Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив

03.09.2019
2019-046 Доставка на 1 брой употребяван сметосъбиращ автомобил с вместимост на коша до 20 м3 за нуждите на ОП БКС – гр. Враца
1. Решение за откриване 2. Покана 3. Указания за участие 4. Техническа спецификация 5. Проект на договор 6. Образци на документи   11.09.2019 г.    Пояснение. 11.09.2019 г.    Доклад от 11.09.2019 ...

03.09.2019
2019-045 РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА СЕЛО ЧЕЛОПЕК, ОБЩИНА ВРАЦА
1. Решение 2. Обявление 3. Указания 4. Техническа спецификация 5. Проект на договор 6. Методика за оценка на офертите 7. Количествени сметки 8. Проекти 9. Образци   25.10.2019 г.    Съобщение ...

28.08.2019
2019-044 ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА (ВЪОРЪЖЕНА И НЕВЪОРЪЖЕНА) ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА, ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ НА ОБЕКТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВРАЦА – ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1. Решение за откриване 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор ОП 1 4. Проект на договор ОП 2 5. Проект на договор ОП 3 6. Покана- АС ОРЕЛ 1 7. Покана- ПИ ЕС ЕС ООД 8. Покана- Сити ЕООД 9. ...

27.08.2019
2019-043 Осигуряване на достъпна среда в сградата на СУ „Христо Ботев“, гр. Враца
1. Обява 2. Указания 3. Техническа спецификация 4. Образци   09.09.2019   Съобщение за удължаване на срока. 16.09.2019   Протокол. 16.09.2019   Съобщение за прекратяване. ...

27.08.2019
2019-042 Текущ ремонт на общинска пътна мрежа 2019 година
1. Решение 2. Обявление 3. Указания 4. Техническа спецификация 5. Проект на договор 6. Образци   25.09.2019   Решение за определяне на изпълнител. 25.09.2019   Протокол от 25.09.2019 г. 17.10.2019   ...

20.08.2019
2019-041 ЕЖЕДНЕВНО ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА (КЕТЪРИНГ) ЗА НУЖДИТЕ НА ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА „ЗОРА“ ГР. ВРАЦА ЗА ПЕРИОД ОТ 24 МЕСЕЦА
1. Решение за откриване 2. Покана- АЛЕКС АМ ЕООД 3. Покана- ИВАНЕС-Н ЕООД 4. Покана- МАК-06 ЕООД 5. Покана- ПИ ЕЛ ДИ-7 ЕООД 6. Техническа спецификация 7. Проект на договор 8. Образци   29.08.2019 ...

15.08.2019
2019-040 ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществени мобилни мрежи по стандарт GSM и UMTS с национално покритие за нуждите на Община Враца
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор  4. Образци   26.08.2019 г.    Съобщение на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП. 10.09.2019 г.    Протокол от 10.09.2019 г. 09.10.2019 г.    Договор ...

02.08.2019
2019-039 Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор във връзка с реализация на вертикална планировка в гр. Враца - пряко договаряне
1. Решение за откриване на процедура 2. Покана за участие 3. Указания 4. Техническа спецификация 5. Проект на договор 6. Образци   12.08.2019 г.    Доклад и Протокол. 12.08.2019 г.    Решение за ...

05.07.2019
2019-038 Застраховане на МПС, собственост на Община Враца, стопанисвани от общинските предприятия - застраховка „Пълно автокаско“, „Злополука на местата в МПС“, „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и Обща гражданска отговорност
1. Обява 2. Техническа спецификация ОП 1 3. Техническа спецификация ОП 2 4. Списъци 5. Проект на договор 6. Образци   10.07.2019 г.    Писмено разяснение.          Техническо предложение -Образец ...

05.07.2019
2019-037 Осигуряване на информация на обществеността за дейностите по управление на отпадъците на територията на Община Враца
1. Решение за откриване на процедура 2. Обявление за поръчка 3. Указания 4. Техническа спецификация 5. Образци 6. Проект на договор   01.08.2019 г.    Решение за определяне на изпълнител №2374 от ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца