Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2019-049 ДОСТАВКА НА 1 БРОЙ НОВОПРОИЗВЕДЕН ПЪТНИЧЕСКИ АВТОМОБИЛ, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: №BG05M9OP001-2.040-0052-C02 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ВРАЦА

от 11.09.2019

1. Обява

2. Техническа спецификация

3. Проект на договор 

4. Образци

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца