Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Общински съвет » Решения 2018
Реше- ние №

От дата

Относно

703

30.01 Приемане на бюджета на Община Враца за 2018 година.

702

30.01 Решение за внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Моника Валериева Димитрова съгласно разпоредбите на чл.92 от КСО и чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

701

30.01 Решение за внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Велимир Красимиров Макавеев съгласно разпоредбите на чл.92 от КСО и чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

700

30.01 Приемане Отчет за дейността на Общински съвет по наркотичните вещества и Превантивно-информационен център – Враца за 2017 г.

699

30.01 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Враца за периода 01.06.2017 – 30.11.2017 г.

698

30.01 Одобряване на проект за Подробен устройствен план – специализирана план схема за трасето на оптична кабелна мрежа, като елемент на техническата инфраструктура в урбанизираната територия на с. Челопек, община Враца, област Враца, за обект: „Въздушна кабелна мрежа в регулацията на с. Челопек, община Враца“.

697

30.01 Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя, ПИ 013014, м. „Планински път“, землището на с. Згориград, община Враца.

696

30.01 Продажба на земя, частна общинска собственост, съставляваща урегулиран поземлен имот – УПИ ІII, кв.4 по плана на с.Паволче, в полза на собственика на построената в имота жилищна сграда.

695

30.01 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ – поземлен имот с идентификатор 12259.1011.11 по Кадастралната карта на гр.Враца, съставляващ УПИ ХХIV-11, кв.10, „Складова зона” по действащия Регулационен план на гр.Враца.

694

30.01 Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

693

30.01 Приемане на списъка, определящ броя, вида и местонахождението на жилищата, включени във всяка от групите по чл.2 ал.1 от Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища (НУРУРОЖ).

692

30.01 Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2018 г.

691

30.01 Приемане актуализация на Програма за опазване на околната среда на Община Враца за периода 2017-2020 година.

690

30.01  Приемане на план на Община Враца за противодействие на тероризма и защита при терористична дейност.

689

30.01  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца.

688

30.01  Приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца.

687

30.01  Приемане на второ четене на Наредба за реда и условията за настаняване и ползване на социални жилища в община Враца.

686

30.01  Приемане на второ четене на Наредба за изграждане и възстановяване на елементите на техническата инфраструктура на територията на община Враца.

685

30.01  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация на движението при кратковременно платено паркиране – „Синя зона“ – гр.Враца.

684

30.01  Прекратяване на процедура и откриване на нова за провеждане на публичен подбор за избор на Съвет на директорите на „РТВ „Вестител“ – Враца” ЕАД.

683

30.01  Удължаване срока на ликвидация на „БКС – Враца” ЕООД (в ликвидация).

682

30.01  Промяна в състава на ПК по спорт туризъм и младежки политики и ПК по стопанска дейност и инвестиционна политика.

681

30.01  Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Враца за второто полугодие на 2017 година.

680

30.01  Даване съгласие за ползване на платен годишен отпуск от Председателя на Общински съвет – Враца.

679

23.01  Приемане на решение за определяне на представител на Община Враца за извънредно общо събрание на акционерите на МБАЛ „Христо Ботев” АД с адрес: гр.Враца, бул. „Втори юни” № 66.