Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Общински съвет » Решения 2017
Реше- ние №

От дата

Относно

495

08.06 Създаване на Общинско предприятие „БКС” и изменение на бюджета на Община Враца за 2017 година.

494

23.05 Приемане на второ четене на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата от общинските детски градини в община Враца

493

23.05 Съгласие за издаване на „Запис на заповед” от Кмета на Община Враца за обезпечаване на авансово плащане по Договор № BG16RFOP001-019-0004-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

492

23.05 Съгласие за издаване на „Запис на заповед” от Кмета на Община Враца за обезпечаване на авансово плащане по Договор № BG16RFOP001-019-0005-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

491

23.05 Съгласие за издаване на „Запис на заповед” от Кмета на Община Враца за обезпечаване на авансово плащане по Договор № BG16RFOP001-1.019-0003-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

490

23.05 Съгласие за издаване на „Запис на заповед” от Кмета на Община Враца за обезпечаване на авансово плащане по Договор № BG16RFOP001-1.019-0002-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

489

23.05 Даване на съгласие за допускане изработването и одобряването на проект за Подробен устройствен план-изменение план за регулация и застрояване

488

23.05 Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, за промяна на предназначението на два поземлени имота и обособяването им в нов урегулиран поземлен имот

487

23.05 Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, за промяна на предназначението на два поземлени имота и обособяването на нов урегулиран поземлен имот

486

23.05 Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, за промяна на предназначението на поземлен имот и обособяването му в нов урегулиран поземлен имот

485

23.05 Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване, за промяна на предназначението на поземлен имот и обособяването му в нов урегулиран поземлен имот

484

23.05 Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища

483

23.05 Ползване на дървесина от имоти – общинска собственост, залесени от Горско стопанство Враца, въз основа на сключени договори през периода 1996 – 2000 година

482

23.05 Предоставяне безвъзмездно за управление на Областна дирекция „Земеделие“ – Враца, недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ помещения, предназначени за офиси в сграда „Старата баня“, с идентификатор 12259.1020.200.1 по Кадастралната карта на гр.Враца, ул. „Петропавловска“ №46

481

23.05 Приемане на второ четене на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Враца и издаване на сертификат клас В

480

23.05 Изменение  на бюджета на Община Враца за 2017 година

479

23.05 Извършени промени по бюджета на Община Враца към 31.03.2017 г.

478

23.05 Обявяване на 1-ви  юни (четвъртък) 2017 година – Ден на град Враца и 2-ри юни (петък) 2017 година – Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта  на България, за неприсъствени дни на територията на община Враца

477

23.05 Удостояване с „Наградата на Враца” за 2017 година

476

23.05 Удостояване с „Наградата на Враца” за 2017 година

475

23.05 Удостояване с „Наградата на Враца” за 2017 година

474

23.05 Удостояване със звание „Почетен гражданин на град Враца”

473

23.05 Утвърждаване Списък на одобрени проекти за финансиране от Фонд „Култура”

472

23.05 Даване съгласие за финансово подпомагане на лица, живеещи на семейни начала за извършване на изследвания и дейности по асистирана репродукция при безплодие

471

23.05 Приемане Годишен финансов отчет  за 2016 година и Информация за финансово – икономическите резултати за 2016 г. на „Медико-техническа лаборатория за зъбопротезиране” ЕООД

470

23.05 Приемане Годишен финансов отчет за 2016 година и Информация за финансово – икономическите резултати за 2016 г. на „ДКЦ-1 – Враца” ЕООД

469

23.05 Приемане Годишен финансов отчет за 2016 година и Информация за финансово – икономическите резултати за 2016 г. на „Център за кожно-венерически заболявания – Враца” ЕООД

468

23.05 Приемане Годишен финансов отчет  за 2016 година и Информация за финансово – икономическите резултати за 2016 г. на „Център за психично здраве – Враца” ЕООД

467

23.05 Приемане Годишен финансов отчет за 2016 г. и Информация за финансово – икономическите резултати за 2016 г. на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Враца”  ЕООД

466

23.05 Приемане Годишен финансов отчет за 2016 г. и Информация за финансово-икономическите резултати за 2016 г. на „Комплексен онкологичен център – Враца” ЕООД

465

23.05 Приемане Годишен финансов отчет за 2016 година на РТВ „Вестител” – Враца” ЕАД и информация за 2016г.

464

23.05 Приемане Годишен финансов отчет за 2016 г. на „Тролейбусен транспорт – Враца” ЕООД и информация за 2016 г.

463

23.05 Приемане Годишен финансов отчет за 2016 г. на „Благоустройство и комунално стопанство – Враца” ЕООД и информация за 2016 г.

462

23.05 Предоставяне мандат за представяне позицията на Община Враца по въпросите по дневния ред на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, насрочено за 16.06.2017 г. от 11,00 ч.

461

25.04  Приемане на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие „Център за работа с деца” – Враца.

460

25.04  Приемане на първо четене Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата от детските градини и училищата в община Враца.

459

25.04  Решение за осигуряване на съфинансиране на проект по покана на Инвестиционна програма за климата, Схема за насърчаване използването на електрически превозни средства, на Национален доверителен екофонд.

458

25.04  Определяне на основните месечни заплати на Кметовете на кметства.

457

25.04  Приемане на промени в транспортната схема на Община Враца.

456

25.04  Даване на предварително съгласие за учредяване на право на прокарване и сервитутни права за изграждане на линейни елементи на техническата инфраструктура-подземен електропровод и водопровод.

455

25.04  Даване на предварително съгласие за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 12259.675.2 НТП – полски път в общински път – публична общинска собственост.

454

25.04  Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, за промяна на предназначението на поземлен имот и разделянето му на 6 нови урегулирани поземлени имота.

453

25.04  Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, за промяна на предназначението на поземлен имот.

452

25.04  Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план.

451

25.04  Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

450

25.04  Определяне пазарни цени за недвижими имоти, частна общинска собственост, включени в „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2017 г.”, за продажба чрез търг.

449

25.04  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

448

25.04  Изменение на бюджета на Община Враца за 2017 година.

447

25.04  Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

446

25.04  Утвърждаване Списък на класираните за финансиране проектни предложения по Проект „Малки граждански инициативи 2017”.

445

25.04  Определяне начинът на гласуване на представителя на Община Враца в извънредно общо събрание на дружеството, насрочено за 12.05.2017 г. от 11,00 ч.

444

25.04  Определяне начинът на гласуване на представителя на Община Враца в извънредно общо събрание на дружеството, насрочено за 11.05.2017 г. от 11,00 ч.

443

25.04  Определяне начинът на гласуване на представителя на Община Враца в редовното общо събрание на дружеството, насрочено за 10.05.2017 г. от 11,00 ч.

442

06.04  Прекратяване чрез ликвидация на „БКС – Враца” ЕООД.

441

06.04  Определяне начина на гласуване на заседание на Общото събрание на съдружниците във „В и К” ООД – Враца.

440

28.03 Решение във връзка с внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Богомил Юриев Георгиев съгласно разпоредбите на чл. 92 от КСО и чл. 7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж .

439

28.03 Решение за кандидатстване като партньор на Търговско-промишлена палата Враца с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. – Процедура BG05M90P001-1.020 – „Подкрепа за предприемачество”.

438

28.03 Преобразуване на Основно училище „Христо Ботев”, с. Баница в Обединено училище „Христо Ботев”, с. Баница.

437

28.03 Преобразуване на Основно училище „Св.Климент Охридски”, с. Тишевица в Обединено училище „Св.Климент Охридски”, с. Тишевица.

436

28.03 Преобразуване на Основно училище „Св.св. Кирил и Методий”, с. Девене в Обединено училище „Св.св. Кирил и Методий”, с.Девене.

435

28.03 Определяне на СУ „Отец Паисий” гр.Враца за преимуществен ползвател на МПС, предоставено от Министерството на образованието и науката за превоз на деца и ученици.

434

28.03 Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2017година.

433

28.03 Приемане на Доклад за изпълнение на План за развитие на социалните услуги в община Враца за 2016 г. и приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Враца за 2018 г.

432

28.03 Решение за осигуряване на собствени финансови средства за реализиране на проектно предложение „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж в община Враца“ по фонд „Социална закрила”.

431

28.03 Решение за кандидатстване на Община Враца с проектно предложение „Обмяна на иновативни социални практики и обучения за включване на млади хора в проекти за „зелени работни места” по процедура BG05M9OP001- 4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж” – Компонент 1 „Транснационални партньорства за заетост и растеж“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и за одобряване на споразумение за общинско сътрудничество с Община Вилньов-льо-Роа, Франция – партньор за кандидатстване по проекта.

430

28.03 Определяне на селата в Община Враца с преобладаващ равнинен или стръмен терен.

429

28.03 Даване на съгласие за изработването на проект за частично изменение на Подробен устройствен план – план за застрояване за УПИ XX-381 и УПИ II по плана на ж.к. „Дъбника“, гр.Враца.

428

28.03 Даване съгласие за изработване на ПУП – ПРЗ за образуването на нов УПИ XV-55,175 в кв.25, по плана на ж.к. „Дъбника“, гр. Враца, с предназначение за спорт и детска площадка.

427

28.03 Даване съгласие за изработване на ПУП – ИПЗ и РУП за УПИ II-181 в кв.1, по плана на ЦГЧ, гр. Враца, за изграждане на Административно-търговски център.

426

28.03 Отдаване под наем, чрез търг с тайно наддаване на част от застроен поземлен имот, публична общинска собственост, предоставен за управление от Община Враца на Общинско предприятие „Спорт и туризъм“ Враца.

425

28.03 Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

424

28.03 Продажба на земя, частна общинска собственост, представляваща поземлен имот с идентификатор 12259.1014.233 по Кадастралната карта на гр.Враца, съставляващ урегулиран поземлен имот – УПИ III, кв.9, ж.к. „Река Лева” по действащия Регулационен план, в полза на собственика на законно построената в имота сграда.

423

28.03 Продажба на земя, частна общинска собственост, представляваща поземлен имот с идентификатор 12259.1010.405 по Кадастралната карта на гр.Враца, съставляващ урегулиран поземлен имот – УПИ XVII-75, кв.14, ж.к. „Дъбника” по действащия Регулационен план, в полза на собственика на законно построената в имота сграда.

422

28.03 Учредяване право на пристрояване към жилищна сграда, построена в общински поземлен имот с идентификатор 12259.1017.292 по Кадастралната карта на гр.Враца, съставляващ УПИ VII-62, кв.101, ЦГЧ по действащия Регулационен план на гр.Враца.

421

28.03 Учредяване безвъзмездно право на ползване на недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ помещения в сграда, находяща се в урегулиран поземлен имот УПИ I – 169, кв.23 по регулационния план на с.Паволче, за нуждите и дейността на Народно читалище „Фар 1930” с .Паволче.

420

28.03 Изменение на бюджета на Община Враца за 2017 година.

419

28.03 Програма за реализация за 2017 г. на „Общинския план за развитие на Община Враца 2014-2020 г.”.

418

28.03 Одобряване на Годишен доклад за 2016 г. за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Враца 2014 - 2020 г.

417

28.03 Приемане на Отчет за събитията и дейностите, осъществени в областта на туризма в община Враца през 2016 година и Програма за развитие на туризма в община Враца за 2017 година.

416

28.03 Отчет за изпълнение на мерките по Програмата за опазване на околната среда, Програмата за управление на отпадъците и актуализираната Програма за намаляване на нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Враца за 2016 година.

