начало » Профил на купувача

Архив

22.06.2018
2018-035 „Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на проект „Нова възможност за деца и младежи в Община Враца – Проект 2“ по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 година
2018-035 „Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на проект „Нова възможност за деца и младежи в Община Враца ...

21.06.2018
2018-036 „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с изпълнение на процедура BG16RFOP001-5.001-0049–С01 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“
2018-036 „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с изпълнение на процедура BG16RFOP001-5.001-0049–С01 „Подкрепа за деинституционализация ...

14.06.2018
2018-034 РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩИ УЛИЦИ КЪМ ЦЕНТРАЛНА ПЕШЕХОДНА ЗОНА ГР. ВРАЦА – ПЪЛЕН ИНЖЕНЕРИНГ
1. Решение за откриване. 2. Обявление за поръчка. 3. Указания. 4. Техническа спецификация. 5. Проект на договор. 6. Методика за оценка на офертите. 7. Образци.   19.07.2018г. Протокол от 19.07.2018 ...

11.06.2018
2018-033 ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ И СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ
1. Решение за откриване. 2. Обявление за поръчка. 3. Указания. 4. Техническа спецификация. 5. Проект на договор. 6. Методика за оценка. 7. Образци.   15.06.2018 г.   РЕШЕНИЕ № 1959 ОТ 15.06.2018Г. ...

05.06.2018
2018-032 „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-5.001-0022 – С01 „ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА“......
1. Решение за откриване. 2. Обявление за поръчка. 3. Указания. 4. Техническа спецификация.    4.1  Приложение № 1 към техническа спецификация    4.2  Приложение № 2 към техническа спецификация 5. ...

05.06.2018
2018-031 "Доставка на моторни превозни средства за нуждите на Община Враца по три обособени позиции"
1. Решение за откриване. 2. Обявление за поръчка. 3. Указания. 4. Техническа спецификация. 5. Проект на договор. 6. Методика за оценка. 7. ЕЕДОП. 8. Образци.   16.07.2018 г.  Протокол № 1 от 16.07.2018 ...

30.05.2018
2018-030 Доставка на работно облекло и лични предпазни средства по четири обособени позиции
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор 4. Образци 06.06.2018г.  Съобщение на основание чл. 188, ал.2 от ЗОП 13.06.2018г.  ПРОТОКОЛ 1 ОТ 13.06.2018Г. 25.06.2018г.  ПРОТОКОЛ 2 ОТ ...

25.05.2018
2018-029 Застраховане на МПС, собственост на Община Враца, със застраховка - „Пълно автокаско“, „Злополука на местата в МПС“ и „Гражданска отговорност” по две обособени позиции
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор 4. Образци 5. Списък - Приложение №1, №2, №3, №4, №5 и №6.   29.05.2018 г.   Разяснение 04.06.2018 г.   Съобщение на основание чл.188, ал.2 ...

23.05.2018
2018-028 ТЕКУЩ РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА АВТОМОБИЛИ И СМЕТОСЪБИРАЩИ УРЕДБИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОП „БКС”
1. Решение за откриване. 2. Обявление за поръчка. 3. Указания. 4. Техническа спецификация. 5. Проект на договор. 6. Методика за оценка. 7. Образци.   25.06.2018г.  ПРОТОКОЛ ОТ 25.06.2018Г. 25.06.2018г.  ...

21.05.2018
2018-027 ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА 2018 ГОДИНА
1. Решение за откриване. 2. Обявление за поръчка. 3. Указания. 4. Техническа спецификация. 5. Проект на договор. 6. Образци.   25.06.2018г.  ПРОТОКОЛ ОТ 25.06.2018Г. 25.06.2018г.  РЕШЕНИЕ № 2022 ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 

 

 

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Враца.