Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Кариери » Архив 2009

 

 

 

 

Дата

Работно място

Допуснати кандидати

 Избран кандидат

Забележка

16.12.2009

“Главен  експерт инвестиционни проекти”
дирекция  “Развитие на гражданското общество, туризъм, спорт и оперативни програми”, отдел “Оперативни програми”

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА Ралица Ангелова Гешовска Зап.№3 / 29.01.2010  
16.12.2009

“Финансов контрольор”
Общинска администрация Враца”

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА Ивайло Йорданов Иванов Зап.№4 / 29.01.2010  
16.12.2009

“Главен  експерт В и К”
дирекция  “Устрой-ство на територията, строителство и опазване на околна среда”, отдел “Стро-ителство, инфра-структура и опазване на околна среда”,  сектор”Инженерна инфраструктура”

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА Заповед за прекратяване на конкурса за "Главен  експерт В и К”  
29.06.2009

Директор на об-инко предприятие “Управление на общинските земи и гори” - гр.Враца

    16.07.2009 г. - Заповед за отмяна на обявения конкурс
15.06.2009

Младши  експерт озеленяване и опазване на окол-на среда”, дирекция  “Устройство на те-риторията, строи-телство и опазва-не на околна сре-да”, отдел “Строителство, инфраструктура и опазване на окол-на среда”, сектор “Опазване на околна среда”

06.07.2009г.-РЕШЕНИЕ на конкурсната комисия, за допускане / недопускане на кандидати до конкурс Ирена Йорданова Статкова Заповед №93 / 27.07.2009 на кмета на община Враца
25.05.2009

Старши експерт икономическо раз-витие и европей-ски фондове, ди-рекция “Развитие на гражданското общество, туризъм, спорт и оперативни програми”, отдел “Оперативни програми”

15.06.2009г.-РЕШЕНИЕ за допускане / недопускане на кандидати до конкурс

19.06.2009г.-РЕШЕНИЕ на Кмета на Община Враца, за допускане/недопускане на кандидати до конкурс

Мариела Николаева Петкова Заповед №92 / 09.07.2009 на кмета на община Враца
30.04.2009 Управител на „Общински пазари и тържища” ЕООД гр. Враца 16.05.2009г.-ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ от заседа-ние на комисията   15.06.2009г.-ПРЕПИС ОТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ на комисията,
02.04.2009

Директор на Регионална библиотека “Христо Ботев” – гр. Враца

  Силвия Павлова Врачовска Споразумение №28 от 08.06.2009г. 
01.04.2009

Главен  експерт устройствено планиране в дирекция  “Устройство на територията, строителство и екология”, отдел”Устройство на територията”, сектор “Административно-териториално обслужване

    Прекратена със заповед №492 / 16.04.2009 г.  на кмета на община Враца
16.03.2009

Директор на Регионален исторически музей (РИМ) – гр. Враца

  Илия Димитров Стоянов Споразумение №19 от 25.05.2009 г.
12.03.2009

Директор на Регионален исторически музей (РИМ) – гр. Враца

    ЗАПОВЕД № 348 от 12.03.2009 год.за отмяна Заповед № 191/12.02.2009 г. за провеждане на конкурс за длъжността „Директор” на РИМ
05.01.2009  Управител на  „Тролейбусен транспорт” ЕООД, гр. Враца  Препис от решение на комисия Илиян Петров Йончев  
05.01.2009

Управител ина  „Обредни дейности” ЕООД, гр. Враца

Препис от решение на комисия

Радостина Миткова Нинова - Савовска