начало » Профил на купувача

Архив

29.08.2018
2018-048 Доставка на хранителни продукт и напитки за нуждите на ОП "Социални дейности", детски и социални заведения на територията на община Враца по две обособени позиции
1. Решение за откриване. 2. Техническа спецификация. 3. Проект на договор.   26.09.2018 г.    Обявление за възложена поръчка. 26.09.2018 г.    Договор Д-230 от 21.09.2018 г. 26.09.2018 г.    Договор ...

22.08.2018
2018-047 Поставяне на осветление на стадион „Христо Ботев”, гр. Враца (изграждане на осветителна система) – инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство)
1. Решение. 2. Обявление. 3. Указания. 4. Техническа спецификация. 5. Проект на договор. 6. Методика за оценка на офертите. 7. Образци.   05.09.2018 г.  Протокол № 1 от 05.09.2018. 14.09.2018 ...

21.08.2018
2018-046 „Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на проект “Нова възможност за деца и младежи в Община Враца - Проект 2“ по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
1. СТАНОВИЩЕ за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП. 2. СТАНОВИЩЕ за извършена проверка от външен експерт по чл. 229а ЗОП. 23.08.2018 г. 3. Решение за откриване. 4. Обявление за поръчка. 25.08.2018 ...

17.08.2018
2018-045 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОФИС-ОБЗАВЕЖДАНЕ, ПОДВИЖНО И НЕПОДВИЖНО, ЗА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА ОБЩИНА ВРАЦА
1. Решение за откриване. 2. Обявление за поръчка. 3. Указания. 4. Техническа спецификация. 5. Проект на договор. 6. Методика за оценка на офертите. 7. Образци.   23.08.2018 г.     Разяснение. 03.09.2018 ...

14.08.2018
2018-044 ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА И НА ПАВИЛИОНИ НА ПАЗАРНИ ПЛОЩАДКИ, НАХОДЯЩИ СЕ В ГР. ВРАЦА
1. Решение за откриване на процедура. 2. Обявление за поръчка. 3. Указания. 4. Техническа спецификация. 5. Проект на договор. 6. Образци.   17.09.2018 г.    ПРОТОКОЛ ОТ 14.09.2018 г. 17.09.2018 ...

13.08.2018
2018-043 ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. ВРАЦА
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор  4. Технически проекти 5. Образци 6. КСС   28.08.2018 г.  Съобщение.  03.09.2018 г.  ПРОТОКОЛ 1 ОТ 03.09.2018 г.  14.09.2018 г.  ПРОТОКОЛ ...

09.08.2018
2018-042 ЗАКУПУВАНЕ НА УЕБ БАЗИРАНА ПЛАТФОРМА И ИНСТАЛИРАНЕТО Й
1. Решение за откриване. 2. Обявление за поръчка. 3. Указания. 4. Техническа спецификация. 5. Проект на договор. 6. Методика за оценка на офертите. 7. Образци.   05.09.2018 г.  Протокол № 1 от ...

08.08.2018
2018-041 Доставка на оборудване за създаване на трансгранична точка за подобряване на капацитета на администрацията за преодоляване на кризисни ситуации и бедствия във Враца
1. Решение за откриване на процедура. 2. Обявление за поръчка. 10.08.2018 г. 3. Указания. 4. Техническа спецификация. 5. Проект на договор. 6. Методика. 7. Образци.   12.09.2018 г.  Информация ...

27.07.2018
2018-040 ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА (ВЪОРЪЖЕНА И НЕВЪОРЪЖЕНА) ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА, ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ НА ОБЕКТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВРАЦА – ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1. Решение за откриване на процедура. 2. Покана до „АС ОРЕЛ - 2006” ЕООД. 3. Покана до „ПИ ЕС ЕС” ООД. 4. Покана до „СИТИ” ЕООД. 5. Техническа спецификация. 6. ...

25.07.2018
2018-039 ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ И СПОРТНА ПЛОЩАДКА
1. Решение за откриване. 2. Обявление за поръчка. 3. Указания. 4. Техническа спецификация. 5. Проект на договор. 6. Методика за оценка на офертите. 7. Образци.   27.08.2018 г.    Протокол № 1 от ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 

 

 

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Враца.