Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Профил на купувача

Архив

27.06.2017
2017-023 Обществена поръчка с предмет „Извършване на текущ ремонт на ОИЦ” съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFОР001-4.001-0024-С01/24.02.2016 г., финансиран по ОП „Добро управление” 2014-2020”
1. Обява. 2. Техническа спецификация. 3. Проект на договор 4. Образци 5. КСС.   12.07.2017   Съобщение. 21.07.2017 - Протокол от 21.07.2017г. 31.07.2017 - Договор от 27.07.2017г. ...

12.06.2017
2017-022 Обществена поръчка с предмет: Предоставяне на юридически услуги, свързани с процедура по отчуждение на имоти с цел придобиване на право на преминаване и право на строеж.
1. Решение   15.06.2017  Протокол №1 от 15.06.2017 г. 27.06.2017  Доклад от 23.06.2017 г. 27.06.2017  Протокол №2 от 23.06.2017 г. 27.06.2017  Протокол №2.1 от 23.06.2017 г. 27.06.2017  Протокол ...

29.05.2017
2017-021 Доставка на бетон, трошен камък, и строителни материали
1.Обява 2.Техническа спецификация 3.Образци 4.Проект на договор   05.06.2017  Съобщение. 14.06.2017  Протокол от 14.06.2017 г. 20.06.2017г.  Договор № Д-162/20.06.2017 ...

27.05.2017
2017-020 Доставка на моторни превозни средства за нуждите на община Враца по шест особенни позиции
1.Договор - проект 2.Методика за оценка 3.Указания - доставка 4.Техническа спецификация 5. Образци   29.05.2017 - Решение 29.05.2017 - Обявление 14.06.2017 - Писмено разяснение 14.06.2017 - Нов ...

22.05.2017
2017-019 Доставка на сол за зимно поддържане на уличната мрежа в гр.Враца и населените места в общината.
1. Решение   13.07.2017  Съобщение за възложена поръчка. 13.07.2017  Договор № 179/28.06.2017 ...

18.05.2017
2017-018 Оцифряване на плановете за регулация на населените места на с. Баница, с. Бели извор, с. Девене, с. Голямо Пещене и с. Три кладенци, община Враца
1. Обява. 2. Техническа спецификация. 3. Образци. 4. Проект на договор. 30.05.2017г.  Протокол №1/30.05.2017 07.06.2017г.  Протокол №2/07.06.2017 20.06.2017г.  Договор № У-158/16.06.2017 ...

17.05.2017
2017-017 „Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на проекти по оперативна програма "Региони в растеж"2014-2020 по четири обособени позиции.
1. Решение 2. Обявление 3. Указания. 4. Проект на договор. 5. Техническа спецификация. 6. Образци.   23.05.2017   Решение за промяна. 23.05.2017   Техническа спецификация промяна. 23.06.2017   Протокол ...

15.05.2017
2017-016 Обществена поръчка с предмет: "Доставка на течни горива (Бензин А-95Н и Дизелово гориво) за нуждите на автомобилния парк на Община Враца за 36 месеца"
Решение.   12.06.2017 г.  Обявление за възложена поръчка. 12.06.2017 г.  Договор № 159 от 01.06.2017. ...

09.05.2017
2017-015 Изпълнение на инженеринг, във връзка с реализацията на проекти по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г. по две обособени позиции.
1. Решение 2. Обявление 3. Проект на договор 4. Образци. 5. Образци позиция-1. 6. Образци позиция-2. 7. Техническа спецификация 8. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА. 9. УКАЗАНИЯ 26.05.2017 -  10. Решение за ...

03.05.2017
2017-014 „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦДГ ”ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО“, УЛ. “ЦАР АСЕН“ № 1, ГРАД ВРАЦА - ОСНОВЕН РЕМОНТ“
1. Обява. 2. Техническа спецификация. 3. Проект на договор 4. Образци 5. Образец № 9 - Декларация материали. 6. Образец № 10 - Декларация за приемане на договора. 7. КСС. 8. Инвестиционен проект.   09.05.2017  Разяснение.  11.05.2017  Разяснение ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

 

 

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Враца.