начало » Профил на купувача

Архив
2019-002 Изпълнение на мерки за публичност и визуализация по проект: „Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци – регион Враца”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020 година“, по две обособени позици

от 22.01.2019

1. Решение за откриване.

2. Обявление за поръчка.

3. Указания.

4. Техническа спецификация.

5. Проект на договор ОП 1.

6. Проект на договор ОП 2.

7. Образци.

 

Разяснение.

Разяснение 2.

Разяснение 3.

 

 

 

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Враца.