Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2019-040 ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществени мобилни мрежи по стандарт GSM и UMTS с национално покритие за нуждите на Община Враца

от 15.08.2019

1. Обява

2. Техническа спецификация

3. Проект на договор 

4. Образци

 

26.08.2019 г.    Съобщение на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП.

10.09.2019 г.    Протокол от 10.09.2019 г.

09.10.2019 г.    Договор У-237 от 20.09.2019г.

09.10.2019 г.    Договор У-238 от 20.09.2019г.

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца