начало » Профил на купувача

Архив
2018-036 „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с изпълнение на процедура BG16RFOP001-5.001-0049–С01 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“

от 21.06.2018

2018-036 „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с изпълнение на процедура BG16RFOP001-5.001-0049–С01 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, във връзка с реализацията на проект „Нова възможност за деца и младежи в Община Враца – Проект 2“ по оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 година“.

1. Решение

2. Обявление

3. Указания

4. Техническа спецификация

5. Методика

6. Проект на договор

7. Образци

 

 

 

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Враца.