начало » Профил на купувача

Архив

02.11.2017
2017-045 „Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на проект по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 година по шест обособени позиции”
1. Решение 2. Обявление 3. Указания 4. Техническа спецификация 5. Проект на договор 6. Образци 7. Становище за осъществен контрол КСИ - 196/31.10.2017   13.11.2017 г.     Становище за осъществен ...

01.11.2017
2017-044 „Доставка на контейнери тип „Ракла“, с обем 1,1 куб. м и кошчета за нуждите на Община Враца през 2017 година”
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор 4. Образци   08.11.2017   Съобщение по чл. 188, ал.2 от ЗОП 17.11.2017   Протокол 17.11.2017 г.  12.12.2017   Договор Д-275 от 07.12.2017 ...

27.09.2017
2017-043 Обществена поръчка с предмет: "Доставка на горива за нуждите на ОП БКС, град Враца за 36 месеца.
27.09.2017 г.  Становище на АОП за осъществен контрол – КСИ-17025.09.2017 година. 27.09.2017 г.  Решение за откриване на процедура. 29.09.2017 г.  Texническа спецификация. 12.10.2017 г.  Становище ...

20.09.2017
2017-042 „Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител – координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение с пълно администратиране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на Община Враца”.
1. Обявление за откриване на процедура. 2. Решение за откриване на процедура. 3. Указания. 4 Техническа спецификация. 5. Приложение към Техническата спецификация. 6. Проект на договор 7. Образци.   16.11.2017 ...

15.09.2017
2017-041 „Изграждане на тренировъчно игрище с изкуствена настилка в УПИ ХХІІ-5 кв.236 по плана на спортен комплекс гр.Враца”
1. Обява 2. КСС 3. Техническа спецификация 4. Методика за оценка на офертите 5. Проект на договор 6. Образци   04.10.2017 г.  ПРОТОКОЛ 1 от 04.10.2017г. 13.10.2017 - Протокол от №2 от 13.10.2017 ...

13.09.2017
2017-040 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ ПРЕЗ 2017 – 2018 ГОДИНА“
1. Решение за откриване на процедура. 2. Обявление за поръчка. 3. Указания. 4. Техническа спецификация. 5. Образци. 6. Проект на договор.   13.10.2017 - Протокол от 12.10.2017 г.  13.10.2017 - ...

04.09.2017
2017-039 ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА НОВ, ИЗЦЯЛО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ВРАЦА”
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор 4. Образци   11.09.2017   Съобщение по чл. 188, ал.2 от ЗОП 20.09.2017 г.   Протокол от 20.09.2017 г. 10.10.2017 г.   Договор Д-230/09.10.2017 ...

04.09.2017
2017-038 „Периодично техническо обслужване на моторни превозни средства, включващо профилактика, ремонт и поддръжка на автомобилите, подмяна на резервни части, материали и консумативи за моторни превозни средства, собственост на Община Враца”
1. Обява 2. Техническа спецификация. 3. Проект на договор за обособена позиция 1. 4. Проект на договор за обособена позиция 2. 5. Образци.   11.09.2017   Съобщение по чл. 188, ал.2 от ЗОП 18.09.2017   ...

04.09.2017
2017-037 „Зимно поддържане на общинска пътна мрежа и част от уличната мрежа в селата - сезон 2017/2018 година“
1. Обявление за откриване на процедура. 2. Решение за откриване на процедура. 3. Указания. 4 Техническа спецификация. 5. Приложение А1 към Техническата спецификация. 6. Приложение А2 към Техническата ...

28.08.2017
2017-036 ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ТЕКУЩ РЕМОНТ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТИ ОТ ОБЩИНСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ВРАЦА ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор 4. Образци 5. Количествено - стойностна сметка за Обособена позиция №1 6. Количествено - стойностна сметка за Обособена позиция №2 7. Методика ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 

 

 

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Враца.