Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив

21.10.2015
03-2015-099 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГР. ВРАЦА
1. Решение 2. Обявление 3. Документация 4. Приложения     30.12.2015 Протокол № 1 от 20.11.2015 г. ...

20.10.2015
03-2015-098 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: АВАРИЙНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ОТ ОБЩИНА ВРАЦА, ВСЛЕДСТВИЕ НА НАВОДНЕНИЯТА ПРЕЗ М. ЮЛИ И АВГУСТ 2014 Г.
1. Решение 2. Обявление 3. Документация 4. Приложения   19.11.2015 г.  Решение №2566 / 19.11.2015 г. за прекратяване процедурата. ...

16.10.2015
03-2015-094 – Договаряне без обявление с предмет: Изпълнение на допълнителни СМР в Младежки център - Враца
1. Решение за откриване.   16.10.2015 Решение № 2798. 16.10.2015 Доклад+Протокол. ...

12.10.2015
03-2015-097 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Архитектурно заснемане, изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и на техническ
1. Решение 2. Обявление 3. Документация 4. Приложения   12.11.2015 г.  Решение за лрекратяване. 18.11.2015 г.  Протокол №1 . 26.11.2015 г.  Съобщение за отваряне на ценовите оферти. ...

09.10.2015
04-2015-091 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАЛА - КЛУБ НА КМЕТСТВО С. ВЛАСАТИЦА, ОБЩИНА ВРАЦА, УПИ І-113 КВ. 29
1. Решение 2. Обявление 3. Документация 4. Приложения 5. Количествена сметка.   21.10.2015 г. Отговор № 1 - разяснения по зададени въпроси към 20.10.2015 ...

02.10.2015
03-2015-092 Открита процедура по ЗОП с предмет: Разработване на работни проекти във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Враца по 4 обособени позиции
03-2015-092 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: Разработване на работни проекти във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ...

02.10.2015
02-2015-088 Публична покана за "Провеждане на обучения на младежи в курс по английски език, информатика, фризьорство и шивачество"
1. Публична Покана 2. Техническа спецификация 3. Указания към участниците 4. Образец на оферта 5. Приложения 6. Проект на договор       ...

29.09.2015
02-2015-090 Публична покана за доставка и монтаж (когато е приложимо) на кухненско оборудване за нуждите на ОП Социални дейности, Община Враца
1. Публична Покана 2. Оферта - образец 3. Техническа спецификация 4. Проект на договор     02.11.2015 г. Договор ...

16.07.2015
03-2015-066 Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: Изпълнение на пакет за повишаване на енергийната ефективност на Покрита лекоатлетическа писта към Спортен комплекс ,,Христо Ботев“ – град Враца
1.Решение. 2.Обявление. 3.Указания. 4.Техническа спецификация. 5.Количествена сметка. 6.Образци за подготовка на офертата. 7.Проект на договор. 8.Технически проект.   ...

15.07.2015
03-2015-074 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:Периодична доставка на канцеларски материали и хартия за нуждите на общинска администрация Враца и общинските предприятия
1.Решение. 2.Обявление. 3.Документация за участие. 4.Образци. 5.Проект на договор.     18.12.2015 ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца