начало » Профил на купувача

Архив

08.05.2018
2018-024 Доставка на стандартни пътни знаци и материали по организация и безопастност на движението за нуждите на Община Враца
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор 4. Образци   29.05.2018 г.   Протокол 11.06.2018 г.   Договор Д-145 от 11.06.2018 г. ...

02.05.2018
2018-023 Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на Проект „Нова възможност за деца и младежи в Oбщина Враца – Проект 1“ по оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020
1. Решение за откриване. 2. Обявление за поръчка. 3. Указания. 4. Техническа спецификация. 5. Проект на договор. 6. Образци.   16.07.2018 - Доклад от 16.07.2018 г.  16.07.2018 - Решение 2204 от16.07.2018 ...

02.05.2018
2018-022 ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И НАПИТКИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОП „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”, ДЕТСКИ И СОЦИАЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВРАЦА ПО ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1. Решение за откриване на процедура. 2. Обявление за поръчка. 3. Указания. 4. Техническа спецификация. 5. Проект на договор. 6. Методика. 7. Образци.   17.05.2018 г.      Решение № 1583 от 14.05.2018 ...

27.04.2018
2018-021 ДОСТАВКА НА БЕТОН, ТРОШЕН КАМЪК И СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
1. Решение за откриване. 2. Обявление за поръчка. 3. Указания. 4. Техническа спецификация. 5. Проект на договор. 6. Образци.   02.05.2018 г.  Решение №1503/02.05.2018 г. за прекратяване на обществената ...

23.04.2018
2018-020 Дейности, свързани с осигуряването на информация и комуникация по проект: „Нова възможност за деца и младежи в Община Враца - проект 1" „Регионална социална инфраструктура“, по четири обособени позиции“
1. Решение за откриване на процедура. 2. Обявление за поръчка. 3. Указания. 4. Техническа спецификация. 5. Проект на договор по Обособена позиция №1. 6. Проект на договор по Обособена позиция №2. 7. ...

20.04.2018
2018-019 ПОДДРЪЖКА И ПРОФИЛАКТИКА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ КОМПЮТЪРНА И ТЕЛЕФОННИ МРЕЖИ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ВРАЦА
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор 4. Образци 5. Ценоразпис   11.05.2018 г.   Протокол от 11.05.2018 г.  18.05.2018 г.   Договор №У-128 от 18.05.2018 г.  ...

20.04.2018
2018-018 „ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРА ВG16RFOP001-5.001-0022-С01 „ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА“ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1. Решение. 2. Обявление. 3. Указания. 4. Техническа спецификация. 5. Приложение №1 към Техническата спецификация. 6. Приложение №2 към Техническата спецификация. 7. Проект на договор. 8. Методика. 8. ...

20.04.2018
2018-017 Дейности по информация и публичност, по две обособени позиции
1. Решение за откриване на процедура. 2. Обявление за поръчка. 3. Указания. 4. Техническа спецификация. 5. Проект на договор по Обособена позиция №1. 6. Проект на договор по Обособена позиция №2. 7. ...

04.04.2018
2018-016 Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществени мобилни мрежи по стандарт GSM и UMTS с национално покритие за нуждите на Община Враца по две обособени позиции
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор 4. Образци   12.04.2018 г.   Съобщение на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП. 19.04.2018 г.   Протокол от 19.04.2018 г.  10.05.2018 г.    ...

04.04.2018
2018-015 ПОКАНА по реда на чл. 191, an. 1, т. 2 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП с предмет: „Упражняване на авторски надзор на обекти от реконструкцията на ВиК мрежата - Етап 1 и 2
1. Покана 2.Опис на документите 3.Техническо предложение 4.Ценово предложение 5.Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП 6.Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП 7.Проект на договор   25.04.2018 ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 

 

 

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Враца.