Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2018-032 „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-5.001-0022 – С01 „ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА“......

от 05.06.2018

1. Решение за откриване.

2. Обявление за поръчка.

3. Указания.

4. Техническа спецификация.

   4.1  Приложение № 1 към техническа спецификация

   4.2  Приложение № 2 към техническа спецификация

5. Проект на договор.

6. Методика за оценка.

7. Образци.

07.06.2018г.  Решение № 1875 от 07.06.2018г. за одобряване на обявление за изменение.

10.07.2018г. СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 57, АЛ.3 ОТ ППЗОП.

19.07.2018г. Протокол № 1 от 10.07.2018 година.

19.07.2018г. Протокол № 2 от 19.07.2018 година.

19.07.2018г. Решение за определяне на изпълнител 2365 от 19.07.2018 година.

04.09.2018г.  Обявление за възложена поръчка за Об.поз. №1, №2 и №3.

04.09.2018г.  Договор за Об.поз. № 1.

04.09.2018г.  Договор за Об.поз. № 2.

04.09.2018г.  Договор за Об.поз. № 3.

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца