начало » Профил на купувача

Архив

25.08.2017
2017-035 ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Актуализация на Програмата за управление качеството на атмосферния въздух в Община Враца“
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Методика. 4. Образци 5. Проект на договор.   04.09.2017 г.   Протокол 1 от 04.09.2017 г. 02.10.2017 г.   Протокол 2 от 02.10.2017 г. 31.10.2017 г.   Договор У-242 ...

16.08.2017
2017-034 ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Дизайн и изработване на рекламни и печатни информационни материали по проекта: плакати, информационни дипляни, постоянни обяснителни табели и банери“
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор 4. Образци   25.08.2017    Протокол от 25.08.2017 г. 13.10.2017    Договор № У-212 от 13.09.2017 г. ...

10.08.2017
2017-033 Доставка на пътникотоварен автомобил и високопроходими автомобили
1. Решение за откриване на процедура. 2 ПОКАНА ДО МАКАВЕЕВ ЕООД. 3. ПОКАНА ДО МБН АУТО ГРУП ЕООД. 4. Проект на договор 5. Образци 6. Техническа спецификация 7. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА.   28.08.2017 ...

27.07.2017
2017 - 032 "Текущи ремонти на инфраструктурни обекти на територията на община Враца - II част"
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проекти на договор 4. Образци 5. Количествено - стойностна сметка 6. Методика за оценка   14.08.2017    Протокол №1 от 14.08.2017 г. 23.08.2017    Протокол ...

25.07.2017
Удължаване на срок "Община Враца уведомява всички заинтересовани потенциални инвеститори, че е изготвено обемно - градоустройствено проучване на административно-търговски център в УПИ II 181, кв.1, ЦГЧ, с идентификатор 12259.1020.181, по плана на ...
  Община Враца уведомява всички заинтересовани потенциални инвеститори, че е изготвено обемно - градоустройствено проучване на административно-търговски център в УПИ II 181, кв.1, ЦГЧ, с идентификатор ...

24.07.2017
2017 - 031 „Изработване на проект Общ устройствен план на Община Враца, включващ Екологична оценка и Оценка за съвместимост в териториален обхват, съгласно чл. 105, т. 1 от Закона за устройство на територията“
1. Решение 2. Обявление 3. Указания 4. Техническа спецификация 5. Образци 6. Методика за оценка 7. Проект на договор   02.08.2017 г.  Разяснение 04.08.2017 г.  Разяснение 10.08.2017 г.  Разяснение 30.08.2017 ...

24.07.2017
2017 - 030 „Избор на изпълнител за информация и публичност на проект: “Актуализация на програмата за управление качеството на атмосферния въздух в Община Враца по две обособени позиции“
  1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Образци 4. Проект на договор   31.07.2017  Съобщение за удължаване на срокa за получаване на оферти. 07.08.2017  Протокол на 07.08.2017 година. 17.08.2017  ...

19.07.2017
2017-028 "Реконструкция на съществуващи и изграждане на нови детски площадки на територията на гр. Враца"
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Образци 4. Проект на договор 5. Количествено-стойностна сметка   03.08.2017    Съобщение. 08.08.2017    Протокол №1 от 08.08.2017 г. 16.08.2017    Протокол ...

19.07.2017
2017 - 029 „Доставка на контейнери тип „Бобър”, с обем 1,1 куб. м. и кошчета за нуждите на Община Враца през 2017 година”
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Образци 4. Проект на договора 5. Съобщение за удължаване на срокa за обществена поръчка   01.08.2017 г.  Съобщение за прекратяване на обществената поръчка ...

07.07.2017
2017-027 „Реконструкция ремонт и внедряване мерки за енергийна ефективност на административни сгради (Ремонт и обновяване на административната сграда на Община Враца)“
1. Решение 2. Обявление 3. Проект на договор. 4. Образци. 5. Техническа спецификация. 6. Методика за оценка. 7. Указания. 8. Работен проект. 9. КСС. 24.07.2017г. - Разяснение 31.07.2017г. - Разяснение 03.08.2017г. ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 

 

 

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Враца.