начало » Профил на купувача

Архив

21.08.2018
2018-046 „Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на проект “Нова възможност за деца и младежи в Община Враца - Проект 2“ по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
1. СТАНОВИЩЕ за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП. 2. СТАНОВИЩЕ за извършена проверка от външен експерт по чл. 229а ЗОП. 23.08.2018 г. 3. Решение за откриване. 4. Обявление за поръчка. 25.08.2018 ...

17.08.2018
2018-045 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОФИС-ОБЗАВЕЖДАНЕ, ПОДВИЖНО И НЕПОДВИЖНО, ЗА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА ОБЩИНА ВРАЦА
1. Решение за откриване. 2. Обявление за поръчка. 3. Указания. 4. Техническа спецификация. 5. Проект на договор. 6. Методика за оценка на офертите. 7. Образци.   23.08.2018 г.     Разяснение. 03.09.2018 ...

14.08.2018
2018-044 ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА И НА ПАВИЛИОНИ НА ПАЗАРНИ ПЛОЩАДКИ, НАХОДЯЩИ СЕ В ГР. ВРАЦА
1. Решение за откриване на процедура. 2. Обявление за поръчка. 3. Указания. 4. Техническа спецификация. 5. Проект на договор. 6. Образци.   17.09.2018 г.    ПРОТОКОЛ ОТ 14.09.2018 г. 17.09.2018 ...

13.08.2018
2018-043 ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. ВРАЦА
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор  4. Технически проекти 5. Образци 6. КСС   28.08.2018 г.  Съобщение.  03.09.2018 г.  ПРОТОКОЛ 1 ОТ 03.09.2018 г.  14.09.2018 г.  ПРОТОКОЛ ...

09.08.2018
2018-042 ЗАКУПУВАНЕ НА УЕБ БАЗИРАНА ПЛАТФОРМА И ИНСТАЛИРАНЕТО Й
1. Решение за откриване. 2. Обявление за поръчка. 3. Указания. 4. Техническа спецификация. 5. Проект на договор. 6. Методика за оценка на офертите. 7. Образци.   05.09.2018 г.  Протокол № 1 от ...

08.08.2018
2018-041 Доставка на оборудване за създаване на трансгранична точка за подобряване на капацитета на администрацията за преодоляване на кризисни ситуации и бедствия във Враца
1. Решение за откриване на процедура. 2. Обявление за поръчка. 10.08.2018 г. 3. Указания. 4. Техническа спецификация. 5. Проект на договор. 6. Методика. 7. Образци.   12.09.2018 г.  Информация ...

27.07.2018
2018-040 ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА (ВЪОРЪЖЕНА И НЕВЪОРЪЖЕНА) ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА, ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ НА ОБЕКТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВРАЦА – ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1. Решение за откриване на процедура. 2. Покана до „АС ОРЕЛ - 2006” ЕООД. 3. Покана до „ПИ ЕС ЕС” ООД. 4. Покана до „СИТИ” ЕООД. 5. Техническа спецификация. 6. ...

25.07.2018
2018-039 ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ И СПОРТНА ПЛОЩАДКА
1. Решение за откриване. 2. Обявление за поръчка. 3. Указания. 4. Техническа спецификация. 5. Проект на договор. 6. Методика за оценка на офертите. 7. Образци.   27.08.2018 г.    Протокол № 1 от ...

16.07.2018
2018-038 “Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: „Изграждане на ул.„Венец“, ж.к.Медковец, гр.Враца”.
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор 4. Образци   31.07.2018 г.  Съобщение. 06.08.2018 г.  ПРОТОКОЛ 1 ОТ 06.08.2018Г. 13.08.2018 г.  ПРОТОКОЛ 2 ОТ 13.08.2018Г. 28.08.2018 г.  ДОГОВОР ...

25.06.2018
2018-037 Дейности, свързани с осигуряването на информация и комуникация по проект: № BG16RFOP001-5.001-0049-С01 „Нова възможност за деца и младежи в Община Враца – проект 2“, процедура BG16RFOP001-5.001
2018-037 „Дейности, свързани с осигуряването на информация и комуникация по проект: № BG16RFOP001-5.001-0049-С01 „Нова възможност за деца и младежи в Община Враца – проект 2“, процедура ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 

 

 

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Враца.