Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив

01.10.2019
2019-054 Проектиране, строителство и авторски надзор във връзка с възстановителни работи по отношение ликвидирането на последици от стихийни бедствия в с. Лиляче – община Враца
1. Обява 2. Указания 3. Техническа спецификация 4. Методика за оценка  5. Проект на договор  6. Образци   11.10.2019 г.    Съобщение на основание чл. 188, ал.2 от ЗОП. 27.11.2019 г.    Съобщение ...

01.10.2019
2019-053 Даставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане на домашни социални грижи
1. Решение 2. Обявление 3. Указания 4. Техническа спецификация 5. Проект на договор 6. Проект на Тристранно споразумение 7. Образци   18.10.2019 г.    Разяснение. 21.10.2019 г.    Разяснение 2. 15.11.2019 ...

27.09.2019
2019-052 ДОСТАВКА НА РАБОТНО ОБЛЕКЛО ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор  4. Образци   08.10.2019 г.    Съобщение на основание чл.188, ал.2 от ЗОП. 23.10.2019 г.    Протокол от 23.10.2019 г. 26.11.2019 г.    Договор ...

18.09.2019
2019-051 Доставка на употребявани моторни превозни средства и специализирано оборудване за нуждите на ОП БКС – Враца, по две обособени позиции
1. Решение за откриване 2. Покана 3. Указания за участие 4. Техническа спецификация 5. Проект на договор 6. Образци на документи   27.09.2019 г.    Доклад. 27.09.2019 г.    Протокол от 26.09.2019 ...

17.09.2019
2019-050 Осигуряване на достъпна среда в сградата на СУ „Христо Ботев“, гр. Враца
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор  4. Образци 5. КСС 6. Указания   01.10.2019 г.    Протокол. 04.10.2019 г.    Договор за СМР - С-242 от 30.09.2019г. ...

11.09.2019
2019-049 ДОСТАВКА НА 1 БРОЙ НОВОПРОИЗВЕДЕН ПЪТНИЧЕСКИ АВТОМОБИЛ, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: №BG05M9OP001-2.040-0052-C02 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ВРАЦА
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор  4. Образци   25.09.2019 г.    Съобщение за удължаване на срока. 03.10.2019 г.    Протокол от 02.10.2019 г. 09.10.2019 г.    Договор Д-249 ...

10.09.2019
2019-048 ДОСТАВКА НА РАБОТНО ОБЛЕКЛО ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор  4. Образци   19.09.2019   Съобщение за прекратяване на основание чл.193 от ЗОП. ...

10.09.2019
2019-047 Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на ОП „Социални дейности”, детски и социални заведения на територията на община Враца” по седем обособени позиции
1. Решение 2. Обявление 3. Указания 4. Техническа спецификация 5. Проект на договор ОП 1, 2, 3, 5 6. Проект на договор ОП 4 7. Образци   07.10.2019 г.    Разяснение. 05.11.2019 г.    Протокол ...

03.09.2019
2019-046 Доставка на 1 брой употребяван сметосъбиращ автомобил с вместимост на коша до 20 м3 за нуждите на ОП БКС – гр. Враца
1. Решение за откриване 2. Покана 3. Указания за участие 4. Техническа спецификация 5. Проект на договор 6. Образци на документи   11.09.2019 г.    Пояснение. 11.09.2019 г.    Доклад от 11.09.2019 ...

03.09.2019
2019-045 РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА СЕЛО ЧЕЛОПЕК, ОБЩИНА ВРАЦА
1. Решение 2. Обявление 3. Указания 4. Техническа спецификация 5. Проект на договор 6. Методика за оценка на офертите 7. Количествени сметки 8. Проекти 9. Образци   25.10.2019 г.    Съобщение ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца