Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив

21.09.2016
2016-70 Осигуряване на достъпна среда в Община Враца, съгласно изискванията на Проект "Красива България", чрез изграждане на два броя асансьора в сградата на общинска администрация - Враца
1. Обява 2. Образци 3. Проект на договор 4. Техническа спецификация 5. КСС   14.10.2016г.   Протокол.  28.10.2016г. Договор №С-245 от 17.10.2016 г. ...

21.09.2016
2016-69 Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществени мобилни мрежи по стандарт GSM и UMTS с национално покритие за нуждите на Община Враца
1. Обява 2. Образци 3. Проект на договор 4. Техническа спецификация   28.09.2016г. Съобщение 05.10.2016г. Протокол. 28.10.2016г. Договор №У-253 от 29.10.2016 г.   ...

12.09.2016
2016-068 „Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализация на проект: „Демонстрационен център за локални инсталации и технологии за пречистване на отпадъчни води”
1. Обява. 2. Техническо задание. 3. Образци. 4. Проект на договор. 5. Обобщено КСС. 6. Скица. 20.09.2016г. Разяснение 28.09.2016г. Съобщение за УДЪЛЖАВАНЕ на СРОКА. 03.10.2016г.   Протокол 14.10.2016г.   ...

31.08.2016
2016-067 обществена поръчка с предмет: „Ремонт на улици на територията на община Враца“.
  1. Указания. 2. Методика за оценка. 3. Техническа спецификация. 4. Образци. 5. Проект на договор. 6. Обявление за поръчка. 7. Решение за откриване на процедурата.   07.09.2016 . Решение за промяна. 07.09.2016 . Методика ...

26.08.2016
2016-066 Обществена поръчка с предмет: „Доставка на моторни превозни средства за нуждите на Община Враца”
1. Обява. 2. Техническа спецификация. 3. Образци. 4. Договор-проект.   02.09.2016 Съобщение. 10.09.2016 Протокол. ...

19.08.2016
2016-064 Обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на дейности по информация и публичност, по проект „СТИМУЛ за ранно детско развитие“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
1. Обява. 2. Образци. 3. Договор-проект 2 бр. 4. Техническа спецификация.   30.08.2016 г. Протокол №1. 26.09.2016г.  Протокол №2.   Договор Д-249 от 21.10.2016 г. по ОП-1.   Договор У-234 от 30.09.2016 ...

16.08.2016
2016-062 „Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Враца“.
1. Решение 2. Обявление 3. Указания. 4. Проект на договор. 5. Техническа спецификация. 6. Образци.     14.09.2016 г. ...

05.08.2016
2016-059 „Изпълнение на дейности по информация и публичност, по проект „Осигуряване функционирането на ОИЦ - Враца” по ОП „Добро управление” 2014-2020, по 5 /пет/ обособени позиции
1. Обява. 2. Образци. 3. Технически спецификации 5 бр. 4. Договор-проект 5 бр. 5. Концепция за брандинг. 6. Единен наръчник за бенефициента.   09.08.2016 г. Разяснение. 19.08.2016 г. Протокол №1. 01.09.2016 ...

05.08.2016
2016-061 „Архитектурно заснемане, изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 6) от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти на общински сгради на територията на град Враца“
1. Решение 2. Обявление 3. Документация.   23.08.2016  Разяснение. 24.08.2016  Разяснение 2. 17.09.2016 г. Протокол. 17.09.2016 г. Решение за определяне на изпълнител. 06.10.2016 г. Договор. ...

05.08.2016
2016-058 „Изпълнение на дейности по информация и публичност, по проект „FIESTA - целенасочени действия за интелигентно спестяване на енергия в семействата” по програма „Интелигентна енергия за Европа”, по 2 /две/обособени позиции
1. Обява. 2. Образци. 3. Техническа спецификация ОП 1. 4. Техническа спецификация ОП 2. 5. Договор-проект по Обособена позиция 1 и 2.   11.08.2016 г. Разяснение. 26.08.2016 г. Протокол. 15.09.2016 ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца