Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Общински съвет » Решения 2018
Реше- ние №

От дата

Относно

748

 27.03 Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за обект: „Проучвателни дейности (инжинерно-геоложко и хидроложко проучване) за укрепване на свлачище с идентификатор VRC 10.12259.01“.

747

 27.03 Даване на съгласие за допускане и одобряване на изработването на проект за Частично изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ЧИПУП-ПРЗ).

746

 27.03 Решение за внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на децата Евгени Даниелов Цеков, Димитър Даниелов Цеков и Таня Даниелова Цекова, съгласно разпоредбите на чл.92 от КСО и чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

745

 27.03 Решение за внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Вероника Валентинова Иванова, съгласно разпоредбите на чл.92 от КСО и чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

744

 27.03 Решение за кандидатстване на Община Враца с проектно предложение за финансиране по Втора покана по Програма „Интеррег ИПП ТГС България – Сърбия 2014-2020 г.”, Приоритетна ос 3 – Околна среда.

743

 27.03 Решение за кандидатстване на Община Враца с проектно предложение по Приоритетна ос 2. Младежи по втората Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020.

742

 27.03 Програма за реализация за 2018 г. на „Общинския план за развитие на Община Враца 2014-2020 г.”.

741

 27.03 Одобряване на годишен доклад за 2017 г. за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Враца 2014 - 2020 г.

740

 27.03 Приемане и одобряване на инвестиции, извършени от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца през 2016 и 2017 година, като част от договора с Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца.

739

 27.03 Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

738

 27.03 Допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2018 г. и откриване на процедура за отдаване под наем на имоти – земеделска земя от общинския поземлен фонд в землищата на община Враца.

737

 27.03 Допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2018 г., относно отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост, представляващи терени, находящи се в сградата на Общинска администрация – Враца, ул. „Стефанаки Савов“ № 6.

736

 27.03 Допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост през 2018 г., относно отдаване под наем на части от имоти, общинска собственост, представляващи терени за поставяне на преместваеми обекти-павилиони, находящи се по бул. „Втори юни“ в района на МБАЛ „Христо Ботев“, гр. Враца.

735

 27.03 Промяна предназначението на недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в УПИ ІІІ-187, кв.10 по плана на с.Бели Извор и обявяването му за частна общинска собственост.

734

 27.03 Отчет за изпълнение на мерките по Програмата за опазване на околната среда, Програмата за управление на отпадъците и актуализираната Програма за намаляване на нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Враца за 2017 година.

733

 27.03 Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на Община Враца, приет с Решение № 370 по Протокол № 26 от 31.01.2017 г. на Общински съвет – Враца.

732

 27.03 Изменение на бюджета на Община Враца за 2018 година.

731

 27.03 Изменение на бюджета на Община Враца за 2018 година.

730

 27.03 Извършени промени по бюджета на Община Враца към 31.12.2017 г.

729

 27.03 Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

728

 27.03 Даване съгласие за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала за извършване на изследвания и дейности по асистирана репродукция при безплодие.

727

 27.03 Допълване на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Враца през 2018 година, приета с Решение № 711 Протокол № 48 от 27.02.2018 г. на Общинския съвет – Враца.

726

 27.03 Поправка на явна техническа грешка, допусната в Решение № 688 по Протокол № 46 от 30.01.2018 г. на Общински съвет – Враца.

725

 27.03 Прехвърляне на активи от „БКС – Враца” ЕООД (в ликвидация) на Община Враца.

724

27.02  Приемане на Отчет на общински план за младежта на Община Враца за 2017 г. и на Общински план за младежта на Община Враца за 2018 г..

723

27.02 Промяна в състава на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта.

722

27.02 Даване на съгласие за допускане и одобряване на изработването на проект за Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ЧИПУП-ПРЗ/.

721

27.02 Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, за промяна на предназначението на поземлени имоти и обособяването им в нов урегулиран поземлен имот.

720

27.02 Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя, ПИ 037004, м. „Голия рът“, землището на с.Згориград, общ.Враца и обособяването му в нов урегулиран поземлен имот.

719

27.02 Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина през 2018 г. в горски територии – собственост на Община Враца, определяне начина на ползване на добитата дървесина и утвърждаване на ценоразпис за продажбата ѝ.

718

27.02 Определяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2018/2019 година.

717

27.02 Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

716

27.02 Прекратяване на съсобственост чрез откупуване частта на съсобствениците за недвижим имот в УПИ IXа-67, кв. 24 по плана на с.Оходен.

715

27.02 Определяне пазарни цени за недвижими имоти, частна общинска собственост, включени в „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2018 г.”, за продажба чрез търг.

714

27.02 Прекратяване на Договор за концесия от 04.02.2016 г. за предоставяне на концесия на язовир „Омарски геран“, находящ се в землището на с. Вировско, община Враца, с концесионер „Джи Ем Аква Консулт “ ЕООД, ЕИК 203683717.

713

27.02 Промяна предназначението на недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в УПИ ІХ-159, кв.36 по плана на с.Бели Извор и обявяването му за частна общинска собственост.

712

27.02 Промяна предназначението на недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в УПИ ІХ-159, кв.36 по плана на с.Бели Извор и обявяването му за частна общинска собственост.

711

27.02 Годишна програма за развитие на читалищната дейност в oбщина Враца през 2018 година в изпълнение чл. 26а от Закона за народните читалища.

710

27.02 Приемане на Отчет за събития и дейности, осъществени в областта на туризма в Община Враца през 2017 година и Програма за развитие на туризма в Община Враца за 2018 година.

709

27.02 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца.

708

27.02 Одобряване на бюджетни прогнози на Община Враца за периода от 2019 г. до 2021 г. в частта за местните дейности.

707

27.02 Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

706

27.02 Даване съгласие за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала за извършване на изследвания и дейности по асистирана репродукция при безплодие.

705

27.02 Приемане на Правила за кандидатстване по Проект „Малки граждански инициативи 2018”.

704

27.02 Предоставяне мандат за представяне позицията на Община Враца по въпросите по дневния ред на редовно заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, насрочено за 06.03.2018 г. от 11,00 часа.

703

30.01 Приемане на бюджета на Община Враца за 2018 година.

702

30.01 Решение за внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Моника Валериева Димитрова съгласно разпоредбите на чл.92 от КСО и чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

701

30.01 Решение за внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Велимир Красимиров Макавеев съгласно разпоредбите на чл.92 от КСО и чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

700

30.01 Приемане Отчет за дейността на Общински съвет по наркотичните вещества и Превантивно-информационен център – Враца за 2017 г.

699

30.01 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Враца за периода 01.06.2017 – 30.11.2017 г.

698

30.01 Одобряване на проект за Подробен устройствен план – специализирана план схема за трасето на оптична кабелна мрежа, като елемент на техническата инфраструктура в урбанизираната територия на с. Челопек, община Враца, област Враца, за обект: „Въздушна кабелна мрежа в регулацията на с. Челопек, община Враца“.

697

30.01 Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя, ПИ 013014, м. „Планински път“, землището на с. Згориград, община Враца.

696

30.01 Продажба на земя, частна общинска собственост, съставляваща урегулиран поземлен имот – УПИ ІII, кв.4 по плана на с.Паволче, в полза на собственика на построената в имота жилищна сграда.

695

30.01 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ – поземлен имот с идентификатор 12259.1011.11 по Кадастралната карта на гр.Враца, съставляващ УПИ ХХIV-11, кв.10, „Складова зона” по действащия Регулационен план на гр.Враца.

694

30.01 Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

693

30.01 Приемане на списъка, определящ броя, вида и местонахождението на жилищата, включени във всяка от групите по чл.2 ал.1 от Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища (НУРУРОЖ).

692

30.01 Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2018 г.

691

30.01 Приемане актуализация на Програма за опазване на околната среда на Община Враца за периода 2017-2020 година.

690

30.01  Приемане на план на Община Враца за противодействие на тероризма и защита при терористична дейност.

689

30.01  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца.

688

30.01  Приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца.

687

30.01  Приемане на второ четене на Наредба за реда и условията за настаняване и ползване на социални жилища в община Враца.

686

30.01  Приемане на второ четене на Наредба за изграждане и възстановяване на елементите на техническата инфраструктура на територията на община Враца.

685

30.01  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация на движението при кратковременно платено паркиране – „Синя зона“ – гр.Враца.

684

30.01  Прекратяване на процедура и откриване на нова за провеждане на публичен подбор за избор на Съвет на директорите на „РТВ „Вестител“ – Враца” ЕАД.

683

30.01  Удължаване срока на ликвидация на „БКС – Враца” ЕООД (в ликвидация).

682

30.01  Промяна в състава на ПК по спорт туризъм и младежки политики и ПК по стопанска дейност и инвестиционна политика.

681

30.01  Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Враца за второто полугодие на 2017 година.

680

30.01  Даване съгласие за ползване на платен годишен отпуск от Председателя на Общински съвет – Враца.

679

23.01  Приемане на решение за определяне на представител на Община Враца за извънредно общо събрание на акционерите на МБАЛ „Христо Ботев” АД с адрес: гр.Враца, бул. „Втори юни” № 66.