начало » Профил на купувача

Архив

28.03.2018
2018-014 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА И РЕМОНТ СПОРТНА ЗАЛА В С. ЗГОРИГРАД, ОБЩИНА ВРАЦА- ТЕКУЩ РЕМОНТ
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор 4. КСС 5. Образци   18.04.2018   Протокол от 18.04.2018 г. 02.05.2018 г.    Договор № C-108 ОТ 27.04.2018 г. ...

28.03.2018
2018-013 ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЦЕНТРАЛНА ПЕШЕХОДНА ЗОНА ГР. ВРАЦА - ЗОНИ 3, 4, 5 И 6 В УЧАСТЪКА ОТ УЛ. ”ПОП САВА КАТРАФИЛОВ” ДО УЛ. ”КРЪСТЬО БЪЛГАРИЯТА
1. Решение за откриване на процедура. 2. Покана. 3. Техническа спецификация. 4. Проект на договор. 5. Методика за оценка. 6. Образци. 7. Работен проект.   20.04.2018 г.      Протокол №1 от 12.04.2018 ...

13.03.2018
2018-012 УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТИ ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ ОБЩИНА ВРАЦА ПРЕЗ 2018 Г.
1. Решение за откриване на процедура. 2. Обявление за поръчка. 3. Указания. 4. Техническа спецификация. 5. Проект на договор. 6. Методика за оценка. 7. Образци.   27.04.2018 - Доклад от 25.04.2018 ...

12.03.2018
2018-011 Доставка на декоративна растителност и цветя за нуждите на ОП „БКС“ гр. Враца.
1. Решение за откриване на процедура. 2. Обявление за поръчка. 3. Указания. 4. Техническа спецификация. 5. Проект на договор. 6. Методика за оценка. 7. Образци.   03.05.2018 г.      Протокол от ...

12.03.2018
2018-010 Изготвяне на анализ разходи-ползи, бюджет и анализ относно остойностяването на дейностите в проектното предложение на Община Враца, във връзка с кандидатстването й по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16М1ОР002-2.005 „
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор 4. Образци   22.03.2018 г.      Съобщение на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП. 03.04.2018 г.      Протокол от 03.04.2018г. 02.05.2018 г. ...

12.03.2018
2018-009 Изготвяне на предварително (прединвестиционно) проучване (ПИП) и съпътстващи документи във връзка с кандидатстване на Община Враца, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16М1ОР002-2.005 „Проектиране и изграждане на комп
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор 4. Образци   22.03.2018 г.      Съобщение на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП. 02.04.2018 г.      Протокол от 02.04.2018 г. 18.04.2018 г.      ...

12.03.2018
2018-008 Доставка на материали за улично осветление на територията на Община Враца за 2018 година
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор 4. Образци   11.04.2018 г.      Протокол от 11.04.2018 г. 02.05.2018 г.    Договор № Д-107 ОТ 27.04.2018 г. ...

12.03.2018
2018-007 Доставка на стандартни пътни знаци и материали по организация и безопастност на движението за нуждите на Община Враца
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор 4. Образци   21.03.2018 г.      Съобщение на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП. 02.04.2018 г.      Протокол от 02.04.2018 г. 03.05.2018 г.      ...

08.03.2018
2018-006 „Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи на обекти: „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в централната част на град Враца - зони 3, 4, 5 и 6 в участъка от ул. ”Поп Сава Катрафилов
1.Становище за осъществен контрол КСИ 27/26.02.2018 г. 2. Решение за откриване на процедура. 3. Обявление за поръчка. 4. Указания. 5. Техническа спецификация. 6. Проект на договор. 7. Образци.   21.03.2018 ...

06.03.2018
2018-005 РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ, ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 ГОДИНА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1. Решение. 2. Покана за Об.Поз.№1. 3. Покана за Об.Поз.№2. 4. Покана за Об.Поз.№3. 5. Техническа спецификация. 6. Проект на договор. 7. Методика за оценка. 8. Образци. 9. Технически проекти.   17.04.2018 ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 

 

 

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Враца.