Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Общински съвет » Предстоящо заседание 23.05.2017 г. от 10,00 часа

ДО                                                             Регистр.индекс и дата

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ              9100-495/11.05.2017 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА                                                             

                       

            На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

СВИКВАМ

общинския съвет на редовно заседание на 23.05.2017 година от 10,00 часа в Конферентната зала на Община Враца при следния

проекто-ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Питания на общински съветници.

 

2.Приемане на годишните финансови отчети и Информация за финансово-икономическите резултати от дейността за 2016 г. на търговските дружества със 100 % общинско участие.

Докладва: Десислава Димитрова

Председател на ПК по СДИП

 

3.Приемане на годишните финансови отчети и Информация за финансово-икономическите резултати от дейността за 2016 г. на търговските дружества – лечебни заведения със 100 % общинско участие.

Докладва: д-р Георги Комитски

Председател на ПК по ЗСД

 

4.Даване съгласие за финансово подпомагане на лица, живеещи на семейни начала за извършване на изследвания и дейности по асистирана репродукция при безплодие.

Докладва: д-р Георги Комитски

Председател на ПК по ЗСД

 

5.Утвърждаване Списък на одобрени проекти за финансиране от Фонд „Култура”.

Докладва: Красимир Ангелов

Председател на ПК по култура и

УС на Фонд „Култура”

 

6. Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Враца” и с „Наградата на Враца” за 2017 г.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

7.Обявяване на 1-ви  юни (четвъртък) 2017 година – Ден на град Враца и 2-ри юни (петък) 2017 година – Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България,  за неприсъствени дни на територията на община Враца.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

8.Извършени промени по бюджета на Община Враца към 31.03.2017 година.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

9.Изменение  на бюджета на Община Враца за 2017 година.

         Приложение.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

10.Приемане на второ четене на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Враца и издаване на сертификат клас В.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

11.Предоставяне безвъзмездно за управление на Областна дирекция „Земеделие“ – Враца, недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ помещения, предназначени за офиси в сграда „Старата баня“, с идентификатор 12259.1020.200.1 по Кадастралната карта на гр.Враца, ул.“Петропавловска“ №46.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

12.Ползване на дървесина от имоти – общинска собственост, залесени от Горско стопанство Враца, въз основа на сключени договори през периода 1996 – 2000 година.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

13.Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

          Приложение.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

14.Допускане изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, за промяна на предназначението на поземлен имот и обособяването му в нов урегулиран поземлен имот (м.Дърводелци).

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

15.Допускане изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, за промяна на предназначението на поземлен имот и обособяването му в нов урегулиран поземлен имот (м.Орешака).

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

16.Допускане изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, за промяна на предназначението на два поземлени имота и обособяването на нов урегулиран поземлен имот (м.Миша падина).

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

17.Допускане изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, за промяна на предназначението на два поземлени имота и обособяването на нов урегулиран поземлен имот (м.Гладна).

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

18.Даване на съгласие за допускане изработването и одобряването на проект за Подробен устройствен план-изменение план за регулация и застрояване.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

19.Съгласие за издаване на „Запис на заповед” от Кмета на Община Враца за обезпечаване на авансово плащане по Договор № BG16RFOP001-1.019-0002-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

20.Съгласие за издаване на „Запис на заповед” от Кмета на Община Враца за обезпечаване на авансово плащане по Договор № BG16RFOP001-1.019-0003-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

21.Съгласие за издаване на „Запис на заповед” от Кмета на Община Враца за обезпечаване на авансово плащане по Договор № BG16RFOP001-019-0005-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

22.Съгласие за издаване на „Запис на заповед” от Кмета на Община Враца за обезпечаване на авансово плащане по Договор № BG16RFOP001-019-0004-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

23.Приемане на второ четене Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата от детските градини и училищата в община Враца.

          Приложение 1.

          Приложение 1а.

          Приложение 2.

          Приложение 3.

          Проект Наредба.

Докладва: Петя Долапчиева

Зам.кмет на Община Враца

 

24.Питания на граждани.

 

25.Разни.

 

ДД1.Предоставяне мандат за представяне позицията на Община Враца по въпросите по дневния ред на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, насрочено за 16.06.2017 г. от 11,00 часа.

          Приложение.

Докладва: Румен Антов

Председател на Общински съвет – Враца

 

 

*Забележка: Приложенията по т.2, т.3, т.4, т.5, т.7, т.8, т.11, т.12, т.13, т.14, т.15, т.16, т.17 и т.18 са на разположение в стая 80 на Община Враца.

 

С уважение,

Румен Антов

Председател на Общински съвет – Враца