415

28.03 Приемане на първо четене на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Враца и издаване на сертификат клас В.

414

21.03  Приемане Обръщение до Министъра на здравеопазването.

413

21.03  Определяне начина на гласуване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите в МБАЛ „Христо Ботев”АД – Враца, насрочено за 24.03.207 г. от 13,00 часа.

412

28.02  Решение за внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на децата Беатрис Мариянова Боянова и Алберто Мариянов Боянов съгласно разпоредбите на чл.92 от КСО и чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

411

28.02  Разкриване на „Клуб за рехабилитация и социално приобщаване на лица с увреждания на зрението” с адрес: град Враца, ул. „Поп Андрей” - „Зорница” № 4.

410

28.02  Определяне на дейността на Център за подкрепа за личностно развитие „Център за работа с деца” – Враца.

409

28.02  Поемане на ангажимент за недопускане смяната на предназначението на обекти публична общинска собственост.

408

28.02  Решение за съгласие за кандидатстване с проекти „Реконструкция на лекоатлетическа писта и сектори на Стадион „Христо Ботев – гр.Враца“ и „Изграждане на инсталация за общо осветление на Стадион „Христо Ботев“ – гр. Враца“.

407

28.02  Решение за съгласие за кандидатстване с проект „Мултифункционални площадки в спортен комплекс „Христо Ботев“.

406

28.02  Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване, за промяна на предназначението на поземлен имот и обособяването му в нов урегулиран поземлен имот.

405

28.02  Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване, за промяна на предназначението на поземлен имот и обособяването му в нов урегулиран поземлен имот.

404

28.02  Продажба на земя, частна общинска собственост, представляваща поземлен имот с идентификатор 12259.1017.296 по Кадастралната карта на гр.Враца, съставляващ урегулиран поземлен имот – УПИ XV-58, кв.103, ж.к. „Самуил” по действащия Регулационен план, в полза на собственика на законно построената в имота сграда.

403

28.02  Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

402

28.02  Даване на съгласие за разкриване на Център за правата на децата в община Враца.

401

28.02  Одобряване на бюджетни прогнози на Община Враца за периода от 2018 г. до 2020 г. в частта за местните дейности.

400

28.02  Извършени промени по бюджета на Община Враца към 31.12.2016 г.

399

28.02  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца.

398

28.02  Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на лица, семейства и домакинства от Община Враца, пострадали при бедствия, аварии и пожари по утвърдени правила на Постоянната комисия по транспорт, обществен ред, сигурност, бедствия и аварии.

397

28.02  Даване съгласие за финансово подпомагане на лица, живеещи на семейни начала за извършване на изследвания и дейности по асистирана репродукция при безплодие.

396

28.02  Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

395

28.02  Приемане на Правила за кандидатстване по Проект „Малки граждански инициативи 2017”.

394

28.02  Предоставяне мандат за представяне позицията на Община Враца по въпросите по дневния ред на редовно заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, насрочено за 06.03.2017 г.

393

28.02  Върнато от Областния управител на Област Враца за ново обсъждане Решение № 391 по Протокол № 27 от 14.02.2017 г. на Общински съвет – Враца.

392

14.02 Определяне размера и местоположението на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и за индивидуално ползване, и определяне правила за ползването им.

391

14.02

Актуализация на бюджета на Община Враца за 2017 година с реализирания преходен остатък от 2016 година.

ВЪРНАТО ОТ ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ЗА НОВО РАЗГЛЕЖДАНЕ

390

31.01 Решение във връзка с внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Ема Иванова Босашка съгласно разпоредбите на чл. 92 от КСО и чл. 7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

389

31.01 Съгласие за издаване на „Запис на заповед” от Кмета на община Враца за обезпечаване на второ авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Ремонт и възстановяване на пострадали обекти от наводненията през периода 31.07.2014 – 04.08.2014 г. на територията на Община Враца”.

388

31.01 Приемане на Правилник за дейността на детска занималня за деца на родители, работещи в обществени сгради , реализирана по Проект „Красива България”.

387

31.01 Даване на съгласие за побратимяване на гр. Враца, Република България и гр. Вараждин, Република Хърватия.

386

31.01 Промяна в състава на Общински консултативен съвет по въпросите на младежта.

385

31.01 Приемане на Отчет на осъществените дейностите, включени в Общински план за младежта на Община Враца за 2016 г. и на Общински план за младежта на Община Враца за 2017 г.

384

31.01 Поставяне на възпоменателна плоча в памет на Радослав Тричков.

383

31.01 Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Враца през 2017 година в изпълнение чл.26а от Закона за народните читалища.

382

31.01 Решение за кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. – Процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“ и предоставяне безвъзмездно за управление недвижим имот, публична общинска собственост за нуждите на проекта.

381

31.01 Решение за кандидатстване с проектно предложение по проект „Красива България" 2017 г. – мярка М01 на Министерство на труда и социалната политика (МТСП).

380

31.01 Даване на съгласие за допускане изработването и одобряването на проект за Подробен устройствен план-изменение план за регулация и застрояване.

379

31.01 Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване, за промяна на предназначението на част от поземлен имот и обособяването му в нов урегулиран поземлен имот.

378

31.01 Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване, за промяна на предназначението на част от поземлен имот и обособяването му в нов урегулиран поземлен имот.

377

31.01 Определяне начина на гласуване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите в МБАЛ „Христо Ботев” АД – гр. Враца, насрочено за 09.02.2017 г., а при липса на кворум – за 24.02.2017 г.

376

31.01 Предоставяне за безвъзмездно ползване на движимо имущество, частна общинска собственост – специализиран товарен автомобил, съоръжен със система „Мултилифт“ за превоз на контейнери, за нуждите на „ЕКОПРОЕКТ“ ООД, гр.Враца.

375

31.01 Отдаване под наем, чрез търг с тайно наддаване на застроен поземлен имот, общинска собственост, предоставен за управление от Община Враца на Общинско предприятие „Спорт и туризъм“ Враца.

374

31.01 Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

373

31.01 Приемане на списъка, определящ броя, вида и местонахождението на жилищата, включени във всяка от групите по чл.2, ал.1 от Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

372

31.01 Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина през 2017 г. в горски територии – собственост на Община Враца, утвърждаване на Ценоразпис за продажба на добитата дървесина и определяне начина на ползването й.

371

31.01 Приемане на „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2017 г.”.

370

31.01 Приемане на Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на Община Враца.

369

31.01 Приемане на второ четене на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация на движението при кратковременно платено паркиране – „Синя зона“ – гр. Враца.

368

31.01 Приемане на първо четене на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване с тролейбусен транспорт на територията на град Враца.

367

31.01 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Враца за периода 01.06.2016 – 30.11.2016 г.

366

31.01 Прекратяване правомощията на управителя на „БКС – Враца” ЕООД и освобождаване от длъжност контрольора на „БКС – Враца” ЕООД.

365

31.01 Даване съгласие за ползване на платен годишен отпуск от Председателя на Общински съвет – Враца.

364

31.01 Изменение на Решение № 8 по Протокол № 2 от 24.11.2015 г. на Общински съвет – Враца.

363

31.01 Откриване на процедура за отдаване под наем на част от сградата, предоставена за управление на „ДКЦ-І – Враца” ЕООД.

362

31.01 Приемане на второ четене на Наредба за реда за получаване и управление на дарения от Община Враца.

361

31.01 Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Враца за второто полугодие на 2016 година.

360

27.01 Приемане на бюджета на Община Враца за 2017 година.

359

17.01 Даване на съгласие за допускане изработването и одобряването на проект за Подробен устройствен план-изменение план за регулация и застрояване.