Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Общински съвет » Предстоящо заседание 25.07.2017 г. от 10,00 часа

ДО                                                             Регистр.индекс и дата

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ              9100-…./14.07.2017 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА                                                                      

                       

            На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

СВИКВАМ

общинския съвет на редовно заседание на 25.07.2017 година от 10,00 часа в Конферентната зала на Община Враца при следния

проекто-ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Питания на общински съветници.

 

2.Промяна в състава на ПК по програми с европейско и национално финансиране, европейско сътрудничество и взаимодействие с неправителствени и граждански организации,  ПК по въпросите на развитието на селата на територията на община Враца и ПК по стопанска дейност и инвестиционна политика.

Докладва: Владимир Христов

Зам.председател на Общински съвет – Враца

(за Председател на Общински съвет – Враца,

съгласно Решение № 497 по Протокол № 36

от 27.06.2017 г. на Общински съвет – Враца)

 

3.Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Враца за първото полугодие на 2017 година.

Докладва: Владимир Христов

Зам.председател на Общински съвет – Враца

(за Председател на Общински съвет – Враца,

съгласно Решение № 497 по Протокол № 36

от 27.06.2017 г. на Общински съвет – Враца)

 

4.Предоставяне мандат за представяне позицията на Община Враца по въпросите по дневния ред на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, насрочено за 31.07.2017 г. от 14,00 часа.

         Приложение.

Докладва: Владимир Христов

Зам.председател на Общински съвет – Враца

(за Председател на Общински съвет – Враца,

съгласно Решение № 497 по Протокол № 36

от 27.06.2017 г. на Общински съвет – Враца)

 

5.Приемане на Начален ликвидационен баланс и Програма за ликвидация на „Благоустройство и комунално стопанство – Враца” ЕООД

         Приложение 1.

         Приложение 2.

Докладва: Владимир Христов

Зам.председател на Общински съвет – Враца

(за Председател на Общински съвет – Враца,

съгласно Решение № 497 по Протокол № 36

от 27.06.2017 г. на Общински съвет – Враца)

 

6.Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

Докладва: д-р Георги Комитски

Общински съветник

 

7.Изменение  на бюджета на Община Враца за 2017 година.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

8.Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Враца за периода 01.12.2016 – 31.05.2017 г.

         Приложение Отчет.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

9.Даване съгласие за получаване на гарантиран от Община Враца кредит на „Диагностично-консултативен център 1 – Враца“ ЕООД.

         Приложение.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

10.Едностранно прекратяване на договор за предоставяне на концесия за услуга от 31.08.2015 г. с предмет: „Управление и експлоатация на картинг писта, находяща се в гр. Враца – публична общинска собственост, с концесионер „Мастър медиа груп” ЕООД, ЕИК 202710467, гр. Враца.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

11.Прекратяване на Договор за концесия на язовир „Кираджията“, находящ се в землището на с.Баница, община Враца, с концесионер „Варовик“ ЕООД, ЕИК 106592200, гр.Враца.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

12.Допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2017 г., относно управление на имоти общинска собственост и откриване на процедура за отдаване под наем на помещение в сградата на кметството на с. Мраморен, община Враца.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

13.Допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2017 г., относно отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост, представляващи терени, находящи се в сградите на детски градини на територията на Община Враца.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

14.Допълване на „Програма за управление  и  разпореждане  с  имотите – общинска  собственост  през 2017 г.”, относно имоти частна общинска собственост, предвидени за продажба чрез публичен търг.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

15.Определяне пазарни цени за недвижими имоти, частна общинска собственост, включени  в „Програма  за  управление  и  разпореждане  с  имотите – общинска  собственост  през 2017 г.”, за продажба чрез търг.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

16.Отдаване под наем, чрез търг с тайно наддаване на част от сграда, публична общинска собственост, находяща се в спортен комплекс „Христо Ботев“, гр.Враца, предоставена за управление от Община Враца на Общинско предприятие „Спорт и туризъм“ Враца.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

17.Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ – поземлен имот с идентификатор 12259.1015.617 по Кадастралната карта на гр.Враца, съставляващ УПИ ХXVIII-617, кв.243, ж.к.Подбалканска по действащия Регулационен план на гр.Враца.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

18.Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ – поземлен имот с идентификатор 12259.1027.412 по Кадастралната карта на гр.Враца, съставляващ УПИ XIІ, кв.1, „Източна промишлена зона”, по действащия Регулационен план.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

19.Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ – поземлен имот с идентификатор 12259.1020.361 по Кадастралната карта на гр.Враца, съставляващ УПИ III, кв.413, ЦГЧ по действащия Регулационен план на гр.Враца.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

20.Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

         Приложение.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

21.Промяна в състава на комисията по Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

22.Даване съгласие за допускане изработването на КПИИ за изграждане на открити тренировъчни игрища в Спортен комплекс „Христо Ботев“, гр.Враца.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

23.Решение за осигуряване на съфинансиране на проект „Енергоефективни мерки в Средношколско общежитие“ град Враца, по покана на Инвестиционна програма за климата на Национален доверителен екофонд

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

24.Решение за осигуряване на съфинансиране на проект „Енергоефективни мерки в Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство“ град Враца, по покана на Инвестиционна програма за климата на Национален доверителен екофонд.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

25.Приемане на второ четене на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца.

Докладва: Петя Долапчиева

Зам.кмет на Община Враца

 

26.Приемане на „Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците в община Враца” за периода 2017-2019 г.

         Приложение Стратегия.

         Приложение.

Докладва: Петя Долапчиева

Зам.кмет на Община Враца

 

27.Отдаване под наем на имоти, предоставени за управление от Община Враца на Общинско предприятие „Паркинги и гаражи“ – Враца.

Докладва: Петя Долапчиева

Зам.кмет на Община Враца

 

28.Питания на граждани.

 

29.Разни.

 

ДД1.Включване на училища от община Враца в Списък на средищните детски градини и училища за учебната 2017/2018г.

Докладва: Петя Долапчиева

Заместник-кмет по хуманитарни дейности

  

ДД2.Включване на училище от община Враца в Списък със защитени детски градини и защитени училища  за учебната 2017/2018г.

Докладва: Петя Долапчиева

Заместник-кмет по хуманитарни дейности

 

ДД3.Даване на съгласие за закупуване на движимо имущество- превозно средство файтон-реплика на възрожденския файтон на врачанския предприемач Мито Орозов

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

ДД4.Даване наименование на площада в с. Бели Извор,Община Враца

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

 

*Забележка: Приложенията по т.4, т.6, т.9, т.10, т.11, т12., т.13, т.14, т.15, т.16, т.17, т.18, т.19, т.20, т.26 и т.27 са на разположение в стая 80 на Община Враца. 

 

С уважение,

Владимир Христов

Зам.председател на Общински съвет – Враца

(за Председател на Общински съвет – Враца,

съгласно Решение № 497 по Протокол № 36

от 27.06.2017 г. на Общински съвет – Враца)