Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Бюджет » Бюджет на Община Враца за 2019 г.

Информация за текущото касово изпълнение на бюджета на Община Враца за полугодието на 2019 година.

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Период 01.01 - 31.12.2019 г.       Бюджет     СЕС-3-ДЕС   СЕС-3-ДМП   Б-3 с код 33   СЕС-3-КСФ   СЕС-3-РА

Период 01.01 - 30.11.2019 г.       Бюджет     СЕС-3-ДЕС   СЕС-3-ДМП   Б-3 с код 33   СЕС-3-КСФ   СЕС-3-РА

Период 01.01 - 31.10.2019 г.       Бюджет     СЕС-3-ДЕС   СЕС-3-ДМП   Б-3 с код 33   СЕС-3-КСФ   СЕС-3-РА

Период 01.01 - 30.09.2019 г.       Бюджет     СЕС-3-ДЕС   СЕС-3-ДМП   Б-3 с код 33   СЕС-3-КСФ   СЕС-3-РА

Период 01.01 - 31.08.2019 г.   СЕС-3-ДЕС   СЕС-3-ДМП   Б-3 с код 33   СЕС-3-КСФ   СЕС-3-РА

Период 01.01 - 31.07.2019 г.   СЕС-3-ДЕС   СЕС-3-ДМП   Б-3 с код 33   СЕС-3-КСФ   СЕС-3-РА

Период 01.01 - 30.06.2019 г.   СЕС-3-ДЕС   СЕС-3-ДМП   Б-3 с код 33   СЕС-3-КСФ   СЕС-3-РА

Сборен отчет за касово изп. на бюджета, СЕС и сметките за чужди средства в хил.лв. към 30.06.2019 г.

Период 01.01 - 31.05.2019 г.   СЕС-3-ДЕС   СЕС-3-ДМП   Б-3 с код 33   СЕС-3-КСФ   СЕС-3-РА

Период 01.01 - 30.04.2019 г.   СЕС-3-ДЕС   СЕС-3-ДМП   Б-3 с код 33   СЕС-3-КСФ   СЕС-3-РА

Период 01.01 - 31.03.2019 г.   СЕС-3-ДЕС   СЕС-3-ДМП   Б-3 с код 33   СЕС-3-КСФ   СЕС-3-РА

Сборен отчет за касово изп. на бюджета, СЕС и сметките за чужди средства в хил.лв. към 31.03.2019 г.

Период 01.01 - 28.02.2019 г.   СЕС-3-ДЕС   СЕС-3-ДМП   Б-3 с код 33   СЕС-3-КСФ   СЕС-3-РА

Период 01.01 - 31.01.2019 г.   СЕС-3-ДЕС   СЕС-3-ДМП   Б-3 с код 33   СЕС-3-КСФ   СЕС-3-РА

ПОКАНА за Публично обсъждане на
проектобюджета на Община Враца за 2019 година

Презентация за публичното обсъждане на проектобюджета за 2019 година

Бюджетен календар /План-график/ за бюджетната процедура на Община Враца за 2019 г.

 

Публикувано на 06.02.2019 г.

Бюджет на Община Враца за 2019 г. приет с Решение № 965/29.01.2019 г. на Общински съвет-Враца

Приложение № 1 - СПРАВКА за приходите, бюджетните взаимоотношения и финансиране на бюджетното салдо по бюджета на Община Враца за 2019 година.

Приложение № 2 - ПЛАН за разходите по параграфи по бюджета на Община Враца за 2019 година

Приложение № 3 - ПЛАН за разходите по функции и дейности по бюджета на Община Враца за 2019 година

     Към приложение № 3 - СПРАВКА  №1 за числеността на персонала и средните месечни брутни заплати за 2019 година.

     Към приложение № 3 - СПРАВКА  №2 за разпределение на плановите разходи за заплати за 2019 година.

Приложение № 4 - ПРОГРАМА за капиталовите разходи в Община Враца за 2019 г.

     Към приложение № 4 - СПРАВКА  за разпределение на средствата от преходния остатък от 2018 г. по бюджета на общината за 2019 г.

Приложение № 4.1 - СПРАВКА  за разпределение на средствата от преходния остатък от 2018 г. по бюджета на общината за 2019 г.

Приложение № 5 - ПРОЕКТИТЕ НА ОБЩИНА ВРАЦА 2019 финансирани по Европейски и национални програми.

Приложение № 5 -  ПРОЕКТИТЕ НА ОБЩИНА ВРАЦА ПЛАН 2019 по европейски и национални програми

Приложение № 6.1 - Индикативен годишен разчет за  сметките за средства от ЕС и други проекти и програми в лева за 2019 г. без звената,прилагащи делегиран бюджет

Приложение № 6.2 - Индикативен годишен разчет за  сметките за средства от ЕС и други проекти и програми в лева за 2019 г.за звената, прилагащи делегиран бюджет 

Приложение № 6 - Индикативен годишен разчет за  сметките за средства от ЕС и други проекти и програми в лева за 2019 г.

Приложение № 7 - Списък на длъжностите и лицата, имащи право на разходи за пътуване, при условията на чл. 36 от ПМС №334/21.12.2018 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2019г.

 Приложение № 8 - ПЛАН за разходите на Общинските предприятия по дейности и параграфи по бюджета на Община Враца за 2019 година.

     Приложение № 8 - СПРАВКА за разпределение на субсидията за 2019 година по читалища.

Приложение № 9 - СПРАВКА за приходите, помощите, даренията, бюджетниите взаимоотношения и финансирането на бюджетното салдо по бюджета на Община Враца по проект за 2019г. и прогнози за 2020г. и 2021г.

Приложение № 10 - СПРАВКА за разходите по функции и дейности по проект за 2019г. и прогнози за 2020г. и 2021г.

Приложение № 11 - СПРАВКА за второстепенните разпоредители с бюджет в  Община Враца през 2019 година

Приложение № 12 - ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ КЪМ 31.12.2018Г.

Приложение  № 13 - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗДАДЕНИ ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИИ

Приложение № 14 - ПЛАН - ГРАФИК за обслужване на просрочените задължения през 2019 година

Приложение № 15 - СПРАВКА за размера на просрочените вземания към 31.12.2018 г., които се предвижда да бъдат събрани през 2019 година.

Приложение № 16 - СПРАВКА    за разходите по области на политики и бюджетни програми по бюджета за 2019г.

 

Финансови показатели - прогноза към 31.12.2018 г.

 

Финансови показатели - прогнози за 2019 г.

 

Информация за задължения към Община Враца към 31.10.2018 г.

 

Прогноза за финансиране чрез заеми към 31.12.2018 г. и Прогноза за финансиране чрез заеми към 31.12.2019 г.

 

Издадени гаранции от лица в подсектор "Местно управление" през 2018 г. и Прогноза за издаване на гаранции от лица в подсектор "Местно управление" през 2019 г.

 Публикувано на 27.03.2019 г.

Механизъм за определяне на бюджетите на кметствата и планиране на целеви средства за кметствата по бюджета на Община Враца за 2019 г.