начало » Профил на купувача

Архив
2018-036 „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с изпълнение на процедура BG16RFOP001-5.001-0049–С01 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“

от 21.06.2018

2018-036 „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с изпълнение на процедура BG16RFOP001-5.001-0049–С01 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, във връзка с реализацията на проект „Нова възможност за деца и младежи в Община Враца – Проект 2“ по оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 година“.

1. Решение

2. Обявление

3. Указания

4. Техническа спецификация

5. Методика

6. Проект на договор

7. Образци

 

08.08.2018 г.    СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 57,АЛ. 3 ОТ ППЗОП.

20.08.2018 г.    Протокол № 1 от 07.08.2018 година.

20.08.2018 г.    Протокол № 2 от 20.08.2018 година.

20.08.2018 г.    Решение за определяне на изпълнител от 20.08.2018 година.

 

03.10.2018г.    Обявление за възложена поръчка.

03.10.2018г.    Договор № С-236 от 28.09.2018 година.

 

 

 

 

 

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Враца.