Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив

30.03.2016
03-2016-019 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на книги, материали за клубове по интереси и допълнително оборудване на Младежки център - Враца по обособени позиции"
1. Решение 2. Обявление 3. Документация. 4. КСС. 5. Приложения (образци). 6. Проект на договор.   07.04.2016 г.     Разяснение. 21.04.2016 г.     Разяснение 2. 25.04.2016 г.     Разяснение 3.    ...

21.03.2016
03-2016-005 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Ремонт и възстановяване на пострадали обекти от наводненията през периода 31.07.2014 – 04.08.2014 на територията на община Враца, в т.ч. проектиране, строително-монтажни работи и
1. Решение 2. Обявление 3. Документация. 4. Приложения. 5 Проект на договор. 04.04.2016 г. Разяснение. 08.04.2016 г. Разяснение2. 13.04.2016 г. Разяснение3. 04.04.2016 ...

14.03.2016
02-2016-013 Публична покана, с предмет: Провеждане на обучения на младежи в курс по английски език, информатика, фризьорство и шивачество.
1. Публична Покана 2. Техническа спецификация 3. Указания към участниците 4. Образец на Оферта 5. Приложения (образци). 6. Проект на договор   18.03.2016 г.     Разяснения. 03.06.2016 г.     Протокол ...

14.03.2016
03-2016-018 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по предварителна обработка (шредиране) и оползотворяване на отпадъци с код: 19 12 08 – текстилни материали, 19 12 10 – горими отпадъци (RDF – модифицирани
1. Решение 2. Обявление 3. Документация за участие. 4. Приложения и образци.       25.04.2016 Протокол ...

11.03.2016
02-2016-014 Публична покана, с предмет: Доставка на материали за поддържане на улично осветление и радиофикационни мрежи на територията на община Враца
1. Публична Покана 2. Указания към участниците 3. Образец на Оферта 4. Проект на договор 5. Техническа спецификация 6. Списък на доставките   18.03.2016 г.     Разяснения. ...

08.03.2016
03-2016-011 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Упражняване на авторски надзор на обекти от реконструкцията на ВиК мрежата - Етап 1 и Етап 2, в рамките на проект „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца”.
1. Решение         01.04.2016г. Договор № У-84 от 23.03.2016 г. ...

25.02.2016
03-2016-009 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на СМР за обект „Многофамилна жилищна сграда в гр. Враца, ж.к. Дъбника, бл. 124, одобрена за финансиране по „Националната програма за енергийна ефективност"
1. Решение 2. Обявление 3. Документация. 4. Приложения. 5 Проект на договор. 6 КСС. 15.03.2016  Приложения Архитектура.     15.03.2016  Разяснение. 22.03.2016  Разяснение 2.         КСС - ново.           ПРИЛОЖЕНИЕ ...

16.02.2016
03-2016-008 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Предоставяне на услуги по предварителна обработка (шредиране) и оползотворяване на отпадъци
1. Решение 2. Обявление 3. Документация за участие. 4. Проект на договор.   18.02.2016 Решение за прекратяване. ...

04.02.2016
02-2016-006 Публична покана, с предмет: Доставка на съдове за отпадъци за нуждите на Община Враца за 2016 г.
1. Публична Покана 2. Указания за подготовка на офертата. 3. Образец на оферта за ОП-1. 4. Образец на оферта за ОП-2. 5. Проект на договор. 6. Техническа спецификацияза ОП-1. 7. Техническа спецификацияза ...

29.01.2016
03-2016-007 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Поддръжка и ремонт на хоризонтална маркировка, знаци и сигнализация на уличната мрежа, свързани с организацията и безопасността на движението в гр. Враца и населените места на тер
1. Решение 2. Обявление 3. Документация за участие. 4. Образци. 5. Проект на договор. 6. Договор № У-5 от 13.01.2017       ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца