Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Общински съвет » Предстоящо заседание 25.04.2017 г. от 10,00 часа

ДО                                                             Регистр.индекс и дата

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ              9100-409/13.04.2017 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА                                                                      

                       

            На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

СВИКВАМ

общинския съвет на редовно заседание на 25.04.2017 година от 10,00 часа в Конферентната зала на Община Враца при следния

проекто-ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Питания на общински съветници.

 

2.Определяне начинът на гласуване на представителя на Община Враца в редовното общо събрание на дружеството, насрочено за 10.05.2017 г. от 11,00 ч.

Докладва: Румен Антов

Председател на Общински съвет – Враца

 

3.Определяне начинът на гласуване на представителя на Община Враца в извънредно общо събрание на дружеството, насрочено за 11.05.2017 г. от 11,00 ч.

Докладва: Румен Антов

Председател на Общински съвет – Враца

 

4.Определяне начинът на гласуване на представителя на Община Враца в извънредно общо събрание на дружеството, насрочено за 12.05.2017 г. от 11,00 ч.

Докладва: Румен Антов

Председател на Общински съвет – Враца

 

5.Утвърждаване Списък на класираните за финансиране проектни предложения по Проект „Малки граждански инициативи 2017”.

Докладва: Хенриета Георгиева

Председател на ПК по ПЕНФЕСВНГО

 

6.Утвърждаване Списък на одобрени проекти за финансиране от Фонд „Култура”.

Докладва: Красимир Ангелов

Председател на ПК по култура и

УС на Фонд „Култура”

 

7.Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

Докладва: д-р Георги Комитски

Председател на ПК по ЗСД

 

8.Изменение  на бюджета на Община Враца за 2017 година.

         Приложение 1.

         Приложение 2.

         Приложение 7.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

9.Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

10.Определяне пазарни цени за недвижими имоти, частна общинска собственост, включени  в „Програма  за  управление  и  разпореждане  с  имотите – общинска  собственост  през 2017 г.”, за продажба чрез търг.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

11.Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

         Приложение 1.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

12.Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

13.Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване, за промяна на предназначението на поземлен имот и обособяването му в урегулиран поземлен имот (м.Елхата).

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

14.Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване, за промяна на предназначението на поземлен имот и разделянето му на 6 нови урегулирани поземлен имот (м.Метилявица).

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

15.Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване, за промяна на предназначението на поземлен имот, полски път  и обособяването му в урегулиран поземлен имот (м.Занкиното)

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

16.Учредяване на право на прокарване и сервитут на подземен електропровод и водопровод.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

17. Приемане на промени в транспортната схема на Община Враца.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

18.Определяне на основните месечни заплати на Кметовете на кметства.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

19.Решение за осигуряване на съфинансиране на проект по покана на Инвестиционна програма за климата, Схема за насърчаване използването на електрически превозни средства, на Национален доверителен екофонд.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

20.Приемане на първо четене Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата от детските градини и училищата в община Враца.

         Приложение 1.

         Приложение 1а.

         Приложение 2.

         Приложение 3.

         Приложение Проект Наредба.

Докладва: Петя Долапчиева

Зам.кмет на Община Враца

 

21.Приемане на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие „ЦРД” – Враца.

         Приложение 1.

Докладва: Петя Долапчиева

Зам.кмет на Община Враца

 

22.Питания на граждани.

 

23.Разни.

 

*Забележка: Приложенията по т.2, т.3, т.4, т.6, т.7, т.10, т.11, т.12, т.13, т.14, т.15, т.16 и т.17 са на разположение в стая 80 на Община Враца.

 

С уважение,

Румен Антов

Председател на Общински съвет – Враца