начало » Общински съвет » Предстоящо заседание на 26.06.2018 г. от 10,00 часа

ДО                                                             Регистр.индекс и дата

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ              9100-671/15.06.2018 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА                                                                      

                       

            На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

СВИКВАМ

общинския съвет на редовно заседание на 26.06.2018 година от 10,00 часа в Конферентната зала на Община Враца при следния

проекто-ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Питания на общински съветници.

 

2.Даване съгласие за ползване на платен годишен отпуск от Председателя на Общински съвет – Враца.

Докладва: Румен Антов

Председател на Общински съвет – Враца

 

3.Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

Докладва: д-р Георги Комитски

Председател на ПК по ЗСД

 

4.Даване съгласие за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала за извършване на изследвания и дейности по асистирана репродукция при безплодие.

Докладва: д-р Георги Комитски

Председател на ПК по ЗСД

 

5.Подкрепа на инвестиционно предложение за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“.

Докладва: Марин Цветков

Общински съветник

 

6.Изменение  на бюджета на Община Враца за 2018 година.

         Приложение.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

7.Допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2018 г., относно управление на имоти общинска собственост и откриване на процедура за отдаване под наем на недвижими имоти, публична общинска собственост, представляващи помещения в сграда с идентификатор 12259.1022.249.1 по Кадастралната карта на гр.Враца, с административен адрес: ул. „Кокиче“ №14, гр.Враца и павилиони на пазарни площадки, находящи се на ул.“Васил Кънчов“, ул.“Ген. Леонов“ и ж.к.„Дъбника“, гр.Враца.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

8.Учредяване безвъзмездно право на ползване върху 1/2 част от недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1011.122.1.4  по Кадастралната карта на гр.Враца, находящ се в урегулиран поземлен имот – УПИ XXV, кв.10, ул. „Драган Цанков” №4 по действащия регулационен план на гр.Враца, за нуждите и дейността на Сдружение „Български Червен кръст“.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

9.Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 12259.1023.249 по Кадастралната карта или УПИ ІХ, кв.204, ж.к.”Околчица”, по действащия Устройствен план на гр.Враца.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

10.Продажба  на земя, частна общинска собственост, представляваща поземлен имот с идентификатор 12259.1023.250 по Кадастралната карта на гр.Враца, съставляващ урегулиран поземлен имот – УПИ VІІІ-250, кв.204, ж.к."Околчица" по действащия Регулационен план, в полза на собственика на  построената в имота сграда.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

11.Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, м. „Край село, землището на с.Баница, община Враца.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

12.Решение за поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местно самоуправление в България - „ФЛАГ” ЕАД – мостово финансиране по проект „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на административни сгради (Ремонт и обновяване на административна сграда на Община Враца).”

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

13.Решение за поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местно самоуправление в България - „ФЛАГ” ЕАД – мостово финансиране на проект „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Враца – Проект 1“

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

14.Решение за поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местно самоуправление в България - „ФЛАГ” ЕАД – мостово финансиране на проект „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Враца – Проект 2“

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

15.Съгласие за издаване на „Запис на заповед” от Кмета на община Враца за обезпечаване на авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” за изпълнение на проект №BG16RFOP001-5.001-0049-C01 „Нова възможност за деца и младежи в община Враца – проект 2”

         Приложение.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

16.Питания на граждани.

 

17.Разни.

 

*Забележка: Приложенията по т.3, т.4, т.7, т.8, т.9, т.10 и т.11 са на разположение в стая 80 на Община Враца.

 

С уважение,

Румен Антов

Председател на Общински съвет – Враца