Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив

20.04.2016
03-2016-037 „Предоставяне на консултантски услуги при разработването и окомплектоването на проектно предложение за кандидатстване на община Враца, за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“
1. Решение 2. Обявление 3. Документация за участие. 4. Образци 5. Проект на договор 6. Техническа спецификация   03.06.2016 Протокол № 1 / 31.05.2016 г. 11.01.2017 РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ.   ...

14.04.2016
02-2016-027 Публична покана, с предмет: „Изготвяне на оценка на съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежите, в т.ч. и на част «Конструктивна», упражняване на строителен надзор и контрол по време на ремонт и възстано
1. Публична покана Приложения: 1. Указания за подготовка на офертата 2. Образец на оферта 3. Проект на договор 4. Техническа спецификация 5. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета ...

14.04.2016
04-2016-036 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител – координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение
04-2016-036 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител – координатор на стандартна балансираща група, за ниско ...

14.04.2016
01-2016-033 Публична покана, с предмет: „Доставка, изграждане и пускане в есплоатация на система за видеонаблюдение на денонощен паркинг в ж. к. Дъбника, бл. 25 собственост на Общинско предприятие ОП „Паркинги и гаражи“, ул. Никола Войводов 17 гр. Враца“
1. Публична покана 2. Техническа спецификация 3. Образец на оферта 4. Проект на договор   ...

14.04.2016
03-2016-034 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на бетон, трошен камък и строителни материали"
1. Решение 2. Обявление 3. Документация за участие. 4. Образци 5. Проект на договор   20.05.2016 Протокол № 1 / 17.05.2016 г. 30.05.2016 Съобщение отваряне ценови оферти. 09.06.2016 Решение № 1856 ...

14.04.2016
02-2016-028 Публична покана, с предмет: „Упражняване на строителен надзор по време на строителството на обекти в гр. Враца във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“
Упражняване на строителен надзор по време на строителството на обекти в гр. Враца във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, по 3 обособени ...

12.04.2016
03-2016-024 Обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР на 2 обекта, одобрени за финансиране по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради"
1. Решение 2. Обявление 3. Документация. 4. Приложения. 5. Проект на договор. 6. КСС - ОП 1. 7. КСС - ОП 2.   27.04.2016 Решение за промяна. 24.06.2016 Протокол №1 - 24.06.2016. 14.07.2016 Съобщение ...

11.04.2016
02-2016-029 Публична покана, с предмет: Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на СМР във връзка с изпълнение на проект: Повишаване на енергийната ефективност в общинската образователна инфраструктура на гр. Враца.
1. Публична Покана 2. Указания за подготовка на офертата. 3. Образец на Оферта 4. Проект на договор 5. Техническа спецификация 6. Списък на услугите (образец). 7. Списък на екипа (образец). 8. Методика ...

08.04.2016
03-2016-015 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР във връзка с повишаване на енергийната ефективност на част от образователна инфраструктура на гр. Враца."
1. Решение 2. Обявление 3. Документация за участие. 4. Методика за оценка на офертите. 5. Количествени сметки. 6. Техническа спецификация.   19.04.2016 Разяснение + Детайл от инвестиционния проект 22.04.2016 Разяснение ...

01.04.2016
03-2016-020 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на дейности по Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Враца"
1. Решение 2. Обявление 3. Документация за участие. 4. Образци. 5 Проект на договор.   10.05.2016 г. Протокол №1 от 05.05.2016 г. 11.05.2016 г. Съобщение за отваряне на ценовите оферти. 19.05.2016 ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца