Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив

27.07.2017
2017 - 032 "Текущи ремонти на инфраструктурни обекти на територията на община Враца - II част"
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проекти на договор 4. Образци 5. Количествено - стойностна сметка 6. Методика за оценка   14.08.2017    Протокол №1 от 14.08.2017 г. 23.08.2017    Протокол ...

25.07.2017
Удължаване на срок "Община Враца уведомява всички заинтересовани потенциални инвеститори, че е изготвено обемно - градоустройствено проучване на административно-търговски център в УПИ II 181, кв.1, ЦГЧ, с идентификатор 12259.1020.181, по плана на ...
  Община Враца уведомява всички заинтересовани потенциални инвеститори, че е изготвено обемно - градоустройствено проучване на административно-търговски център в УПИ II 181, кв.1, ЦГЧ, с идентификатор ...

24.07.2017
2017 - 031 „Изработване на проект Общ устройствен план на Община Враца, включващ Екологична оценка и Оценка за съвместимост в териториален обхват, съгласно чл. 105, т. 1 от Закона за устройство на територията“
1. Решение 2. Обявление 3. Указания 4. Техническа спецификация 5. Образци 6. Методика за оценка 7. Проект на договор   02.08.2017 г.  Разяснение 04.08.2017 г.  Разяснение 10.08.2017 г.  Разяснение 30.08.2017 ...

24.07.2017
2017 - 030 „Избор на изпълнител за информация и публичност на проект: “Актуализация на програмата за управление качеството на атмосферния въздух в Община Враца по две обособени позиции“
  1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Образци 4. Проект на договор   31.07.2017  Съобщение за удължаване на срокa за получаване на оферти. 07.08.2017  Протокол на 07.08.2017 година. 17.08.2017  ...

19.07.2017
2017-028 "Реконструкция на съществуващи и изграждане на нови детски площадки на територията на гр. Враца"
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Образци 4. Проект на договор 5. Количествено-стойностна сметка   03.08.2017    Съобщение. 08.08.2017    Протокол №1 от 08.08.2017 г. 16.08.2017    Протокол ...

19.07.2017
2017 - 029 „Доставка на контейнери тип „Бобър”, с обем 1,1 куб. м. и кошчета за нуждите на Община Враца през 2017 година”
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Образци 4. Проект на договора 5. Съобщение за удължаване на срокa за обществена поръчка   01.08.2017 г.  Съобщение за прекратяване на обществената поръчка ...

07.07.2017
2017-027 „Реконструкция ремонт и внедряване мерки за енергийна ефективност на административни сгради (Ремонт и обновяване на административната сграда на Община Враца)“
1. Решение 2. Обявление 3. Проект на договор. 4. Образци. 5. Техническа спецификация. 6. Методика за оценка. 7. Указания. 8. Работен проект. 9. КСС. 24.07.2017г. - Разяснение 31.07.2017г. - Разяснение 03.08.2017г. ...

06.07.2017
2017-026 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 ГОДИНА ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
1. Решение 2. Обявление 3. Проект на договор. 4. Образци. 5. Техническа спецификация. 6. Методика за оценка. 7. Указания. 8. ЕО+ТО за обособена позиция 1. 9. ЕО+ТО за обособена позиция 2.   13.07.2017  Решение ...

06.07.2017
2017-024 : „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в централната част на град Враца - зони 3, 4, 5 и 6 в участъка от ул. ”Поп Сава Катрафилов” до ул. ”Кръстьо Българията” и 12 улици в Централна градска част“
1. Решение 2. Обявление 3. Проект на договор. 4. Образци. 5. Техническа спецификация. 6. Методика за оценка. 7. Указания. 8. Работен проект. 9. Становище на АОП за осъществен предварителен контрол. 10. ...

05.07.2017
2017-025 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ОБЕКТ: МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. ВРАЦА БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ № 140, БЛ. „МАЙ“ № 1“
1. Решение 2. Обявление 3. Проект на договор. 4. Образци. 5. Техническа спецификация. 6. Методика за оценка. 7. Указания. 8. Техническо и енергийно обследване.   09.08.2017    Протокол №1 от 09.08.2017 ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца