начало » Профил на купувача

Архив

21.01.2016
02-2016-002 Публична покана, с предмет: Доставка на стандартни пътни знаци и материали по организация и безопасност на движението за нуждите на Община Враца за 2016 г.
1. Публична Покана 2. Указания за подготовка на офертата. 3. Образец на оферта. 4. Проект на договор. 5. Техническа спецификация. 6. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на ...

20.01.2016
03-2016-004 – Договаряне без обявление с предмет: Архитектурно заснемане, изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики на многофамилна жилищна сграда в гр.Враца, ул. Мито Орозов №45.
Решение № 142 / 19.01.2016 г.       04.02.2016 г. Решение № 399 / 04.02.2016 г. ...

20.01.2016
03-2016-003 – Договаряне без обявление с предмет: Архитектурно заснемане, изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики на многофамилна жилищна сграда в гр.Враца, ул. Васил Кънчов №2А.
Решение № 143 / 19.01.2016 г.       04.02.2016 г. Решение № 398 / 04.02.2016 г. ...

08.01.2016
02-2016-001 Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Община Враца по обособени позиции (ОП)
1. Публична Покана 2. Техническа спецификация. 3. Методика за оценка. 4. Образец на оферта за ОП-1. 5. Образец на оферта за ОП-2. 6. Проект на договор за ОП-1. 7. Проект на договор за ОП-2. 8.Образец на ...

16.12.2015
02-2015-101 Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: Обслужване на обект "Разтоварище за строителни и неопасни производствени отпадъци", п.и. 12259.153.4, в м. "Орешака" землището на гр. Враца
1.Публична Покана 2.Образец на оферта. 3.Проект на договор. 4.Образец на декларация за оборудване. 5.Образец на декларация за приемане клаузите на договора.   Утвърден от възложителя Протокол. ...

21.10.2015
03-2015-099 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГР. ВРАЦА
1. Решение 2. Обявление 3. Документация 4. Приложения     30.12.2015 Протокол № 1 от 20.11.2015 г. ...

20.10.2015
03-2015-098 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: АВАРИЙНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ОТ ОБЩИНА ВРАЦА, ВСЛЕДСТВИЕ НА НАВОДНЕНИЯТА ПРЕЗ М. ЮЛИ И АВГУСТ 2014 Г.
1. Решение 2. Обявление 3. Документация 4. Приложения   19.11.2015 г.  Решение №2566 / 19.11.2015 г. за прекратяване процедурата. ...

16.10.2015
03-2015-094 – Договаряне без обявление с предмет: Изпълнение на допълнителни СМР в Младежки център - Враца
1. Решение за откриване.   16.10.2015 Решение № 2798. 16.10.2015 Доклад+Протокол. ...

12.10.2015
03-2015-097 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Архитектурно заснемане, изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и на техническ
1. Решение 2. Обявление 3. Документация 4. Приложения   12.11.2015 г.  Решение за лрекратяване. 18.11.2015 г.  Протокол №1 . 26.11.2015 г.  Съобщение за отваряне на ценовите оферти. ...

09.10.2015
04-2015-091 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАЛА - КЛУБ НА КМЕТСТВО С. ВЛАСАТИЦА, ОБЩИНА ВРАЦА, УПИ І-113 КВ. 29
1. Решение 2. Обявление 3. Документация 4. Приложения 5. Количествена сметка.   21.10.2015 г. Отговор № 1 - разяснения по зададени въпроси към 20.10.2015 ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 

 

 

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Враца.