Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив

26.01.2017
2017-003 ОП по чл.14,ал.1,т.5 от ЗОП: „Сметосъбиране и сметоизвозване на бит.о-ци от общ. Враца. Поддържане чистотата на ул.мрежа и терени за общ. ползване в нормални и зимни условия в т.ч. снегопочистване на гр.Враца. Поч. и подд. на зел.площи и озелен.
1. Обявление за възложена поръчка. 2. Становище №К-34 от 16.01.2017 г. на АОП. 3. Договор №У-8/26.01.2017 г. с приложения към него 4. Таблици - 10 бр. ...

12.01.2017
2017-002 “Oбслужване на обект „Разтоварище за строителни и неопасни производствени отпадъци” в п.и.12259.153.4, м. ”Орешака”, землище град Враца”
1. Обява 2. Техническа спецификация. 3. Проект на договор 4. Образци.     16.02.2017 г. Договор №У-34-14.02.2017. ...

06.01.2017
2017-001 Договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Строителен мениджмънт и строителен надзор на договори за строителство по ФИДИК - Интегриран проект за воден цикъл на град Враца - II фаза"
  1. Решение за откриване на процедура № 12/06.01.2017 2. Подробни мотиви за откриване на процедура по чл.79, ал.1, т.3 "б" към Решение за откриване на процедурра № 12/06.01.2017 на обществена поръчка ...

28.11.2016
2016-075 „Изпълнение на СМР във връзка с повишаване на енергийната ефективност в СОУ „Васил Кънчов“, гр. Враца по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”
1. Обява 2. Техническа спецификация. 3. Проект на договор 4. Образци. 5. KS_Васил Кънчов1_rev_OP.       30.12.2016 ...

16.11.2016
2016-074 „Зимно поддържане на общинска пътна мрежа и част от уличната мрежа в селата - сезон 2016/2017 година“
1. Обява 2. Техническа спецификация. 3. Проект на договор 4. Образци. 5. Приложение А1. 6. Приложение А2.   24.11.2016 г.     СЪОБЩЕНИЕ. 01.12.2016 г.     Протокол. 06.12.2016 г.     Договор с ...

27.10.2016
2016-073 „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА И ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА В СЕЛАТА - СЕЗОН 2016/2017”
1. Обява 2. Техническа спецификация. 3. Проект на договор 4. Образци. 5. Приложение А1. 6. Приложение А2.   03.11.2016 г.  Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти. 08.11.2016 г.  ...

14.10.2016
2016-072 Проучвателни дейности (инженерно-геоложки и хидроложки проучвания), лабораторни изследвания, изготвяне на доклад за инженерно – геоложки и хидрогеоложки условия в района на свлачището, геодинамична оценка за състоянието му и проектиране в района
1. Обява. 2. Техническа спецификация. 3. Образци. 4. Договор-проект.   19.10.2016    Становище на "Геозащита Плевен" EOOД. 31.10.2016    ПРОТОКОЛ 1. 17.11.2016    ПРОТОКОЛ 2.  01.12.2016    Договор-ХИДРО- ...

05.10.2016
2016-071 „Текущ ремонт на Покрита лекоатлетическа писта към спортен комплекс „Христо Ботев“ “.
1. Обява 2. Образци 3. Проект на договор 4. Техническа спецификация 5. КСС   03.11.2016    ПРОТОКОЛ 1. 03.11.2016    ПРОТОКОЛ 2. 11.11.2016    Договор с ДЗЗД "АСФ" ...

21.09.2016
2016-70 Осигуряване на достъпна среда в Община Враца, съгласно изискванията на Проект "Красива България", чрез изграждане на два броя асансьора в сградата на общинска администрация - Враца
1. Обява 2. Образци 3. Проект на договор 4. Техническа спецификация 5. КСС   14.10.2016г.   Протокол.  28.10.2016г. Договор №С-245 от 17.10.2016 г. ...

21.09.2016
2016-69 Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществени мобилни мрежи по стандарт GSM и UMTS с национално покритие за нуждите на Община Враца
1. Обява 2. Образци 3. Проект на договор 4. Техническа спецификация   28.09.2016г. Съобщение 05.10.2016г. Протокол. 28.10.2016г. Договор №У-253 от 29.10.2016 г.   ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца