Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2019-049 ДОСТАВКА НА 1 БРОЙ НОВОПРОИЗВЕДЕН ПЪТНИЧЕСКИ АВТОМОБИЛ, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: №BG05M9OP001-2.040-0052-C02 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ВРАЦА

от 11.09.2019

1. Обява

2. Техническа спецификация

3. Проект на договор 

4. Образци

 

25.09.2019 г.    Съобщение за удължаване на срока.

03.10.2019 г.    Протокол от 02.10.2019 г.

09.10.2019 г.    Договор Д-249 от 09.10.2019г.

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца