Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив

27.09.2017
2017-043 Обществена поръчка с предмет: "Доставка на горива за нуждите на ОП БКС, град Враца за 36 месеца.
27.09.2017 г.  Становище на АОП за осъществен контрол – КСИ-17025.09.2017 година. 27.09.2017 г.  Решение за откриване на процедура. 29.09.2017 г.  Texническа спецификация. 12.10.2017 г.  Становище ...

20.09.2017
2017-042 „Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител – координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение с пълно администратиране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на Община Враца”.
1. Обявление за откриване на процедура. 2. Решение за откриване на процедура. 3. Указания. 4 Техническа спецификация. 5. Приложение към Техническата спецификация. 6. Проект на договор 7. Образци.   16.11.2017 ...

15.09.2017
2017-041 „Изграждане на тренировъчно игрище с изкуствена настилка в УПИ ХХІІ-5 кв.236 по плана на спортен комплекс гр.Враца”
1. Обява 2. КСС 3. Техническа спецификация 4. Методика за оценка на офертите 5. Проект на договор 6. Образци   04.10.2017 г.  ПРОТОКОЛ 1 от 04.10.2017г. 13.10.2017 - Протокол от №2 от 13.10.2017 ...

13.09.2017
2017-040 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ ПРЕЗ 2017 – 2018 ГОДИНА“
1. Решение за откриване на процедура. 2. Обявление за поръчка. 3. Указания. 4. Техническа спецификация. 5. Образци. 6. Проект на договор.   13.10.2017 - Протокол от 12.10.2017 г.  13.10.2017 - ...

04.09.2017
2017-039 ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА НОВ, ИЗЦЯЛО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ВРАЦА”
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор 4. Образци   11.09.2017   Съобщение по чл. 188, ал.2 от ЗОП 20.09.2017 г.   Протокол от 20.09.2017 г. 10.10.2017 г.   Договор Д-230/09.10.2017 ...

04.09.2017
2017-038 „Периодично техническо обслужване на моторни превозни средства, включващо профилактика, ремонт и поддръжка на автомобилите, подмяна на резервни части, материали и консумативи за моторни превозни средства, собственост на Община Враца”
1. Обява 2. Техническа спецификация. 3. Проект на договор за обособена позиция 1. 4. Проект на договор за обособена позиция 2. 5. Образци.   11.09.2017   Съобщение по чл. 188, ал.2 от ЗОП 18.09.2017   ...

04.09.2017
2017-037 „Зимно поддържане на общинска пътна мрежа и част от уличната мрежа в селата - сезон 2017/2018 година“
1. Обявление за откриване на процедура. 2. Решение за откриване на процедура. 3. Указания. 4 Техническа спецификация. 5. Приложение А1 към Техническата спецификация. 6. Приложение А2 към Техническата ...

28.08.2017
2017-036 ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ТЕКУЩ РЕМОНТ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТИ ОТ ОБЩИНСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ВРАЦА ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор 4. Образци 5. Количествено - стойностна сметка за Обособена позиция №1 6. Количествено - стойностна сметка за Обособена позиция №2 7. Методика ...

25.08.2017
2017-035 ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Актуализация на Програмата за управление качеството на атмосферния въздух в Община Враца“
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Методика. 4. Образци 5. Проект на договор.   04.09.2017 г.   Протокол 1 от 04.09.2017 г. 02.10.2017 г.   Протокол 2 от 02.10.2017 г. 31.10.2017 г.   Договор У-242 ...

16.08.2017
2017-034 ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Дизайн и изработване на рекламни и печатни информационни материали по проекта: плакати, информационни дипляни, постоянни обяснителни табели и банери“
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор 4. Образци   25.08.2017    Протокол от 25.08.2017 г. 13.10.2017    Договор № У-212 от 13.09.2017 г. ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца