Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив

04.03.2020
2020-013 „Обслужване от Служба по трудова медицина на работещите в общинска администрация - Враца, Звената към нея, Здравен медиатор и Медицински специалисти в здравни кабинети, в детски градини и училища към Община Враца, Звено “Други дейности по ...
2020-013 „Обслужване от Служба по трудова медицина на работещите в общинска администрация - Враца, Звената към нея, Здравен медиатор и Медицински специалисти в здравни кабинети, в детски градини ...

27.02.2020
2020-012 „Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор за благоустрояване при блокове Орбита №11,12, и 13, УПИ-1-40, кв.48 но плана на ж.кДъбннка, гр. Враца“
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на Договор 4. Образци 09.03.2020г.  Съобщение на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП 16.03.2020г.  Протокол утвърден на 16.03.2020 година 13.04.2020г.  Договор ...

27.02.2020
2020-011„Инженеринг-проектиране, изпълнение нa CMP и осъществяване нa авторски надзор във връзка с рехабилитация на съществуваща транспортна връзка (бул. Европа) в поземлен имот УПИ 1-4, кв.1 по плана на ж.к. „Сениче“ и „Дъбника“ и по плана на кв. Кулата
1. Решение за откриване на процедура 2. Обявление за поръчка 3. Указания 4. Техническа спецификация 5. Проект на Договор 6. Образци   06.03.2020г.  Писмено разяснение 24.03.2020г.  Съобщение на ...

27.02.2020
2020-010 „Инженеринг - проектиране, изпълнение на CMP и осъществяване на авторски надзор във връзка с изграждане на нова улица от О.Т.128 до О.Т.15 за осигуряване на транспортна връзка по плана на ж.к . "Сениче, гр. Враца"
1. Решение за откриване на процедура 2. Обявление за поръчка 3. Указания 4. Техническа спецификация 5. Проект на договор 6. Образци   06.03.2020г.  Писмено разяснение 26.03.2020г.  Решение за прекратяване 26.03.2020г.  ...

27.02.2020
2020-009 „Полагане на хоризонтална пътна маркировка, осигуряваща организацията и безопасността на движение на пътни превозни средства и пешеходци на територията на община Враца”
1. Обява 2. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 3. Проект на договор 4. Образци   09.03.2020 г.  Съобщение на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП 17.03.2020 г.  Протокол от 17.03.2020 година 02.04.2020 г.  Договор ...

27.02.2020
2020-008 "Доставка на стандартни пътни знаци и материали по организация и безопасност на движението за нуждите на Община Враца"
1. Обява 2. Техническа спецификация 3.  Проект на договор 4.  Образци 09.03.2020г.  Съобщение на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП 16.03.2020 г. Протокол утвърден на 16.03.2020 година 13.04.2020г.  ...

20.02.2020
2020-007 „Доставка и монтаж на капаци за ревизионни шахти и вграждане на настилка в тях”
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор 3. Образци 25.02.2020 г.  Съобщение за прекратяване ...

18.02.2020
2020-006 „Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор във връзка с рехабилитация на съществуваща транспортна връзка до Почивно-оздравителен комплекс „Леденика” в землището на Згориград, община Враца“
1. Решение за откриване на процедура 2. Обявление за поръчка 3. Указания 4. Техническа спецификация 5. Проект на договор 6. Образци   20.03.2020 г.  Решение за прекратяване на процедура с изх.  ...

17.02.2020
2020-005 „Доставка на декоративна растителност и цветя за нуждите на Общинско предприятие „БКС“ - град Враца“
  1. Решение   2. Обявление   3. Указания   4. Техническа спецификация   5. Проект на договор   6. Методика за оценка на офертите   7. Образци 12.03.2020 г.  Протокол от 12.03.2020 година 12.03.2020 ...

17.02.2020
2020-004 "Доставка на оборудване за създаване на трансгранична точка за подобряване на капацитета на администрацията за преодоляване на кризисни ситуации и бедствия във Враца", по 5 обособени позиции".
  1. Решение за откриване на процедура   2. Обявление за поръчка   3. Становище №17 от 31.01.2020г. от АОП за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП 18.02.2020г.  Указания 18.02.2020г.  Образци 18.02.2020г.  ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца