начало » Профил на купувача

Архив

18.05.2017
2017-018 Оцифряване на плановете за регулация на населените места на с. Баница, с. Бели извор, с. Девене, с. Голямо Пещене и с. Три кладенци, община Враца
1. Обява. 2. Техническа спецификация. 3. Образци. 4. Проект на договор. 30.05.2017г.  Протокол №1/30.05.2017 07.06.2017г.  Протокол №2/07.06.2017 20.06.2017г.  Договор № У-158/16.06.2017 ...

17.05.2017
2017-017 „Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на проекти по оперативна програма "Региони в растеж"2014-2020 по четири обособени позиции.
1. Решение 2. Обявление 3. Указания. 4. Проект на договор. 5. Техническа спецификация. 6. Образци.   23.05.2017   Решение за промяна. 23.05.2017   Техническа спецификация промяна. 23.06.2017   Протокол ...

15.05.2017
2017-016 Обществена поръчка с предмет: "Доставка на течни горива (Бензин А-95Н и Дизелово гориво) за нуждите на автомобилния парк на Община Враца за 36 месеца"
Решение.   12.06.2017 г.  Обявление за възложена поръчка. 12.06.2017 г.  Договор № 159 от 01.06.2017. ...

09.05.2017
2017-015 Изпълнение на инженеринг, във връзка с реализацията на проекти по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г. по две обособени позиции.
1. Решение 2. Обявление 3. Проект на договор 4. Образци. 5. Образци позиция-1. 6. Образци позиция-2. 7. Техническа спецификация 8. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА. 9. УКАЗАНИЯ 26.05.2017 -  10. Решение за ...

03.05.2017
2017-014 „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦДГ ”ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО“, УЛ. “ЦАР АСЕН“ № 1, ГРАД ВРАЦА - ОСНОВЕН РЕМОНТ“
1. Обява. 2. Техническа спецификация. 3. Проект на договор 4. Образци 5. Образец № 9 - Декларация материали. 6. Образец № 10 - Декларация за приемане на договора. 7. КСС. 8. Инвестиционен проект.   09.05.2017  Разяснение.  11.05.2017  Разяснение ...

21.04.2017
2017-013 Изпълнение на инженеринг, във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на Община Враца за обект: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Враца бул. "Христо Ботев" №140, бл. "Май" №1
1. Решение 2. Обявление 3. Проект на договор 4. Образци 5. Техническа спецификация 6. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА. 7. УКАЗАНИЯ   09.05.2017  Технически паспорт. 09.05.2017  Разяснение.  11.05.2017  Разяснение ...

28.03.2017
2017-012 „РЕМОНТ НА ПЪТНА МРЕЖА 2017 ГОДИНА, В Т. Ч.: ПЪТ VRC 1035 (ДЕВЕНЕ – ТРИ КЛАДЕНЦИ), ПЪТ VRC 1036 (ДЕВЕНЕ – ЧИРЕН – ПЪТ II-15), ПЪТ VRC 1038 (МРАМОРЕН – ГОЛЯМО ПЕЩЕНЕ)“
1. Обява. 2. Техническа спецификация. 3. Образци. 4. Проект на договор.   25.04.2017 г.   Протокол №1/25.04.2017. 11.05.2017 г.    Протокол №2/11.05.2017. 29.05.2017 г.    Договор   ...

27.03.2017
2017-011 „Ремонтни дейности на обекти от общинската инфраструктура в населените места на община Враца”
1. Обява. 2. Техническа спецификация. 3. Образци. 4. КСС - Образeц. 5. Проект на договор.   11.04.2017 г.  Съобщение за удължаване на срока. 25.04.2017 г.  Протокол. 09.05.2017 г.  Договор № С-130 ...

21.03.2017
2017-010 Възлагане на обществена поръчка с предмет: "Строителен мениджмънт и строителен надзор на договори за строителство по ФИДИК - Интегриран проект за воден цикъл на град Враца - II фаза"
1. Решение за откриване на процедура.   07.04.2017 г.  Становище за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП. 18.04.2017 г.  Обявление за възложена поръчка. 18.04.2017 г.  Договор № У-108 от 07.04.2017.  23.10.2018 ...

22.02.2017
2017-009 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на НУ „Софроний Врачански“, град Враца – училищна сграда“
1. Обява. 2. Техническа спецификация. 3. Образци. 4. КСС - Образeц. 5. Проект на договор.   Разяснение. 14.03.2017 г.  Протокол №1. 21.03.2017 г.  Протокол №2. 11.04.2017 г.  ДОГОВОР 1111-11.04.2017. ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 

 

 

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Враца.