Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Профил на купувача

Архив

12.09.2016
2016-068 „Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализация на проект: „Демонстрационен център за локални инсталации и технологии за пречистване на отпадъчни води”
1. Обява. 2. Техническо задание. 3. Образци. 4. Проект на договор. 5. Обобщено КСС. 6. Скица. 20.09.2016г. Разяснение 28.09.2016г. Съобщение за УДЪЛЖАВАНЕ на СРОКА. 03.10.2016г.   Протокол 14.10.2016г.   ...

31.08.2016
2016-067 обществена поръчка с предмет: „Ремонт на улици на територията на община Враца“.
  1. Указания. 2. Методика за оценка. 3. Техническа спецификация. 4. Образци. 5. Проект на договор. 6. Обявление за поръчка. 7. Решение за откриване на процедурата.   07.09.2016 . Решение за промяна. 20.09.2016 ...

26.08.2016
2016-066 Обществена поръчка с предмет: „Доставка на моторни превозни средства за нуждите на Община Враца”
1. Обява. 2. Техническа спецификация. 3. Образци. 4. Договор-проект.   02.09.2016 Съобщение. 10.09.2016 Протокол. ...

19.08.2016
2016-064 Обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на дейности по информация и публичност, по проект „СТИМУЛ за ранно детско развитие“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
1. Обява. 2. Образци. 3. Договор-проект 2 бр. 4. Техническа спецификация.   30.08.2016 г. Протокол №1. 26.09.2016г.  Протокол №2. ...

16.08.2016
2016-062 „Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Враца“.
1. Решение 2. Обявление 3. Указания. 4. Проект на договор. 5. Техническа спецификация. 6. Образци.     14.09.2016 г. ...

05.08.2016
2016-059 „Изпълнение на дейности по информация и публичност, по проект „Осигуряване функционирането на ОИЦ - Враца” по ОП „Добро управление” 2014-2020, по 5 /пет/ обособени позиции
1. Обява. 2. Образци. 3. Технически спецификации 5 бр. 4. Договор-проект 5 бр. 5. Концепция за брандинг. 6. Единен наръчник за бенефициента.   09.08.2016 г. Разяснение. 19.08.2016 г. Протокол №1. 01.09.2016 ...

05.08.2016
2016-061 „Архитектурно заснемане, изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 6) от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти на общински сгради на територията на град Враца“
1. Решение 2. Обявление 3. Документация.   23.08.2016  Разяснение. 24.08.2016  Разяснение 2. 17.09.2016 г. Протокол. 17.09.2016 г. Решение за определяне на изпълнител. 06.10.2016 г. Договор. ...

05.08.2016
2016-058 „Изпълнение на дейности по информация и публичност, по проект „FIESTA - целенасочени действия за интелигентно спестяване на енергия в семействата” по програма „Интелигентна енергия за Европа”, по 2 /две/обособени позиции
1. Обява. 2. Образци. 3. Техническа спецификация ОП 1. 4. Техническа спецификация ОП 2. 5. Договор-проект по Обособена позиция 1 и 2.   11.08.2016 г. Разяснение. 26.08.2016 г. Протокол. 15.09.2016 ...

03.08.2016
2016-057 "Периодично техническо обслужване на моторни превозни средства, включващо профилактика, ремонт и поддръжка на автомобилите, подмяна на резервни части, материали и консумативи за моторни превозни средства, собственост на Община Враца.
1. Обява. 2. Образци. 3. Техническа спецификация. 4. Договор-проект по Обособена позиция 1. 5. Договор-проект по Обособена позиция 2.   15.08.2016 Протокол 1 от 12.08.2016 г. 29.08.2016 Протокол 2 ...

22.07.2016
2016-056 ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА (ВЪОРЪЖЕНА И НЕВЪОРЪЖЕНА) ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА, ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОПУСКВАТЕЛЕН РЕЖИМ И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ НА ОБЕКТИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВРАЦА“.
1. Решение 2. Обявление 3. Приложения - образци. 4. Документация.     22.08.2016 г. Протокол 1 - 22.08.2016. 15.09.2016 г. Съобщение за отваряне на ценови оферти. 20.09.2016 г. Решение 20.09.2016г. ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

 

 

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Враца.