Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив

05.08.2016
2016-059 „Изпълнение на дейности по информация и публичност, по проект „Осигуряване функционирането на ОИЦ - Враца” по ОП „Добро управление” 2014-2020, по 5 /пет/ обособени позиции
1. Обява. 2. Образци. 3. Технически спецификации 5 бр. 4. Договор-проект 5 бр. 5. Концепция за брандинг. 6. Единен наръчник за бенефициента.   09.08.2016 г. Разяснение. 19.08.2016 г. Протокол №1. 01.09.2016 ...

05.08.2016
2016-061 „Архитектурно заснемане, изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 6) от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти на общински сгради на територията на град Враца“
1. Решение 2. Обявление 3. Документация.   23.08.2016  Разяснение. 24.08.2016  Разяснение 2. 17.09.2016 г. Протокол. 17.09.2016 г. Решение за определяне на изпълнител. 06.10.2016 г. Договор. ...

05.08.2016
2016-058 „Изпълнение на дейности по информация и публичност, по проект „FIESTA - целенасочени действия за интелигентно спестяване на енергия в семействата” по програма „Интелигентна енергия за Европа”, по 2 /две/обособени позиции
1. Обява. 2. Образци. 3. Техническа спецификация ОП 1. 4. Техническа спецификация ОП 2. 5. Договор-проект по Обособена позиция 1 и 2.   11.08.2016 г. Разяснение. 26.08.2016 г. Протокол. 15.09.2016 ...

03.08.2016
2016-057 "Периодично техническо обслужване на моторни превозни средства, включващо профилактика, ремонт и поддръжка на автомобилите, подмяна на резервни части, материали и консумативи за моторни превозни средства, собственост на Община Враца.
1. Обява. 2. Образци. 3. Техническа спецификация. 4. Договор-проект по Обособена позиция 1. 5. Договор-проект по Обособена позиция 2.   15.08.2016 Протокол 1 от 12.08.2016 г. 29.08.2016 Протокол 2 ...

22.07.2016
2016-056 ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА (ВЪОРЪЖЕНА И НЕВЪОРЪЖЕНА) ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА, ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОПУСКВАТЕЛЕН РЕЖИМ И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ НА ОБЕКТИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВРАЦА“.
1. Решение 2. Обявление 3. Приложения - образци. 4. Документация.     22.08.2016 г. Протокол 1 - 22.08.2016. 15.09.2016 г. Съобщение за отваряне на ценови оферти. 20.09.2016 г. Решение 20.09.2016г. ...

15.07.2016
2016-054 Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на многофамилни жилищни сгради в град Враца, съгласно Закона за енергийната ефективност и при условията и по реда, определен от Наредба 16-1594 от 2013 година и архитектурно заснемане
Информация за публикувана в профила на купувача обява. 1. Обява. 2. Приложения. 3. Техническа спецификация. 4. Договор-проект.   18.07.2016 г. Разяснение. 29.07.2016 Протокол 1 от 29.07.2016 г.. 19.08.2016 ...

15.07.2016
2016-053 Паспортизация на общински сгради и съоръжения съгласно Наредба № 5/2006 година на МРРБ на територията на община Враца
Информация за публикувана в профила на купувача обява. 1. Обява. 2. Приложения. 3. Техническа спецификация. 4. Договор-проект.   18.07.2016 г. Разяснение. 19.07.2016 г. Съобщение за прекратяване. ...

15.07.2016
03-2016-042 Инженеринг - проектиране и изграждане на ново улично осветление на гр. Враца
Информация за публикувана в профила на купувача обява. 1. Обява. 2. Приложения. 3. Техническа спецификация. 4. Договор-проект.   21.07.2016 г. Съобщение за прекратяване.   ...

07.07.2016
2016-052 ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
1. Решение 2. Обявление 3. Приложения - образци. 4. Документация.   18.08.2016 Протокол № 1. 01.09.2016 Съобщение. ...

07.07.2016
2016-051 обществена поръчка с предмет Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Враца по шест обособени по
1. Решение 2. Обявление 3. Документация. 4. Договор-проект.   13.07.2016  Разяснение. 19.07.2016  Разяснение 2. 21.07.2016  Решение за одобряване на обявление за изменение. 22.07.2016  Разяснение ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца