начало » Профил на купувача

Архив

08.03.2018
2018-006 „Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи на обекти: „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в централната част на град Враца - зони 3, 4, 5 и 6 в участъка от ул. ”Поп Сава Катрафилов
1.Становище за осъществен контрол КСИ 27/26.02.2018 г. 2. Решение за откриване на процедура. 3. Обявление за поръчка. 4. Указания. 5. Техническа спецификация. 6. Проект на договор. 7. Образци.   21.03.2018 ...

06.03.2018
2018-005 РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ, ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 ГОДИНА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1. Решение. 2. Покана за Об.Поз.№1. 3. Покана за Об.Поз.№2. 4. Покана за Об.Поз.№3. 5. Техническа спецификация. 6. Проект на договор. 7. Методика за оценка. 8. Образци. 9. Технически проекти.   17.04.2018 ...

26.02.2018
2018-004 „Избор на изпълнител за обслужване на обект „Разтоварище за строителни и неопасни производствени отпадъци” в п.и.12259.153.4, м. ”Орешака”, землище град Враца”
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор 4. Образци   06.03.2018   Съобщение на основание чл. 188, ал.2 от ЗОП 14.03.2018   Протокол, утвърден на 14.03.2018 г. 26.03.2018   Договор ...

19.02.2018
2018-003 „РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ НА ДГ „ЗНАМЕ НА МИРА“, Ж.К. „ДЪБНИКА”, ГРАД ВРАЦА“
1. Решение за откриване на процедура. 2. Обявление за поръчка. 3. Указания. 4. Техническа спецификация. 5. Проект на договор. 6. Методика за оценка. 7. Образци. 8. Технически проект.   21.03.2018 ...

07.02.2018
2018-002 Доставка на сол за посипване на пътища /против заледяване/ за зимно поддържане на уличната мрежа на трад Враца и населените места в общината
1. Решение.   18.04.2018   Обявление за възложена поръчка. 18.04.2018   Договор. ...

22.01.2018
2018-001 ДЕЙНОСТИ ПО ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 ГОДИНА, ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1. Решение. 2. Обявление. 3. Указания. 4. Техническа спецификация. 5. Образци. 6. Проект на договор по обос. поз. 1. 7. Проект на договор по обос. поз. 2. 8. Проект на договор по обос. поз. 3.   16.03.2018 г.   ...

21.12.2017
2017-051 ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЦЕНТРАЛНА ПЕШЕХОДНА ЗОНА ГР. ВРАЦА - ЗОНИ 3, 4, 5 И 6 В УЧАСТЪКА ОТ УЛ. ”ПОП САВА КАТРАФИЛОВ” ДО УЛ. ”КРЪСТЬО БЪЛГАРИЯТА
1. Решение за откриване на процедура. 2. Обявление за поръчка. 3. Указания. 4. Работен проект. 5. Проект на договор. 6. Методика за оценка. 7. Образци.   12.01.2018 г.     Разяснение.  22.01.2018 ...

11.12.2017
2017-050 Изпълнение на Инженеринг във връзка с реализацията на НПЕЕ на многофамилните жилищни сгради на територията на община Враца за обект: Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Враца бул. "Христо Ботев" № 140, бл. "Май № 1
1.Становище за осъществен контрол по чл.232 от ЗОП. 14.12.2017 г. 2. Решение за откриване на процедура. 3. Обявление за поръчка. 4. Указания. 5. Техническа спецификация. 6. Проект на договор. 7. ...

28.11.2017
2017-049 ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И НАПИТКИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОП „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”, ДЕТСКИ И СОЦИАЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВРАЦА ПО ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1. Решение за откриване на процедура. 2. Обявление за поръчка. 3. Указания. 4. Техническа спецификация. 5. Проект на договор. 6. Методика. 7. Образци.   18.12.2017   Разяснение.                               ...

15.11.2017
2017-048 „Избор на изпълнител за изготвянето на материали, които да дават информация и комуникация по проект „Създаване на център за интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства в община Враца” по две обособени позиции”
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор 4. Образци   19.12.2017   Протокол от 19.12.2017 г. ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 

 

 

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Враца.