Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив

19.07.2017
2017 - 029 „Доставка на контейнери тип „Бобър”, с обем 1,1 куб. м. и кошчета за нуждите на Община Враца през 2017 година”
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Образци 4. Проект на договора 5. Съобщение за удължаване на срокa за обществена поръчка   01.08.2017 г.  Съобщение за прекратяване на обществената поръчка ...

07.07.2017
2017-027 „Реконструкция ремонт и внедряване мерки за енергийна ефективност на административни сгради (Ремонт и обновяване на административната сграда на Община Враца)“
1. Решение 2. Обявление 3. Проект на договор. 4. Образци. 5. Техническа спецификация. 6. Методика за оценка. 7. Указания. 8. Работен проект. 9. КСС. 24.07.2017г. - Разяснение 31.07.2017г. - Разяснение 03.08.2017г. ...

06.07.2017
2017-026 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 ГОДИНА ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
1. Решение 2. Обявление 3. Проект на договор. 4. Образци. 5. Техническа спецификация. 6. Методика за оценка. 7. Указания. 8. ЕО+ТО за обособена позиция 1. 9. ЕО+ТО за обособена позиция 2.   13.07.2017  Решение ...

06.07.2017
2017-024 : „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в централната част на град Враца - зони 3, 4, 5 и 6 в участъка от ул. ”Поп Сава Катрафилов” до ул. ”Кръстьо Българията” и 12 улици в Централна градска част“
1. Решение 2. Обявление 3. Проект на договор. 4. Образци. 5. Техническа спецификация. 6. Методика за оценка. 7. Указания. 8. Работен проект. 9. Становище на АОП за осъществен предварителен контрол. 10. ...

05.07.2017
2017-025 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ОБЕКТ: МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. ВРАЦА БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ № 140, БЛ. „МАЙ“ № 1“
1. Решение 2. Обявление 3. Проект на договор. 4. Образци. 5. Техническа спецификация. 6. Методика за оценка. 7. Указания. 8. Техническо и енергийно обследване.   09.08.2017    Протокол №1 от 09.08.2017 ...

27.06.2017
2017-023 Обществена поръчка с предмет „Извършване на текущ ремонт на ОИЦ” съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFОР001-4.001-0024-С01/24.02.2016 г., финансиран по ОП „Добро управление” 2014-2020”
1. Обява. 2. Техническа спецификация. 3. Проект на договор 4. Образци 5. КСС.   12.07.2017   Съобщение. 21.07.2017 - Протокол от 21.07.2017г. 31.07.2017 - Договор от 27.07.2017г.                    Допълнително ...

12.06.2017
2017-022 Обществена поръчка с предмет: Предоставяне на юридически услуги, свързани с процедура по отчуждение на имоти с цел придобиване на право на преминаване и право на строеж.
1. Решение   15.06.2017  Протокол №1 от 15.06.2017 г. 27.06.2017  Доклад от 23.06.2017 г. 27.06.2017  Протокол №2 от 23.06.2017 г. 27.06.2017  Протокол №2.1 от 23.06.2017 г. 27.06.2017  Протокол ...

29.05.2017
2017-021 Доставка на бетон, трошен камък, и строителни материали
1.Обява 2.Техническа спецификация 3.Образци 4.Проект на договор   05.06.2017  Съобщение. 14.06.2017  Протокол от 14.06.2017 г. 20.06.2017г.  Договор № Д-162/20.06.2017 ...

27.05.2017
2017-020 Доставка на моторни превозни средства за нуждите на община Враца по шест особенни позиции
1.Договор - проект 2.Методика за оценка 3.Указания - доставка 4.Техническа спецификация 5. Образци   29.05.2017 - Решение 29.05.2017 - Обявление 14.06.2017 - Писмено разяснение 14.06.2017 - Нов ...

22.05.2017
2017-019 Доставка на сол за зимно поддържане на уличната мрежа в гр.Враца и населените места в общината.
1. Решение   13.07.2017  Съобщение за възложена поръчка. 13.07.2017  Договор № 179/28.06.2017 15.10.2018  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца