Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив

08.02.2019
2019-004 Доставка и монтаж на оборудване, съоръжения и обзавеждане, във връзка с Проект „Нова възможност за деца и младежи в Община Враца – Проект 2“ по три обособени позиции
1. Решение. 2. Обявление. 3. Указания. 4. Техническа спецификация.          Приложение №1 към Техническа спецификация.          Приложение №2 към Техническа спецификация.          Приложение №3 към Техническа ...

28.01.2019
2019-003 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ ЗА 2019 ГОДИНА
1. Решение за откриване. 2. Обявление за поръчка. 3. Указания. 4. Техническа спецификация. 5. Проект на договор. 6. Образци.   26.02.2019 г.    Протокол от 26.02.2019 г. 26.02.2019 г.    Решение ...

22.01.2019
2019-002 Изпълнение на мерки за публичност и визуализация по проект: „Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци – регион Враца”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020 година“, по две обособени позици
1. Решение за откриване. 2. Обявление за поръчка. 3. Указания. 4. Техническа спецификация. 5. Проект на договор ОП 1. 6. Проект на договор ОП 2. 7. Образци.   Разяснение. Разяснение 2. Разяснение ...

21.01.2019
2019-001 Доставка и монтаж на оборудване, съоръжения и обзавеждане, във връзка с Проект „Нова възможност за деца и младежи в Община Враца – Проект 1“ по две обособени позиции
1. Решение за откриване на процедура. 2. Обявление за поръчка. 3. Указания. 4. Техническа спецификация. 5. Проект на договор ОП 1. 6. Проект на договор ОП 2. 7. Методика за оценка на офертите. 8. ...

21.12.2018
2018-068 ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВРАЦА
1. Решение за откриване. 2. Обявление за поръчка. 3. Указания. 4. Техническа спецификация. 5. Проект на договор. 6. Методика за оценка на офертите. 7. Образци.   11.01.2019 г.    Решение №87 от ...

10.12.2018
2018-067 ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЕКТИ ОТ ОБЩИНСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВРАЦА
1. Решение за откриване. 2. Обявление за поръчка. 3. Указания. 4. Техническа спецификация. 5. Проект на договор. 6. Методика за оценка на офертите. 7. Образци.   1312.2018 г.    Решение №3820 от ...

06.12.2018
2018-066 ОТКРИТА ПРОЦУДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА ОБРАБОТКА (ШРЕДИРАНЕ) И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“
1. Решение за откриване на процедура. 2. Обявление за поръчка. 3. Указания. 4. Техническа спецификация. 5. Споразумение. 6. Проект на договор. 7. Образци.   21.01.2019 г.    Доклад от 17.01.2019 ...

04.12.2018
2018-065 Избор на изпълнител за изготвяне на документации за възлагане на обществени поръчки за целите на проект „Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци – регион Враца”
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор  4. Образци   11.12.2018 г.    Съобщение на основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки. 18.12.2018 г.    Протокол от 17.12.2018г.  ДОГОВОР ...

27.11.2018
2018-064 ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛ – КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА, ЗА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ, С ПЪЛНО АДМИНИСТРИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ПОТОК С ЕСО И ПОЕМАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА НЕБАЛАНСИ ЗА ОБЕКТИ НА ОБЩИНА ВРАЦА ПО
1. Решение за откриване на процедура. 2. Обявление за поръчка. 3. Указания. 4. Техническа спецификация. 5. Проект на договор. 6. Образци. 7. Приложение към Техническата спецификация.    29.01.2019г.  ...

19.11.2018
2018-063 ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. ВРАЦА
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор  4. Технически проекти 5. Образци 6. КСС   04.12.2018 г.    СЪОБЩЕНИЕ. 10.12.2018 г.    ПРОТОКОЛ № 1 ОТ 10.12.2018Г. 18.12.2018 г.    Протокол ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца