начало » Профил на купувача

Архив
2018-037 Дейности, свързани с осигуряването на информация и комуникация по проект: № BG16RFOP001-5.001-0049-С01 „Нова възможност за деца и младежи в Община Враца – проект 2“, процедура BG16RFOP001-5.001

от 25.06.2018

2018-037 „Дейности, свързани с осигуряването на информация и комуникация по проект: № BG16RFOP001-5.001-0049-С01 „Нова възможност за деца и младежи в Община Враца – проект 2“, процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ по Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, по четири обособени позиции“

1. Решение за откриване

2. Обявление за поръчка

3. Указания

4. Техническа спецификация

5. Проект на договор по Об. поз. №1

6. Проект на договор по Об. поз. №2

7. Проект на договор по Об. поз. №3

8. Проект на договор по Об. поз. №4

9. Образци

 

27.06.2018 г.   Разяснение.

09.08.2018 г.   ПРОТОКОЛ ОТ 09.08.2018 Г.

09.08.2018 г.   РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ № 2885 ОТ 09.08.2018 Г.

05.09.2018 г.   Обявление за възложена поръчка.

05.09.2018 г.   Договор по Об. поз. № 1.

05.09.2018 г.   Договор по Об. поз. № 2.

05.09.2018 г.   Договор по Об. поз. № 3.

05.09.2018 г.   Договор по Об. поз. № 4.

 

 

 

 

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Враца.