начало » Общински съвет » Предстоящо извънредно заседание 15.01.2019 г. от 18,00 часа

ДО                                                             Регистр.индекс и дата

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ              9100-27/11.01.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА                                                                      

                                                                                              

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.45, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

СВИКВАМ:

            Общинския съвет на извънредно заседание на 15.01.2019 година от 18,00 часа в Конферентната зала на Община Враца при следния

проекто – ДНЕВЕН РЕД:

Решение за кандидатстване с проектно предложение по проект „Красива България“ 2019 г. – мярка М01 на Министерство на труда и социалната политика (МТСП).

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

 

С уважение,

доц.Румен Антов

Председател на Общински съвет – Враца