеството на атмосферния въздух в Община Враца 2019-2023 г.“, разработена съгласно процедура №BG16M1OP002-5.002-0014 „Разработване/актуализация на общинските програми за качество на атмосферния въздух“ по приоритетна ос 5 от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.

951

  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Враца.

950

  Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Враца за периода 01.06.2018 – 30.11.2018 г.

949

  Предоставяне мандат за представяне позицията на Община Враца по въпросите по дневния ред на редовно заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, насрочено за 11.02.2019 г. от 11,00 часа.

948

  Предоставяне мандат за представяне позицията на Община Враца по въпросите по дневния ред на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, насрочено за 06.02.2019 г. от 11,00 часа.

947

  Прекратяване на процедура за провеждане на публичен подбор за избор на Съвет на директорите на „РТВ „Вестител“ – Враца” ЕАД.

946

  Избор на Управител и възлагане управлението на „Тролейбусен транспорт – Враца” ЕООД.

945

  Промяна в състава на ПК по спорт, туризъм, младежки политики, ПК по транспорт, обществен ред, сигурност, бедствия и аварии и ПК по приватизация, жилищна политика, общинска собственост и устройство на територията.

944

  Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Враца за второто полугодие на 2018 година.

943

15.01  Решение за кандидатстване с проектно предложение по проект „Красива България“ 2019 г. – мярка М01 на Министерство на труда и социалната политика (МТСП).